Commit f11eff15 authored by Tomas Pettersson's avatar Tomas Pettersson 🏸

hide no longer clears

parent 9cb02a0c
......@@ -352,7 +352,6 @@ var L;
OilSpill.prototype.show = function () {
};
OilSpill.prototype.hide = function () {
this.clear();
};
return OilSpill;
}(STWkit.CardControl));
......
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
......@@ -81,7 +81,6 @@ var L;
OilSpill.prototype.show = function () {
};
OilSpill.prototype.hide = function () {
this.clear();
};
return OilSpill;
}(STWkit.CardControl));
......
{"version":3,"file":"leaflet-oilspill-control.js","sourceRoot":"","sources":["leaflet-oilspill-control.ts"],"names":[],"mappings":"AAAA,uCAAuC;AACvC,yCAAyC;AACzC,yCAAyC;AACzC,wCAAwC;AACxC,wCAAwC;AACxC,yCAAyC;AACzC,kDAAkD;;;;;;;;;;;AAElD,IAAO,CAAC,CAmFP;AAnFD,WAAO,CAAC;IAAC,IAAA,OAAO,CAmFf;IAnFQ,WAAA,OAAO;QACZ;YAA8B,4BAAkB;YAe5C,kBAAY,OAAO;gBAAnB,YACI,kBAAM,OAAO,CAAC,SAKjB;gBAJG,KAAI,CAAC,IAAI,GAAG,KAAK,CAAC;gBAClB,KAAI,CAAC,OAAO,GAAG,aAAa,CAAC;gBAC7B,KAAI,CAAC,IAAI,GAAG,UAAU,CAAC;gBACvB,KAAI,CAAC,QAAQ,GAAG,IAAI,CAAC;;YACzB,CAAC;YAEO,wBAAK,GAAb,UAAc,GAAG;gBAAjB,iBA2CC;gBA1CG,IAAI,IAAI,GAAG,IAAI,CAAC;gBAChB,IAAI,CAAC,SAAS,GAAG,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,EAAE,IAAI,CAAC,IAAI,GAAC,UAAU,CAAC,CAAC;gBAC/D,IAAI,CAAC,YAAY,GAAmB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,EAAE,cAAc,EAAE,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC,CAAC;gBAC5F,IAAI,UAAU,GAAG,IAAI,CAAC,QAAQ,GAAC,cAAc,CAAC;gBAC9C,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,UAAU,CAAC,GAAG,IAAI,UAAU,CAAC,UAAU,EAAE,IAAI,CAAC,YAAY,EAAE,IAAI,CAAC,IAAI,EAAE,IAAI,CAAC,QAAQ,EAAE,GAAG,EAAE,IAAI,CAAC,OAAO,EAAE,IAAI,CAAC,GAAG,EAAE,IAAI,CAAC,IAAI,EAAE,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC;gBAC1J,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,UAAU,CAAC,CAAC,IAAI,EAAE,CAAC;gBAChC,IAAI,QAAQ,GAAG,IAAI,CAAC,QAAQ,GAAC,YAAY,CAAC;gBAC1C,IAAI,aAAa,GAAG,EAAE,CAAC;gBACvB,aAAa,CAAC,MAAM,CAAC,GAAG,IAAI,CAAC,IAAI,CAAC;gBAClC,aAAa,CAAC,UAAU,CAAC,GAAG,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC;gBAC1C,aAAa,CAAC,iBAAiB,CAAC,GAAG,KAAK,CAAC;gBACzC,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,QAAQ,CAAC,GAAG,IAAI,MAAM,CAAC,UAAU,CAAC,QAAQ,EAAE,mBAAmB,EAAE,IAAI,CAAC,YAAY,EAAE,IAAI,CAAC,IAAI,EAAE,GAAG,EAAE,IAAI,CAAC,MAAM,EAAE,IAAI,CAAC,YAAY,EAAE,aAAa,CAAC,CAAC;gBAChK,IAAI,cAAc,GAAG,EAAE,CAAC;gBACxB,cAAc,CAAC,MAAM,CAAC,GAAG,IAAI,CAAC,IAAI,CAAC;gBACnC,cAAc,CAAC,UAAU,CAAC,GAAG,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC;gBAC3C,cAAc,CAAC,YAAY,CAAC,GAAG,KAAK,CAAC;gBACrC,IAAI,SAAS,GAAG,IAAI,CAAC,QAAQ,GAAC,UAAU,CAAC;gBACzC,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,SAAS,CAAC,GAAG,IAAI,MAAM,CAAC,WAAW,CAAC,SAAS,EAAE,aAAa,EAAE,IAAI,CAAC,YAAY,EAAE,IAAI,CAAC,IAAI,EAAE,GAAG,EAAE,cAAc,CAAC,CAAC;gBAC9H,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC,mBAAmB,CAAC,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,SAAS,CAAC,CAAC,CAAC;gBACpE,IAAI,QAAQ,GAAG,IAAI,CAAC,QAAQ,GAAC,YAAY,CAAC;gBAC1C,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,QAAQ,CAAC,GAAG,IAAI,QAAQ,CAAC,QAAQ,EAAE,IAAI,CAAC,YAAY,EAAE,IAAI,CAAC,IAAI,EAAE,GAAG,EAAE,IAAI,CAAC,IAAI,EAAE,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC;gBAC7G,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,UAAU,CAAC,CAAC,mBAAmB,CAAC,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC,CAAC;gBAErE,iBAAM,KAAK,YAAC,GAAG,CAAC,CAAC;gBACjB,IAAI,KAAK,GAAG,EAAE,CAAC;gBACf,KAAK,CAAC,UAAU,CAAC,GAAG,QAAQ,CAAC;gBAC7B,KAAK,CAAC,QAAQ,CAAC,GAAG,SAAS,CAAC;gBAC5B,KAAK,CAAC,SAAS,CAAC,GAAG,QAAQ,CAAC;gBAC5B,KAAK,CAAC,QAAQ,CAAC,GAAG,EAAE,CAAC;gBACrB,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,UAAU,CAAC,CAAC,UAAU,GAAG,UAAC,MAAM;oBACzC,iBAAM,QAAQ,aAAC,KAAK,EAAE,UAAU,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC;gBAC9C,CAAC,CAAC;gBACF,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC,UAAU,GAAG,UAAC,MAAM;oBACvC,iBAAM,QAAQ,aAAC,KAAK,EAAE,QAAQ,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC;gBAC5C,CAAC,CAAC;gBACF,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,SAAS,CAAC,CAAC,UAAU,GAAG,UAAC,MAAM;oBACxC,iBAAM,QAAQ,aAAC,KAAK,EAAE,SAAS,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC;gBAC7C,CAAC,CAAC;gBACF,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC,UAAU,GAAG,UAAC,MAAM;oBACvC,iBAAM,QAAQ,aAAC,KAAK,EAAE,QAAQ,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC;gBAC5C,CAAC,CAAC;YAEN,CAAC;YAEM,wBAAK,GAAZ,UAAa,IAAI;gBACb,iBAAM,KAAK,YAAC,IAAI,CAAC,CAAC;YACtB,CAAC;YAEO,wBAAK,GAAb;gBACI,iBAAM,KAAK,WAAE,CAAC;YAClB,CAAC;YACO,uBAAI,GAAZ;YACA,CAAC;YACO,uBAAI,GAAZ;gBACI,IAAI,CAAC,KAAK,EAAE,CAAC;YACjB,CAAC;YAEL,eAAC;QAAD,CAAC,AAjFD,CAA8B,MAAM,CAAC,WAAW,GAiF/C;QAjFY,gBAAQ,WAiFpB,CAAA;IACL,CAAC,EAnFQ,OAAO,GAAP,SAAO,KAAP,SAAO,QAmFf;AAAD,CAAC,EAnFM,CAAC,KAAD,CAAC,QAmFP"}
\ No newline at end of file
{"version":3,"file":"leaflet-oilspill-control.js","sourceRoot":"","sources":["leaflet-oilspill-control.ts"],"names":[],"mappings":"AAAA,uCAAuC;AACvC,yCAAyC;AACzC,yCAAyC;AACzC,wCAAwC;AACxC,wCAAwC;AACxC,yCAAyC;AACzC,kDAAkD;;;;;;;;;;;AAElD,IAAO,CAAC,CAkFP;AAlFD,WAAO,CAAC;IAAC,IAAA,OAAO,CAkFf;IAlFQ,WAAA,OAAO;QACZ;YAA8B,4BAAkB;YAe5C,kBAAY,OAAO;gBAAnB,YACI,kBAAM,OAAO,CAAC,SAKjB;gBAJG,KAAI,CAAC,IAAI,GAAG,KAAK,CAAC;gBAClB,KAAI,CAAC,OAAO,GAAG,aAAa,CAAC;gBAC7B,KAAI,CAAC,IAAI,GAAG,UAAU,CAAC;gBACvB,KAAI,CAAC,QAAQ,GAAG,IAAI,CAAC;;YACzB,CAAC;YAEO,wBAAK,GAAb,UAAc,GAAG;gBAAjB,iBA2CC;gBA1CG,IAAI,IAAI,GAAG,IAAI,CAAC;gBAChB,IAAI,CAAC,SAAS,GAAG,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,EAAE,IAAI,CAAC,IAAI,GAAC,UAAU,CAAC,CAAC;gBAC/D,IAAI,CAAC,YAAY,GAAmB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,EAAE,cAAc,EAAE,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC,CAAC;gBAC5F,IAAI,UAAU,GAAG,IAAI,CAAC,QAAQ,GAAC,cAAc,CAAC;gBAC9C,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,UAAU,CAAC,GAAG,IAAI,UAAU,CAAC,UAAU,EAAE,IAAI,CAAC,YAAY,EAAE,IAAI,CAAC,IAAI,EAAE,IAAI,CAAC,QAAQ,EAAE,GAAG,EAAE,IAAI,CAAC,OAAO,EAAE,IAAI,CAAC,GAAG,EAAE,IAAI,CAAC,IAAI,EAAE,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC;gBAC1J,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,UAAU,CAAC,CAAC,IAAI,EAAE,CAAC;gBAChC,IAAI,QAAQ,GAAG,IAAI,CAAC,QAAQ,GAAC,YAAY,CAAC;gBAC1C,IAAI,aAAa,GAAG,EAAE,CAAC;gBACvB,aAAa,CAAC,MAAM,CAAC,GAAG,IAAI,CAAC,IAAI,CAAC;gBAClC,aAAa,CAAC,UAAU,CAAC,GAAG,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC;gBAC1C,aAAa,CAAC,iBAAiB,CAAC,GAAG,KAAK,CAAC;gBACzC,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,QAAQ,CAAC,GAAG,IAAI,MAAM,CAAC,UAAU,CAAC,QAAQ,EAAE,mBAAmB,EAAE,IAAI,CAAC,YAAY,EAAE,IAAI,CAAC,IAAI,EAAE,GAAG,EAAE,IAAI,CAAC,MAAM,EAAE,IAAI,CAAC,YAAY,EAAE,aAAa,CAAC,CAAC;gBAChK,IAAI,cAAc,GAAG,EAAE,CAAC;gBACxB,cAAc,CAAC,MAAM,CAAC,GAAG,IAAI,CAAC,IAAI,CAAC;gBACnC,cAAc,CAAC,UAAU,CAAC,GAAG,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC;gBAC3C,cAAc,CAAC,YAAY,CAAC,GAAG,KAAK,CAAC;gBACrC,IAAI,SAAS,GAAG,IAAI,CAAC,QAAQ,GAAC,UAAU,CAAC;gBACzC,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,SAAS,CAAC,GAAG,IAAI,MAAM,CAAC,WAAW,CAAC,SAAS,EAAE,aAAa,EAAE,IAAI,CAAC,YAAY,EAAE,IAAI,CAAC,IAAI,EAAE,GAAG,EAAE,cAAc,CAAC,CAAC;gBAC9H,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC,mBAAmB,CAAC,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,SAAS,CAAC,CAAC,CAAC;gBACpE,IAAI,QAAQ,GAAG,IAAI,CAAC,QAAQ,GAAC,YAAY,CAAC;gBAC1C,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,QAAQ,CAAC,GAAG,IAAI,QAAQ,CAAC,QAAQ,EAAE,IAAI,CAAC,YAAY,EAAE,IAAI,CAAC,IAAI,EAAE,GAAG,EAAE,IAAI,CAAC,IAAI,EAAE,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC;gBAC7G,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,UAAU,CAAC,CAAC,mBAAmB,CAAC,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC,CAAC;gBAErE,iBAAM,KAAK,YAAC,GAAG,CAAC,CAAC;gBACjB,IAAI,KAAK,GAAG,EAAE,CAAC;gBACf,KAAK,CAAC,UAAU,CAAC,GAAG,QAAQ,CAAC;gBAC7B,KAAK,CAAC,QAAQ,CAAC,GAAG,SAAS,CAAC;gBAC5B,KAAK,CAAC,SAAS,CAAC,GAAG,QAAQ,CAAC;gBAC5B,KAAK,CAAC,QAAQ,CAAC,GAAG,EAAE,CAAC;gBACrB,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,UAAU,CAAC,CAAC,UAAU,GAAG,UAAC,MAAM;oBACzC,iBAAM,QAAQ,aAAC,KAAK,EAAE,UAAU,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC;gBAC9C,CAAC,CAAC;gBACF,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC,UAAU,GAAG,UAAC,MAAM;oBACvC,iBAAM,QAAQ,aAAC,KAAK,EAAE,QAAQ,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC;gBAC5C,CAAC,CAAC;gBACF,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,SAAS,CAAC,CAAC,UAAU,GAAG,UAAC,MAAM;oBACxC,iBAAM,QAAQ,aAAC,KAAK,EAAE,SAAS,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC;gBAC7C,CAAC,CAAC;gBACF,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC,UAAU,GAAG,UAAC,MAAM;oBACvC,iBAAM,QAAQ,aAAC,KAAK,EAAE,QAAQ,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC;gBAC5C,CAAC,CAAC;YAEN,CAAC;YAEM,wBAAK,GAAZ,UAAa,IAAI;gBACb,iBAAM,KAAK,YAAC,IAAI,CAAC,CAAC;YACtB,CAAC;YAEO,wBAAK,GAAb;gBACI,iBAAM,KAAK,WAAE,CAAC;YAClB,CAAC;YACO,uBAAI,GAAZ;YACA,CAAC;YACO,uBAAI,GAAZ;YACA,CAAC;YAEL,eAAC;QAAD,CAAC,AAhFD,CAA8B,MAAM,CAAC,WAAW,GAgF/C;QAhFY,gBAAQ,WAgFpB,CAAA;IACL,CAAC,EAlFQ,OAAO,GAAP,SAAO,KAAP,SAAO,QAkFf;AAAD,CAAC,EAlFM,CAAC,KAAD,CAAC,QAkFP"}
\ No newline at end of file
......@@ -85,7 +85,6 @@ module L.Control {
private show() {
}
private hide() {
this.clear();
}
}
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment