Commit c7821af2 authored by Tomas Pettersson's avatar Tomas Pettersson 🏸

guide pos fixes

parent 8b4aae10
......@@ -15,13 +15,15 @@ var __extends = (this && this.__extends) || (function () {
})();
var OSLocation = (function (_super) {
__extends(OSLocation, _super);
function OSLocation(id, parentDiv, lang, langData, map, forcing, obs, domain, type, subtype, initials) {
function OSLocation(id, parentDiv, lang, langData, map, forcing, obs, domain, guide, type, subtype, initials) {
var _this = this;
var options = {};
options['single'] = true;
options['line'] = false;
options.polygon = {};
options['polygon']['show'] = false;
options['guide'] = guide;
options['domain'] = domain;
options['type'] = type;
options['subtype'] = subtype;
options['initials'] = initials;
......@@ -299,6 +301,9 @@ var L;
_this.subtype = 'timevarying';
_this.name = 'oilspill';
_this.initials = 'os';
if (options.guide) {
_this.guide = options.guide;
}
return _this;
}
OilSpill.prototype.setup = function (map) {
......@@ -307,7 +312,7 @@ var L;
this.container = L.DomUtil.create('div', self.name + '-control');
this.accordionDiv = L.DomUtil.create('div', 'uk-accordion', this.container);
var locationid = self.initials + 'locationCard';
self.cardMap[locationid] = new OSLocation(locationid, this.accordionDiv, self.lang, self.langData, map, self.forcing, self.obs, self.domain, self.type, self.subtype, self.initials);
self.cardMap[locationid] = new OSLocation(locationid, this.accordionDiv, self.lang, self.langData, map, self.forcing, self.obs, self.domain, self.guide, self.type, self.subtype, self.initials);
self.cardMap[locationid].show();
var periodid = self.initials + 'periodCard';
var periodoptions = {};
......
......@@ -23,6 +23,7 @@ var OSLocation = (function (_super) {
options.polygon = {};
options['polygon']['show'] = false;
options['guide'] = guide;
options['domain'] = domain;
options['type'] = type;
options['subtype'] = subtype;
options['initials'] = initials;
......
{"version":3,"file":"leaflet-oilspill-cards.js","sourceRoot":"","sources":["leaflet-oilspill-cards.ts"],"names":[],"mappings":"AAAA,uCAAuC;AACvC,yCAAyC;AACzC,wCAAwC;AACxC,0DAA0D;AAC1D,yCAAyC;;;;;;;;;;;AAGzC;IAAyB,8BAAmB;IAQxC,oBAAY,EAAE,EAAE,SAAS,EAAE,IAAI,EAAE,QAAQ,EAAE,GAAG,EAAE,OAAO,EAAG,GAAG,EAAE,MAAM,EAAE,KAAK,EAAE,IAAI,EAAE,OAAO,EAAE,QAAQ;QAArG,iBA0DC;QAzDG,IAAI,OAAO,GAAO,EAAE,CAAC;QACrB,OAAO,CAAC,QAAQ,CAAC,GAAG,IAAI,CAAC;QACzB,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,GAAG,KAAK,CAAC;QACxB,OAAO,CAAC,OAAO,GAAG,EAAE,CAAC;QACrB,OAAO,CAAC,SAAS,CAAC,CAAC,MAAM,CAAC,GAAG,KAAK,CAAC;QACnC,OAAO,CAAC,OAAO,CAAC,GAAG,KAAK,CAAC;QACzB,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,GAAG,IAAI,CAAC;QACvB,OAAO,CAAC,SAAS,CAAC,GAAG,OAAO,CAAC;QAC7B,OAAO,CAAC,UAAU,CAAC,GAAG,QAAQ,CAAC;QAC/B,OAAO,CAAC,YAAY,CAAC,GAAG,KAAK,CAAC;QAC9B,QAAA,kBAAM,EAAE,EAAE,2BAA2B,EAAE,SAAS,EAAE,IAAI,EAAE,QAAQ,EAAE,GAAG,EAAE,OAAO,EAAE,OAAO,CAAC,SAAC;QAEzF,IAAI,IAAI,GAAG,KAAI,CAAC;QAChB,IAAI,QAAQ,GAAwB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,UAAU,EAAE,eAAe,CAAC,CAAC;QAClF,KAAI,CAAC,YAAY,CAAC,YAAY,CAAC,QAAQ,EAAE,KAAI,CAAC,YAAY,CAAC,UAAU,CAAC,CAAC;QAEvE,IAAI,CAAC,cAAc,GAAG,kBAAkB,CAAC;QACzC,IAAI,CAAC,eAAe,GAAG,yBAAyB,CAAC;QACjD,IAAI,CAAC,UAAU,GAAG,YAAY,CAAC;QAC/B,IAAI,CAAC,UAAU,GAAG,OAAO,CAAC;QAC1B,IAAI,aAAa,GAAmB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,EAAE,8BAA8B,EAAC,QAAQ,CAAC,CAAC;QACrG,iBAAM,WAAW,aAAC,aAAa,EAAE,wBAAwB,EAAE,4EAA4E,GAAC,MAAM,CAAC,WAAW,EAAE,GAAC,GAAG,GAAC,IAAI,GAAC,GAAG,GAAC,OAAO,GAAC,iCAAiC,CAAC,CAAC;QACrN,IAAI,UAAU,GAAmB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,EAAE,4CAA4C,EAAE,aAAa,CAAC,CAAC;QACtH,UAAU,CAAC,EAAE,GAAG,OAAO,GAAC,QAAQ,GAAC,MAAM,CAAC;QACxC,IAAI,WAAW,GAAoB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,MAAM,EAAE,kBAAkB,EAAE,UAAU,CAAC,CAAC;QAC5F,IAAI,CAAC,YAAY,GAAqB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,OAAO,EAAE,cAAc,EAAE,UAAU,CAAC,CAAC;QAC5F,IAAI,CAAC,YAAY,CAAC,IAAI,GAAG,MAAM,CAAC;QAChC,IAAI,CAAC,YAAY,CAAC,WAAW,GAAG,IAAI,CAAC,UAAU,CAAC;QAChD,IAAI,CAAC,YAAY,GAAqB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,OAAO,EAAE,cAAc,EAAE,UAAU,CAAC,CAAC;QAC5F,IAAI,CAAC,YAAY,CAAC,IAAI,GAAG,MAAM,CAAC;QAGhC,IAAI,WAAW,GAAmB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,EAAE,aAAa,EAAE,QAAQ,CAAC,CAAC;QACnF,iBAAM,WAAW,aAAC,WAAW,EAAE,kBAAkB,EAAE,4EAA4E,GAAC,MAAM,CAAC,WAAW,EAAE,GAAC,GAAG,GAAC,IAAI,GAAC,GAAG,GAAC,OAAO,GAAC,kCAAkC,CAAC,CAAC;QAC9M,IAAI,QAAQ,GAAmB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,EAAE,eAAe,EAAE,WAAW,CAAC,CAAC;QACrF,IAAI,CAAC,UAAU,GAAqB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,OAAO,EAAE,cAAc,EAAE,QAAQ,CAAC,CAAC;QACxF,IAAI,CAAC,UAAU,CAAC,IAAI,GAAG,QAAQ,CAAC;QAChC,IAAI,CAAC,UAAU,CAAC,KAAK,GAAG,GAAG,CAAC;QAC5B,IAAI,CAAC,UAAU,CAAC,IAAI,GAAG,IAAI,CAAC;QAC5B,IAAI,CAAC,UAAU,CAAC,GAAG,GAAG,GAAG,CAAC;QAE1B,IAAI,CAAC,UAAU,CAAC,QAAQ,GAAG;YACvB,IAAI,CAAC,QAAQ,EAAE,CAAC;QACpB,CAAC,CAAC;QAGF,IAAI,CAAC,YAAY,CAAC,QAAQ,GAAG,cAAa,IAAI,CAAC,YAAY,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC,CAAA,CAAC,CAAC;QACpE,IAAI,CAAC,YAAY,CAAC,QAAQ,GAAG,cAAa,IAAI,CAAC,YAAY,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC,CAAA,CAAC,CAAC;QAGpE,KAAK,CAAC,KAAK,CAAC;YACR,IAAI,eAAe,GAAG,KAAK,CAAC,UAAU,CAAM,IAAI,CAAC,YAAY,EAAE,EAAE,MAAM,EAAE,IAAI,CAAC,UAAU,EAAE,CAAC,CAAC;YAC5F,IAAI,eAAe,GAAG,KAAK,CAAC,UAAU,CAAM,IAAI,CAAC,YAAY,EAAE,EAAE,CAAC,CAAC;YAEnE,IAAI,CAAC,QAAQ,EAAE,CAAC;QACpB,CAAC,CAAC,CAAC;;IAEP,CAAC;IAEM,6BAAQ,GAAf;QACI,IAAI,KAAK,GAAG,QAAQ,CAAC,IAAI,CAAC,UAAU,CAAC,KAAK,CAAC,CAAC;QAC5C,EAAE,CAAC,CAAC,KAAK,GAAG,CAAC,CAAC;YAAC,IAAI,CAAC,UAAU,CAAC,KAAK,GAAG,GAAG,CAAC;QAC3C,iBAAM,QAAQ,WAAE,CAAC;IACrB,CAAC;IAEM,6BAAQ,GAAf;QACI,iBAAM,QAAQ,WAAE,CAAC;QACjB,IAAI,IAAI,GAAG,IAAI,CAAC;QAChB,EAAE,CAAC,CAAC,QAAQ,CAAC,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,IAAI,CAAC,YAAY,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;YAC5C,EAAE,CAAC,CAAC,IAAI,CAAC,YAAY,CAAC,KAAK,IAAI,EAAE,CAAC,CAAC,CAAC;gBAChC,IAAI,QAAQ,GAAG,MAAM,CAAC,GAAG,EAAE,CAAC;gBAC5B,IAAI,CAAC,YAAY,CAAC,KAAK,GAAG,QAAQ,CAAC,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC,UAAU,CAAC,CAAC;gBAC3D,IAAI,CAAC,YAAY,CAAC,KAAK,GAAG,QAAQ,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,CAAC,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC,UAAU,CAAC,CAAC;YAC/E,CAAC;QACL,CAAC;IACL,CAAC;IAGM,iCAAY,GAAnB,UAAoB,OAAO;QACvB,iBAAM,YAAY,YAAC,OAAO,CAAC,CAAC;QAC5B,IAAI,IAAI,GAAG,IAAI,CAAC;QAChB,IAAI,UAAU,GAAG,OAAO,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC,UAAU,CAAC,UAAU,CAAC;QAC3D,IAAI,WAAW,GAAG,OAAO,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC,UAAU,CAAC,WAAW,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;QAChE,IAAI,IAAI,GAAG,MAAM,CAAC,GAAG,CAAC,WAAW,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC,UAAU,CAAC,CAAC;QAChE,IAAI,CAAC,YAAY,CAAC,KAAK,GAAG,IAAI,CAAC;QAC/B,IAAI,IAAI,GAAG,MAAM,CAAC,GAAG,CAAC,WAAW,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC,UAAU,CAAC,CAAC;QAChE,IAAI,CAAC,YAAY,CAAC,KAAK,GAAG,IAAI,CAAC;QAC/B,IAAI,CAAC,UAAU,CAAC,KAAK,GAAG,UAAU,CAAC,KAAK,CAAC;QACzC,IAAI,CAAC,YAAY,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC;IAC5B,CAAC;IAEM,iCAAY,GAAnB,UAAoB,OAAO;QACvB,iBAAM,YAAY,YAAC,OAAO,CAAC,CAAC;QAC5B,IAAI,IAAI,GAAG,IAAI,CAAC;QAChB,IAAI,WAAW,GAAG;YACd,IAAI,EAAE,IAAI;YACV,UAAU,EAAE,MAAM;YAClB,iBAAiB,EAAE,IAAI;YACvB,gBAAgB,EAAE,IAAI;YACtB,cAAc,EAAE,IAAI;YACpB,MAAM,EAAE,QAAQ;YAChB,MAAM,EAAE,MAAM,CAAC,GAAG,CAAC,IAAI,CAAC,YAAY,CAAC,KAAK,GAAG,GAAG,GAAG,IAAI,CAAC,YAAY,CAAC,KAAK,EAAE,IAAI,CAAC,cAAc,CAAC,CAAC,OAAO,EAAE;SAE7G,CAAC;QACF,OAAO,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC,UAAU,CAAC,aAAa,CAAC,GAAG,EAAE,CAAC;QACnD,OAAO,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC,UAAU,CAAC,aAAa,CAAC,CAAC,IAAI,CAAC,WAAW,CAAC,CAAC;QAChE,OAAO,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC,UAAU,CAAC,YAAY,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,GAAG,IAAI,CAAC,UAAU,CAAC,KAAK,CAAC;IAElF,CAAC;IAEM,0BAAK,GAAZ;QACI,IAAI,IAAI,GAAG,IAAI,CAAC;QAChB,iBAAM,KAAK,WAAE,CAAC;QACd,IAAI,CAAC,UAAU,CAAC,KAAK,GAAG,GAAG,CAAC;QAC5B,MAAM,CAAC,aAAa,CAAC,UAAU,CAAC,IAAI,CAAC,UAAU,EAAE,KAAK,CAAC,CAAC;QACxD,IAAI,CAAC,MAAM,GAAG,KAAK,CAAC;QACpB,CAAC,IAAI,CAAC,UAAU,IAAI,IAAI,CAAC,UAAU,EAAE,CAAC,CAAC;IAC3C,CAAC;IACL,iBAAC;AAAD,CAAC,AA/HD,CAAyB,MAAM,CAAC,YAAY,GA+H3C;AAID;IAAuB,4BAAoB;IAQvC,kBAAY,EAAE,EAAE,SAAS,EAAE,IAAI,EAAE,GAAG,EAAE,MAAM,EAAE,IAAI,EAAE,OAAO,EAAE,QAAQ;QAArE,iBAsHC;QArHG,IAAI,SAAS,GAAmB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,EAAE,4BAA4B,EAAE,SAAS,CAAC,CAAC;QACjG,QAAA,kBAAM,EAAE,EAAE,QAAQ,EAAE,SAAS,EAAE,SAAS,CAAC,SAAC;QAC1C,IAAI,IAAI,GAAG,KAAI,CAAC;QAChB,IAAI,IAAI,GAAoB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,MAAM,EAAE,yBAAyB,EAAE,SAAS,CAAC,CAAC;QAC3F,IAAI,CAAC,YAAY,CAAC,YAAY,EAAE,EAAE,CAAC,CAAC;QACpC,IAAI,CAAC,QAAQ,GAAG,UAAU,CAAC;YACvB,CAAC,CAAC,cAAc,EAAE,CAAC;YACnB,CAAC,CAAC,eAAe,EAAE,CAAC;YACpB,MAAM,CAAC,KAAK,CAAC;QACjB,CAAC,CAAC;QACF,IAAI,CAAC,UAAU,GAAG,UAAS,CAAC;YACxB,IAAI,GAAG,GAAG,CAAC,CAAC,QAAQ,IAAI,CAAC,CAAC,OAAO,IAAI,CAAC,CAAC;YACvC,EAAE,CAAC,CAAC,GAAG,IAAI,EAAE,CAAC;gBAAC,CAAC,CAAC,cAAc,EAAE,CAAC;QACtC,CAAC,CAAC;QAEF,mBAAmB,MAAM,EAAE,KAAK,EAAE,GAAG;YACjC,IAAI,MAAM,GAAsB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,QAAQ,EAAE,EAAE,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC;YACvE,MAAM,CAAC,KAAK,GAAG,KAAK,CAAC;YACrB,MAAM,CAAC,WAAW,GAAG,GAAG,CAAC;QAC7B,CAAC;QAGD,IAAI,QAAQ,GAAwB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,UAAU,EAAE,EAAE,EAAE,IAAI,CAAC,CAAC;QAC3E,IAAI,YAAY,GAAwB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,EAAE,aAAa,EAAE,QAAQ,CAAC,CAAC;QACzF,YAAY,CAAC,EAAE,GAAG,OAAO,GAAC,QAAQ,GAAC,YAAY,CAAC;QAChD,YAAY,CAAC,OAAO,GAAG;YACnB,IAAI,CAAC,WAAW,CAAC,KAAK,GAAG,KAAK,CAAC;QACnC,CAAC,CAAA;QAED,iBAAM,WAAW,aAAC,YAAY,EAAE,mBAAmB,EAAE,4EAA4E,GAAC,MAAM,CAAC,WAAW,EAAE,GAAC,GAAG,GAAC,IAAI,GAAC,GAAG,GAAC,OAAO,GAAC,wCAAwC,CAAC,CAAC;QACtN,IAAI,cAAc,GAAmB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,EAAE,cAAc,EAAE,YAAY,CAAC,CAAC;QAC3F,IAAI,CAAC,WAAW,GAAqB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,OAAO,EAAE,cAAc,EAAE,cAAc,CAAC,CAAC;QAC/F,IAAI,CAAC,WAAW,CAAC,IAAI,GAAG,QAAQ,CAAC;QACjC,IAAI,CAAC,WAAW,CAAC,IAAI,GAAG,KAAK,CAAC;QAC9B,IAAI,CAAC,WAAW,CAAC,GAAG,GAAG,GAAG,CAAC;QAC3B,IAAI,aAAa,GAAmB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,EAAE,oCAAoC,EAAE,cAAc,CAAC,CAAC;QAClH,aAAa,CAAC,YAAY,CAAC,qBAAqB,EAAE,EAAE,CAAC,CAAC;QACtD,IAAI,kBAAkB,GAAoB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,MAAM,EAAE,EAAE,EAAE,aAAa,CAAC,CAAC;QACtF,IAAI,CAAC,YAAY,GAAsB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,QAAQ,EAAE,EAAE,EAAE,aAAa,CAAC,CAAC;QACrF,SAAS,CAAC,IAAI,CAAC,YAAY,EAAE,IAAI,EAAE,IAAI,CAAC,CAAC;QACzC,SAAS,CAAC,IAAI,CAAC,YAAY,EAAE,QAAQ,EAAE,QAAQ,CAAC,CAAC;QACjD,SAAS,CAAC,IAAI,CAAC,YAAY,EAAE,SAAS,EAAE,WAAW,CAAC,CAAC;QACrD,SAAS,CAAC,IAAI,CAAC,YAAY,EAAE,aAAa,EAAE,eAAe,CAAC,CAAC;QAC7D,SAAS,CAAC,IAAI,CAAC,YAAY,EAAE,QAAQ,EAAE,UAAU,CAAC,CAAC;QACnD,SAAS,CAAC,IAAI,CAAC,YAAY,EAAE,YAAY,EAAE,cAAc,CAAC,CAAC;QAE3D,IAAI,cAAc,GAAwB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,EAAE,aAAa,EAAE,QAAQ,CAAC,CAAC;QAC3F,cAAc,CAAC,EAAE,GAAG,OAAO,GAAC,QAAQ,GAAC,gBAAgB,CAAC;QACtD,cAAc,CAAC,OAAO,GAAG;YACrB,IAAI,CAAC,aAAa,CAAC,KAAK,GAAG,GAAG,CAAC;YAC/B,QAAQ,EAAE,CAAC;QACf,CAAC,CAAA;QAED,iBAAM,WAAW,aAAC,cAAc,EAAE,UAAU,EAAE,4EAA4E,GAAC,MAAM,CAAC,WAAW,EAAE,GAAC,GAAG,GAAC,IAAI,GAAC,GAAG,GAAC,OAAO,GAAC,4CAA4C,CAAC,CAAC;QACnN,IAAI,WAAW,GAAmB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,EAAE,EAAE,EAAE,cAAc,CAAC,CAAC;QAC9E,IAAI,CAAC,aAAa,GAAqB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,OAAO,EAAE,cAAc,EAAE,WAAW,CAAC,CAAC;QAC9F,IAAI,CAAC,aAAa,CAAC,IAAI,GAAG,QAAQ,CAAC;QACnC,IAAI,CAAC,aAAa,CAAC,IAAI,GAAG,GAAG,CAAC;QAC9B,IAAI,CAAC,aAAa,CAAC,GAAG,GAAG,GAAG,CAAC;QAC7B,IAAI,eAAe,GAAmB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,EAAE,oCAAoC,EAAE,WAAW,CAAC,CAAC;QACjH,eAAe,CAAC,YAAY,CAAC,qBAAqB,EAAE,EAAE,CAAC,CAAC;QACxD,IAAI,oBAAoB,GAAoB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,MAAM,EAAE,EAAE,EAAE,eAAe,CAAC,CAAC;QAC1F,IAAI,CAAC,cAAc,GAAsB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,QAAQ,EAAE,EAAE,EAAE,eAAe,CAAC,CAAC;QACzF,SAAS,CAAC,IAAI,CAAC,cAAc,EAAE,OAAO,EAAE,OAAO,CAAC,CAAC;QACjD,SAAS,CAAC,IAAI,CAAC,cAAc,EAAE,MAAM,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC;QAE/C,IAAI,CAAC,WAAW,CAAC,QAAQ,GAAG;YACxB,QAAQ,EAAE,CAAC;QACf,CAAC,CAAC;QACF,IAAI,CAAC,aAAa,CAAC,QAAQ,GAAG;YAC1B,QAAQ,EAAE,CAAC;QACf,CAAC,CAAC;QAEF;YACI,IAAI,WAAW,GAAG,QAAQ,CAAC,IAAI,CAAC,WAAW,CAAC,KAAK,CAAC,CAAC;YACnD,IAAI,QAAQ,GAAG,KAAK,CAAC;YACrB,EAAE,CAAC,CAAC,WAAW,GAAG,CAAC,CAAC;gBAAC,IAAI,CAAC,WAAW,CAAC,KAAK,GAAG,GAAG,CAAC;YAClD,EAAE,CAAC,CAAC,WAAW,GAAG,CAAC,CAAC;gBAAC,QAAQ,GAAG,IAAI,CAAC;YACrC,IAAI,aAAa,GAAG,QAAQ,CAAC,IAAI,CAAC,aAAa,CAAC,KAAK,CAAC,CAAC;YACvD,IAAI,UAAU,GAAG,KAAK,CAAC;YACvB,EAAE,CAAC,CAAC,aAAa,GAAG,CAAC,CAAC;gBAAC,IAAI,CAAC,aAAa,CAAC,KAAK,GAAG,GAAG,CAAC;YACtD,EAAE,CAAC,CAAC,aAAa,GAAG,CAAC,CAAC;gBAAC,UAAU,GAAG,IAAI,CAAC;YACzC,EAAE,CAAC,CAAC,QAAQ,IAAI,UAAU,CAAC,CAAC,CAAC;gBACzB,IAAI,CAAC,MAAM,GAAG,IAAI,CAAC;gBACnB,MAAM,CAAC,aAAa,CAAC,UAAU,CAAC,IAAI,CAAC,UAAU,EAAE,IAAI,CAAC,CAAC;gBACvD,CAAC,IAAI,CAAC,UAAU,IAAI,IAAI,CAAC,UAAU,EAAE,CAAC,CAAC;YAC3C,CAAC;QACL,CAAC;QAAA,CAAC;QAGF,IAAI,QAAQ,GAAmB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,EAAE,aAAa,EAAE,SAAS,CAAC,CAAC;QACjF,IAAI,WAAW,GAAsB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,QAAQ,EAAE,uCAAuC,EAAE,QAAQ,CAAC,CAAC;QACnH,WAAW,CAAC,WAAW,GAAG,OAAO,CAAC;QAClC,WAAW,CAAC,OAAO,GAAG;YAClB,IAAI,CAAC,KAAK,EAAE,CAAC;QACjB,CAAC,CAAC;QACF,IAAI,CAAC,UAAU,GAAsB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,QAAQ,EAAE,wCAAwC,EAAE,QAAQ,CAAC,CAAC;QACpH,IAAI,CAAC,UAAU,CAAC,EAAE,GAAG,OAAO,GAAC,QAAQ,GAAC,QAAQ,CAAC;QAC/C,IAAI,CAAC,UAAU,CAAC,WAAW,GAAG,MAAM,CAAC;QACrC,IAAI,CAAC,UAAU,CAAC,OAAO,GAAG;YACtB,IAAI,CAAC,UAAU,CAAC,KAAK,EAAE,CAAC;QAC5B,CAAC,CAAA;QACD,MAAM,CAAC,aAAa,CAAC,UAAU,CAAC,IAAI,CAAC,UAAU,EAAE,KAAK,CAAC,CAAC;QACxD,IAAI,CAAC,UAAU,CAAC,OAAO,GAAG;YACtB,EAAE,CAAC,CAAC,CAAC,MAAM,CAAC,aAAa,CAAC,SAAS,CAAC,IAAI,CAAC,UAAU,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;gBACnD,MAAM,CAAC,aAAa,CAAC,UAAU,CAAC,0BAA0B,EACtD,oDAAoD,CAAC,CAAC;gBAC1D,MAAM,CAAC;YACX,CAAC;YAED,CAAC,IAAI,CAAC,UAAU,IAAI,IAAI,CAAC,UAAU,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC,CAAC;QAC/C,CAAC,CAAC;QAEF,KAAK,CAAC,KAAK,CAAC;YACR,IAAI,CAAC,QAAQ,EAAE,CAAC;QACpB,CAAC,CAAC,CAAC;;IAEP,CAAC;IAEM,2BAAQ,GAAf;QACI,IAAI,IAAI,GAAG,IAAI,CAAC;IACpB,CAAC;IACM,+BAAY,GAAnB,UAAoB,OAAO;QACvB,IAAI,IAAI,GAAG,IAAI,CAAC;QAChB,IAAI,UAAU,GAAG,OAAO,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC,UAAU,CAAC,UAAU,CAAC;QAE3D,IAAI,CAAC,WAAW,CAAC,KAAK,GAAG,UAAU,CAAC,MAAM,CAAC;QAC3C,IAAI,SAAS,GAAG,QAAQ,CAAC,WAAW,CAAC,OAAO,CAAC,CAAC;QAC9C,SAAS,CAAC,SAAS,CAAC,QAAQ,EAAE,IAAI,EAAE,IAAI,CAAC,CAAC;QAC1C,IAAI,CAAC,WAAW,CAAC,aAAa,CAAC,SAAS,CAAC,CAAC;QAC1C,IAAI,CAAC,YAAY,CAAC,KAAK,GAAG,UAAU,CAAC,UAAU,CAAC;QAEhD,IAAI,CAAC,aAAa,CAAC,KAAK,GAAG,UAAU,CAAC,QAAQ,CAAC;QAC/C,IAAI,WAAW,GAAG,QAAQ,CAAC,WAAW,CAAC,OAAO,CAAC,CAAC;QAChD,WAAW,CAAC,SAAS,CAAC,QAAQ,EAAE,IAAI,EAAE,IAAI,CAAC,CAAC;QAC5C,IAAI,CAAC,aAAa,CAAC,aAAa,CAAC,WAAW,CAAC,CAAC;QAC9C,IAAI,CAAC,cAAc,CAAC,KAAK,GAAG,UAAU,CAAC,YAAY,CAAC;IACxD,CAAC;IAEM,+BAAY,GAAnB,UAAoB,OAAO;QACvB,IAAI,IAAI,GAAG,IAAI,CAAC;QAChB,OAAO,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC,UAAU,CAAC,YAAY,CAAC,CAAC,QAAQ,CAAC,GAAG,IAAI,CAAC,WAAW,CAAC,KAAK,CAAC;QAChF,OAAO,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC,UAAU,CAAC,YAAY,CAAC,CAAC,YAAY,CAAC,GAAG,IAAI,CAAC,YAAY,CAAC,OAAO,CAAC,IAAI,CAAC,YAAY,CAAC,aAAa,CAAC,CAAC,KAAK,CAAC;QAC9H,OAAO,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC,UAAU,CAAC,YAAY,CAAC,CAAC,UAAU,CAAC,GAAG,IAAI,CAAC,aAAa,CAAC,KAAK,CAAC;QACpF,OAAO,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC,UAAU,CAAC,YAAY,CAAC,CAAC,cAAc,CAAC,GAAG,IAAI,CAAC,cAAc,CAAC,OAAO,CAAC,IAAI,CAAC,cAAc,CAAC,aAAa,CAAC,CAAC,KAAK,CAAC;IACxI,CAAC;IAGM,wBAAK,GAAZ;QACI,IAAI,IAAI,GAAG,IAAI,CAAC;QAChB,iBAAM,KAAK,WAAE,CAAC;QACd,IAAI,CAAC,WAAW,CAAC,KAAK,GAAG,EAAE,CAAC;QAC5B,IAAI,CAAC,aAAa,CAAC,KAAK,GAAG,EAAE,CAAC;QAC9B,MAAM,CAAC,aAAa,CAAC,UAAU,CAAC,IAAI,CAAC,UAAU,EAAE,KAAK,CAAC,CAAC;QACxD,IAAI,CAAC,MAAM,GAAG,KAAK,CAAC;QACpB,CAAC,IAAI,CAAC,UAAU,IAAI,IAAI,CAAC,UAAU,EAAE,CAAC,CAAC;IAC3C,CAAC;IACL,eAAC;AAAD,CAAC,AAtKD,CAAuB,MAAM,CAAC,aAAa,GAsK1C"}
\ No newline at end of file
{"version":3,"file":"leaflet-oilspill-cards.js","sourceRoot":"","sources":["leaflet-oilspill-cards.ts"],"names":[],"mappings":"AAAA,uCAAuC;AACvC,yCAAyC;AACzC,wCAAwC;AACxC,0DAA0D;AAC1D,yCAAyC;;;;;;;;;;;AAGzC;IAAyB,8BAAmB;IAQxC,oBAAY,EAAE,EAAE,SAAS,EAAE,IAAI,EAAE,QAAQ,EAAE,GAAG,EAAE,OAAO,EAAG,GAAG,EAAE,MAAM,EAAE,KAAK,EAAE,IAAI,EAAE,OAAO,EAAE,QAAQ;QAArG,iBA2DC;QA1DG,IAAI,OAAO,GAAO,EAAE,CAAC;QACrB,OAAO,CAAC,QAAQ,CAAC,GAAG,IAAI,CAAC;QACzB,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,GAAG,KAAK,CAAC;QACxB,OAAO,CAAC,OAAO,GAAG,EAAE,CAAC;QACrB,OAAO,CAAC,SAAS,CAAC,CAAC,MAAM,CAAC,GAAG,KAAK,CAAC;QACnC,OAAO,CAAC,OAAO,CAAC,GAAG,KAAK,CAAC;QACzB,OAAO,CAAC,QAAQ,CAAC,GAAG,MAAM,CAAC;QAC3B,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,GAAG,IAAI,CAAC;QACvB,OAAO,CAAC,SAAS,CAAC,GAAG,OAAO,CAAC;QAC7B,OAAO,CAAC,UAAU,CAAC,GAAG,QAAQ,CAAC;QAC/B,OAAO,CAAC,YAAY,CAAC,GAAG,KAAK,CAAC;QAC9B,QAAA,kBAAM,EAAE,EAAE,2BAA2B,EAAE,SAAS,EAAE,IAAI,EAAE,QAAQ,EAAE,GAAG,EAAE,OAAO,EAAE,OAAO,CAAC,SAAC;QAEzF,IAAI,IAAI,GAAG,KAAI,CAAC;QAChB,IAAI,QAAQ,GAAwB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,UAAU,EAAE,eAAe,CAAC,CAAC;QAClF,KAAI,CAAC,YAAY,CAAC,YAAY,CAAC,QAAQ,EAAE,KAAI,CAAC,YAAY,CAAC,UAAU,CAAC,CAAC;QAEvE,IAAI,CAAC,cAAc,GAAG,kBAAkB,CAAC;QACzC,IAAI,CAAC,eAAe,GAAG,yBAAyB,CAAC;QACjD,IAAI,CAAC,UAAU,GAAG,YAAY,CAAC;QAC/B,IAAI,CAAC,UAAU,GAAG,OAAO,CAAC;QAC1B,IAAI,aAAa,GAAmB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,EAAE,8BAA8B,EAAC,QAAQ,CAAC,CAAC;QACrG,iBAAM,WAAW,aAAC,aAAa,EAAE,wBAAwB,EAAE,4EAA4E,GAAC,MAAM,CAAC,WAAW,EAAE,GAAC,GAAG,GAAC,IAAI,GAAC,GAAG,GAAC,OAAO,GAAC,iCAAiC,CAAC,CAAC;QACrN,IAAI,UAAU,GAAmB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,EAAE,4CAA4C,EAAE,aAAa,CAAC,CAAC;QACtH,UAAU,CAAC,EAAE,GAAG,OAAO,GAAC,QAAQ,GAAC,MAAM,CAAC;QACxC,IAAI,WAAW,GAAoB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,MAAM,EAAE,kBAAkB,EAAE,UAAU,CAAC,CAAC;QAC5F,IAAI,CAAC,YAAY,GAAqB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,OAAO,EAAE,cAAc,EAAE,UAAU,CAAC,CAAC;QAC5F,IAAI,CAAC,YAAY,CAAC,IAAI,GAAG,MAAM,CAAC;QAChC,IAAI,CAAC,YAAY,CAAC,WAAW,GAAG,IAAI,CAAC,UAAU,CAAC;QAChD,IAAI,CAAC,YAAY,GAAqB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,OAAO,EAAE,cAAc,EAAE,UAAU,CAAC,CAAC;QAC5F,IAAI,CAAC,YAAY,CAAC,IAAI,GAAG,MAAM,CAAC;QAGhC,IAAI,WAAW,GAAmB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,EAAE,aAAa,EAAE,QAAQ,CAAC,CAAC;QACnF,iBAAM,WAAW,aAAC,WAAW,EAAE,kBAAkB,EAAE,4EAA4E,GAAC,MAAM,CAAC,WAAW,EAAE,GAAC,GAAG,GAAC,IAAI,GAAC,GAAG,GAAC,OAAO,GAAC,kCAAkC,CAAC,CAAC;QAC9M,IAAI,QAAQ,GAAmB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,EAAE,eAAe,EAAE,WAAW,CAAC,CAAC;QACrF,IAAI,CAAC,UAAU,GAAqB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,OAAO,EAAE,cAAc,EAAE,QAAQ,CAAC,CAAC;QACxF,IAAI,CAAC,UAAU,CAAC,IAAI,GAAG,QAAQ,CAAC;QAChC,IAAI,CAAC,UAAU,CAAC,KAAK,GAAG,GAAG,CAAC;QAC5B,IAAI,CAAC,UAAU,CAAC,IAAI,GAAG,IAAI,CAAC;QAC5B,IAAI,CAAC,UAAU,CAAC,GAAG,GAAG,GAAG,CAAC;QAE1B,IAAI,CAAC,UAAU,CAAC,QAAQ,GAAG;YACvB,IAAI,CAAC,QAAQ,EAAE,CAAC;QACpB,CAAC,CAAC;QAGF,IAAI,CAAC,YAAY,CAAC,QAAQ,GAAG,cAAa,IAAI,CAAC,YAAY,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC,CAAA,CAAC,CAAC;QACpE,IAAI,CAAC,YAAY,CAAC,QAAQ,GAAG,cAAa,IAAI,CAAC,YAAY,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC,CAAA,CAAC,CAAC;QAGpE,KAAK,CAAC,KAAK,CAAC;YACR,IAAI,eAAe,GAAG,KAAK,CAAC,UAAU,CAAM,IAAI,CAAC,YAAY,EAAE,EAAE,MAAM,EAAE,IAAI,CAAC,UAAU,EAAE,CAAC,CAAC;YAC5F,IAAI,eAAe,GAAG,KAAK,CAAC,UAAU,CAAM,IAAI,CAAC,YAAY,EAAE,EAAE,CAAC,CAAC;YAEnE,IAAI,CAAC,QAAQ,EAAE,CAAC;QACpB,CAAC,CAAC,CAAC;;IAEP,CAAC;IAEM,6BAAQ,GAAf;QACI,IAAI,KAAK,GAAG,QAAQ,CAAC,IAAI,CAAC,UAAU,CAAC,KAAK,CAAC,CAAC;QAC5C,EAAE,CAAC,CAAC,KAAK,GAAG,CAAC,CAAC;YAAC,IAAI,CAAC,UAAU,CAAC,KAAK,GAAG,GAAG,CAAC;QAC3C,iBAAM,QAAQ,WAAE,CAAC;IACrB,CAAC;IAEM,6BAAQ,GAAf;QACI,iBAAM,QAAQ,WAAE,CAAC;QACjB,IAAI,IAAI,GAAG,IAAI,CAAC;QAChB,EAAE,CAAC,CAAC,QAAQ,CAAC,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,IAAI,CAAC,YAAY,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;YAC5C,EAAE,CAAC,CAAC,IAAI,CAAC,YAAY,CAAC,KAAK,IAAI,EAAE,CAAC,CAAC,CAAC;gBAChC,IAAI,QAAQ,GAAG,MAAM,CAAC,GAAG,EAAE,CAAC;gBAC5B,IAAI,CAAC,YAAY,CAAC,KAAK,GAAG,QAAQ,CAAC,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC,UAAU,CAAC,CAAC;gBAC3D,IAAI,CAAC,YAAY,CAAC,KAAK,GAAG,QAAQ,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,CAAC,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC,UAAU,CAAC,CAAC;YAC/E,CAAC;QACL,CAAC;IACL,CAAC;IAGM,iCAAY,GAAnB,UAAoB,OAAO;QACvB,iBAAM,YAAY,YAAC,OAAO,CAAC,CAAC;QAC5B,IAAI,IAAI,GAAG,IAAI,CAAC;QAChB,IAAI,UAAU,GAAG,OAAO,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC,UAAU,CAAC,UAAU,CAAC;QAC3D,IAAI,WAAW,GAAG,OAAO,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC,UAAU,CAAC,WAAW,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;QAChE,IAAI,IAAI,GAAG,MAAM,CAAC,GAAG,CAAC,WAAW,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC,UAAU,CAAC,CAAC;QAChE,IAAI,CAAC,YAAY,CAAC,KAAK,GAAG,IAAI,CAAC;QAC/B,IAAI,IAAI,GAAG,MAAM,CAAC,GAAG,CAAC,WAAW,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC,MAAM,CAAC,IAAI,CAAC,UAAU,CAAC,CAAC;QAChE,IAAI,CAAC,YAAY,CAAC,KAAK,GAAG,IAAI,CAAC;QAC/B,IAAI,CAAC,UAAU,CAAC,KAAK,GAAG,UAAU,CAAC,KAAK,CAAC;QACzC,IAAI,CAAC,YAAY,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC;IAC5B,CAAC;IAEM,iCAAY,GAAnB,UAAoB,OAAO;QACvB,iBAAM,YAAY,YAAC,OAAO,CAAC,CAAC;QAC5B,IAAI,IAAI,GAAG,IAAI,CAAC;QAChB,IAAI,WAAW,GAAG;YACd,IAAI,EAAE,IAAI;YACV,UAAU,EAAE,MAAM;YAClB,iBAAiB,EAAE,IAAI;YACvB,gBAAgB,EAAE,IAAI;YACtB,cAAc,EAAE,IAAI;YACpB,MAAM,EAAE,QAAQ;YAChB,MAAM,EAAE,MAAM,CAAC,GAAG,CAAC,IAAI,CAAC,YAAY,CAAC,KAAK,GAAG,GAAG,GAAG,IAAI,CAAC,YAAY,CAAC,KAAK,EAAE,IAAI,CAAC,cAAc,CAAC,CAAC,OAAO,EAAE;SAE7G,CAAC;QACF,OAAO,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC,UAAU,CAAC,aAAa,CAAC,GAAG,EAAE,CAAC;QACnD,OAAO,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC,UAAU,CAAC,aAAa,CAAC,CAAC,IAAI,CAAC,WAAW,CAAC,CAAC;QAChE,OAAO,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC,UAAU,CAAC,YAAY,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,GAAG,IAAI,CAAC,UAAU,CAAC,KAAK,CAAC;IAElF,CAAC;IAEM,0BAAK,GAAZ;QACI,IAAI,IAAI,GAAG,IAAI,CAAC;QAChB,iBAAM,KAAK,WAAE,CAAC;QACd,IAAI,CAAC,UAAU,CAAC,KAAK,GAAG,GAAG,CAAC;QAC5B,MAAM,CAAC,aAAa,CAAC,UAAU,CAAC,IAAI,CAAC,UAAU,EAAE,KAAK,CAAC,CAAC;QACxD,IAAI,CAAC,MAAM,GAAG,KAAK,CAAC;QACpB,CAAC,IAAI,CAAC,UAAU,IAAI,IAAI,CAAC,UAAU,EAAE,CAAC,CAAC;IAC3C,CAAC;IACL,iBAAC;AAAD,CAAC,AAhID,CAAyB,MAAM,CAAC,YAAY,GAgI3C;AAID;IAAuB,4BAAoB;IAQvC,kBAAY,EAAE,EAAE,SAAS,EAAE,IAAI,EAAE,GAAG,EAAE,MAAM,EAAE,IAAI,EAAE,OAAO,EAAE,QAAQ;QAArE,iBAsHC;QArHG,IAAI,SAAS,GAAmB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,EAAE,4BAA4B,EAAE,SAAS,CAAC,CAAC;QACjG,QAAA,kBAAM,EAAE,EAAE,QAAQ,EAAE,SAAS,EAAE,SAAS,CAAC,SAAC;QAC1C,IAAI,IAAI,GAAG,KAAI,CAAC;QAChB,IAAI,IAAI,GAAoB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,MAAM,EAAE,yBAAyB,EAAE,SAAS,CAAC,CAAC;QAC3F,IAAI,CAAC,YAAY,CAAC,YAAY,EAAE,EAAE,CAAC,CAAC;QACpC,IAAI,CAAC,QAAQ,GAAG,UAAU,CAAC;YACvB,CAAC,CAAC,cAAc,EAAE,CAAC;YACnB,CAAC,CAAC,eAAe,EAAE,CAAC;YACpB,MAAM,CAAC,KAAK,CAAC;QACjB,CAAC,CAAC;QACF,IAAI,CAAC,UAAU,GAAG,UAAS,CAAC;YACxB,IAAI,GAAG,GAAG,CAAC,CAAC,QAAQ,IAAI,CAAC,CAAC,OAAO,IAAI,CAAC,CAAC;YACvC,EAAE,CAAC,CAAC,GAAG,IAAI,EAAE,CAAC;gBAAC,CAAC,CAAC,cAAc,EAAE,CAAC;QACtC,CAAC,CAAC;QAEF,mBAAmB,MAAM,EAAE,KAAK,EAAE,GAAG;YACjC,IAAI,MAAM,GAAsB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,QAAQ,EAAE,EAAE,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC;YACvE,MAAM,CAAC,KAAK,GAAG,KAAK,CAAC;YACrB,MAAM,CAAC,WAAW,GAAG,GAAG,CAAC;QAC7B,CAAC;QAGD,IAAI,QAAQ,GAAwB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,UAAU,EAAE,EAAE,EAAE,IAAI,CAAC,CAAC;QAC3E,IAAI,YAAY,GAAwB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,EAAE,aAAa,EAAE,QAAQ,CAAC,CAAC;QACzF,YAAY,CAAC,EAAE,GAAG,OAAO,GAAC,QAAQ,GAAC,YAAY,CAAC;QAChD,YAAY,CAAC,OAAO,GAAG;YACnB,IAAI,CAAC,WAAW,CAAC,KAAK,GAAG,KAAK,CAAC;QACnC,CAAC,CAAA;QAED,iBAAM,WAAW,aAAC,YAAY,EAAE,mBAAmB,EAAE,4EAA4E,GAAC,MAAM,CAAC,WAAW,EAAE,GAAC,GAAG,GAAC,IAAI,GAAC,GAAG,GAAC,OAAO,GAAC,wCAAwC,CAAC,CAAC;QACtN,IAAI,cAAc,GAAmB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,EAAE,cAAc,EAAE,YAAY,CAAC,CAAC;QAC3F,IAAI,CAAC,WAAW,GAAqB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,OAAO,EAAE,cAAc,EAAE,cAAc,CAAC,CAAC;QAC/F,IAAI,CAAC,WAAW,CAAC,IAAI,GAAG,QAAQ,CAAC;QACjC,IAAI,CAAC,WAAW,CAAC,IAAI,GAAG,KAAK,CAAC;QAC9B,IAAI,CAAC,WAAW,CAAC,GAAG,GAAG,GAAG,CAAC;QAC3B,IAAI,aAAa,GAAmB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,EAAE,oCAAoC,EAAE,cAAc,CAAC,CAAC;QAClH,aAAa,CAAC,YAAY,CAAC,qBAAqB,EAAE,EAAE,CAAC,CAAC;QACtD,IAAI,kBAAkB,GAAoB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,MAAM,EAAE,EAAE,EAAE,aAAa,CAAC,CAAC;QACtF,IAAI,CAAC,YAAY,GAAsB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,QAAQ,EAAE,EAAE,EAAE,aAAa,CAAC,CAAC;QACrF,SAAS,CAAC,IAAI,CAAC,YAAY,EAAE,IAAI,EAAE,IAAI,CAAC,CAAC;QACzC,SAAS,CAAC,IAAI,CAAC,YAAY,EAAE,QAAQ,EAAE,QAAQ,CAAC,CAAC;QACjD,SAAS,CAAC,IAAI,CAAC,YAAY,EAAE,SAAS,EAAE,WAAW,CAAC,CAAC;QACrD,SAAS,CAAC,IAAI,CAAC,YAAY,EAAE,aAAa,EAAE,eAAe,CAAC,CAAC;QAC7D,SAAS,CAAC,IAAI,CAAC,YAAY,EAAE,QAAQ,EAAE,UAAU,CAAC,CAAC;QACnD,SAAS,CAAC,IAAI,CAAC,YAAY,EAAE,YAAY,EAAE,cAAc,CAAC,CAAC;QAE3D,IAAI,cAAc,GAAwB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,EAAE,aAAa,EAAE,QAAQ,CAAC,CAAC;QAC3F,cAAc,CAAC,EAAE,GAAG,OAAO,GAAC,QAAQ,GAAC,gBAAgB,CAAC;QACtD,cAAc,CAAC,OAAO,GAAG;YACrB,IAAI,CAAC,aAAa,CAAC,KAAK,GAAG,GAAG,CAAC;YAC/B,QAAQ,EAAE,CAAC;QACf,CAAC,CAAA;QAED,iBAAM,WAAW,aAAC,cAAc,EAAE,UAAU,EAAE,4EAA4E,GAAC,MAAM,CAAC,WAAW,EAAE,GAAC,GAAG,GAAC,IAAI,GAAC,GAAG,GAAC,OAAO,GAAC,4CAA4C,CAAC,CAAC;QACnN,IAAI,WAAW,GAAmB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,EAAE,EAAE,EAAE,cAAc,CAAC,CAAC;QAC9E,IAAI,CAAC,aAAa,GAAqB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,OAAO,EAAE,cAAc,EAAE,WAAW,CAAC,CAAC;QAC9F,IAAI,CAAC,aAAa,CAAC,IAAI,GAAG,QAAQ,CAAC;QACnC,IAAI,CAAC,aAAa,CAAC,IAAI,GAAG,GAAG,CAAC;QAC9B,IAAI,CAAC,aAAa,CAAC,GAAG,GAAG,GAAG,CAAC;QAC7B,IAAI,eAAe,GAAmB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,EAAE,oCAAoC,EAAE,WAAW,CAAC,CAAC;QACjH,eAAe,CAAC,YAAY,CAAC,qBAAqB,EAAE,EAAE,CAAC,CAAC;QACxD,IAAI,oBAAoB,GAAoB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,MAAM,EAAE,EAAE,EAAE,eAAe,CAAC,CAAC;QAC1F,IAAI,CAAC,cAAc,GAAsB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,QAAQ,EAAE,EAAE,EAAE,eAAe,CAAC,CAAC;QACzF,SAAS,CAAC,IAAI,CAAC,cAAc,EAAE,OAAO,EAAE,OAAO,CAAC,CAAC;QACjD,SAAS,CAAC,IAAI,CAAC,cAAc,EAAE,MAAM,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC;QAE/C,IAAI,CAAC,WAAW,CAAC,QAAQ,GAAG;YACxB,QAAQ,EAAE,CAAC;QACf,CAAC,CAAC;QACF,IAAI,CAAC,aAAa,CAAC,QAAQ,GAAG;YAC1B,QAAQ,EAAE,CAAC;QACf,CAAC,CAAC;QAEF;YACI,IAAI,WAAW,GAAG,QAAQ,CAAC,IAAI,CAAC,WAAW,CAAC,KAAK,CAAC,CAAC;YACnD,IAAI,QAAQ,GAAG,KAAK,CAAC;YACrB,EAAE,CAAC,CAAC,WAAW,GAAG,CAAC,CAAC;gBAAC,IAAI,CAAC,WAAW,CAAC,KAAK,GAAG,GAAG,CAAC;YAClD,EAAE,CAAC,CAAC,WAAW,GAAG,CAAC,CAAC;gBAAC,QAAQ,GAAG,IAAI,CAAC;YACrC,IAAI,aAAa,GAAG,QAAQ,CAAC,IAAI,CAAC,aAAa,CAAC,KAAK,CAAC,CAAC;YACvD,IAAI,UAAU,GAAG,KAAK,CAAC;YACvB,EAAE,CAAC,CAAC,aAAa,GAAG,CAAC,CAAC;gBAAC,IAAI,CAAC,aAAa,CAAC,KAAK,GAAG,GAAG,CAAC;YACtD,EAAE,CAAC,CAAC,aAAa,GAAG,CAAC,CAAC;gBAAC,UAAU,GAAG,IAAI,CAAC;YACzC,EAAE,CAAC,CAAC,QAAQ,IAAI,UAAU,CAAC,CAAC,CAAC;gBACzB,IAAI,CAAC,MAAM,GAAG,IAAI,CAAC;gBACnB,MAAM,CAAC,aAAa,CAAC,UAAU,CAAC,IAAI,CAAC,UAAU,EAAE,IAAI,CAAC,CAAC;gBACvD,CAAC,IAAI,CAAC,UAAU,IAAI,IAAI,CAAC,UAAU,EAAE,CAAC,CAAC;YAC3C,CAAC;QACL,CAAC;QAAA,CAAC;QAGF,IAAI,QAAQ,GAAmB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,EAAE,aAAa,EAAE,SAAS,CAAC,CAAC;QACjF,IAAI,WAAW,GAAsB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,QAAQ,EAAE,uCAAuC,EAAE,QAAQ,CAAC,CAAC;QACnH,WAAW,CAAC,WAAW,GAAG,OAAO,CAAC;QAClC,WAAW,CAAC,OAAO,GAAG;YAClB,IAAI,CAAC,KAAK,EAAE,CAAC;QACjB,CAAC,CAAC;QACF,IAAI,CAAC,UAAU,GAAsB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,QAAQ,EAAE,wCAAwC,EAAE,QAAQ,CAAC,CAAC;QACpH,IAAI,CAAC,UAAU,CAAC,EAAE,GAAG,OAAO,GAAC,QAAQ,GAAC,QAAQ,CAAC;QAC/C,IAAI,CAAC,UAAU,CAAC,WAAW,GAAG,MAAM,CAAC;QACrC,IAAI,CAAC,UAAU,CAAC,OAAO,GAAG;YACtB,IAAI,CAAC,UAAU,CAAC,KAAK,EAAE,CAAC;QAC5B,CAAC,CAAA;QACD,MAAM,CAAC,aAAa,CAAC,UAAU,CAAC,IAAI,CAAC,UAAU,EAAE,KAAK,CAAC,CAAC;QACxD,IAAI,CAAC,UAAU,CAAC,OAAO,GAAG;YACtB,EAAE,CAAC,CAAC,CAAC,MAAM,CAAC,aAAa,CAAC,SAAS,CAAC,IAAI,CAAC,UAAU,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;gBACnD,MAAM,CAAC,aAAa,CAAC,UAAU,CAAC,0BAA0B,EACtD,oDAAoD,CAAC,CAAC;gBAC1D,MAAM,CAAC;YACX,CAAC;YAED,CAAC,IAAI,CAAC,UAAU,IAAI,IAAI,CAAC,UAAU,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC,CAAC;QAC/C,CAAC,CAAC;QAEF,KAAK,CAAC,KAAK,CAAC;YACR,IAAI,CAAC,QAAQ,EAAE,CAAC;QACpB,CAAC,CAAC,CAAC;;IAEP,CAAC;IAEM,2BAAQ,GAAf;QACI,IAAI,IAAI,GAAG,IAAI,CAAC;IACpB,CAAC;IACM,+BAAY,GAAnB,UAAoB,OAAO;QACvB,IAAI,IAAI,GAAG,IAAI,CAAC;QAChB,IAAI,UAAU,GAAG,OAAO,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC,UAAU,CAAC,UAAU,CAAC;QAE3D,IAAI,CAAC,WAAW,CAAC,KAAK,GAAG,UAAU,CAAC,MAAM,CAAC;QAC3C,IAAI,SAAS,GAAG,QAAQ,CAAC,WAAW,CAAC,OAAO,CAAC,CAAC;QAC9C,SAAS,CAAC,SAAS,CAAC,QAAQ,EAAE,IAAI,EAAE,IAAI,CAAC,CAAC;QAC1C,IAAI,CAAC,WAAW,CAAC,aAAa,CAAC,SAAS,CAAC,CAAC;QAC1C,IAAI,CAAC,YAAY,CAAC,KAAK,GAAG,UAAU,CAAC,UAAU,CAAC;QAEhD,IAAI,CAAC,aAAa,CAAC,KAAK,GAAG,UAAU,CAAC,QAAQ,CAAC;QAC/C,IAAI,WAAW,GAAG,QAAQ,CAAC,WAAW,CAAC,OAAO,CAAC,CAAC;QAChD,WAAW,CAAC,SAAS,CAAC,QAAQ,EAAE,IAAI,EAAE,IAAI,CAAC,CAAC;QAC5C,IAAI,CAAC,aAAa,CAAC,aAAa,CAAC,WAAW,CAAC,CAAC;QAC9C,IAAI,CAAC,cAAc,CAAC,KAAK,GAAG,UAAU,CAAC,YAAY,CAAC;IACxD,CAAC;IAEM,+BAAY,GAAnB,UAAoB,OAAO;QACvB,IAAI,IAAI,GAAG,IAAI,CAAC;QAChB,OAAO,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC,UAAU,CAAC,YAAY,CAAC,CAAC,QAAQ,CAAC,GAAG,IAAI,CAAC,WAAW,CAAC,KAAK,CAAC;QAChF,OAAO,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC,UAAU,CAAC,YAAY,CAAC,CAAC,YAAY,CAAC,GAAG,IAAI,CAAC,YAAY,CAAC,OAAO,CAAC,IAAI,CAAC,YAAY,CAAC,aAAa,CAAC,CAAC,KAAK,CAAC;QAC9H,OAAO,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC,UAAU,CAAC,YAAY,CAAC,CAAC,UAAU,CAAC,GAAG,IAAI,CAAC,aAAa,CAAC,KAAK,CAAC;QACpF,OAAO,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC,UAAU,CAAC,YAAY,CAAC,CAAC,cAAc,CAAC,GAAG,IAAI,CAAC,cAAc,CAAC,OAAO,CAAC,IAAI,CAAC,cAAc,CAAC,aAAa,CAAC,CAAC,KAAK,CAAC;IACxI,CAAC;IAGM,wBAAK,GAAZ;QACI,IAAI,IAAI,GAAG,IAAI,CAAC;QAChB,iBAAM,KAAK,WAAE,CAAC;QACd,IAAI,CAAC,WAAW,CAAC,KAAK,GAAG,EAAE,CAAC;QAC5B,IAAI,CAAC,aAAa,CAAC,KAAK,GAAG,EAAE,CAAC;QAC9B,MAAM,CAAC,aAAa,CAAC,UAAU,CAAC,IAAI,CAAC,UAAU,EAAE,KAAK,CAAC,CAAC;QACxD,IAAI,CAAC,MAAM,GAAG,KAAK,CAAC;QACpB,CAAC,IAAI,CAAC,UAAU,IAAI,IAAI,CAAC,UAAU,EAAE,CAAC,CAAC;IAC3C,CAAC;IACL,eAAC;AAAD,CAAC,AAtKD,CAAuB,MAAM,CAAC,aAAa,GAsK1C"}
\ No newline at end of file
......@@ -20,6 +20,7 @@ class OSLocation extends STWkit.LocationCard {
options.polygon = {};
options['polygon']['show'] = false;
options['guide'] = guide;
options['domain'] = domain;
options['type'] = type;
options['subtype'] = subtype;
options['initials'] = initials;
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment