Commit c563c1ee authored by Tomas Pettersson's avatar Tomas Pettersson 🏸
Browse files

surface and volume add

parent 9f33f7ed
......@@ -19,11 +19,11 @@ var ITLocation = (function (_super) {
var _this = this;
var options = {};
var initials = 'it';
options['singlebutton'] = true;
options['multiplebutton'] = false;
options['linebutton'] = false;
options['areabutton'] = true;
options['afterDiv'] = true;
options['single'] = false;
options['multiple'] = false;
options['line'] = false;
options['circle'] = true;
options['polygon'] = true;
options['initials'] = initials;
_this = _super.call(this, id, 'Specify location', parentDiv, lang, langData, map, forcing, options) || this;
var fieldset = L.DomUtil.create('fieldset', 'uk-margin-top', _this.locationForm);
......@@ -43,29 +43,54 @@ var ITLocation = (function (_super) {
_this.surfaceButton.textContent = 'Surface';
_this.volumeButton = L.DomUtil.create('button', 'uk-button uk-button-small', surfacevolumeButtonGroup);
_this.volumeButton.textContent = 'Volume';
var depthRangeRowDiv = L.DomUtil.create('div', 'uk-form-row', fieldset);
_super.prototype.addLabelDiv.call(_this, depthRangeRowDiv, "Outlet depth range [from - to] (m)", "See more information <a style='color:#faa732;' href='help/classic/#" + initials + "-depth' target='_blank'>here</a>");
var depthRangeDiv = L.DomUtil.create('div', ' uk-width-1-1', depthRangeRowDiv);
_this.depthMinInput = L.DomUtil.create('input', 'uk-width-1-4', depthRangeDiv);
_this.depthMinInput.type = 'number';
_this.depthMinInput.value = '0';
_this.depthMinInput.step = '10';
_this.depthMinInput.min = '0';
_this.depthMinInput.onchange = function () {
//validate();
};
var separator = L.DomUtil.create('span', '', depthRangeDiv);
var depthSurfaceRowDiv = L.DomUtil.create('div', 'uk-form-row', fieldset);
_super.prototype.addLabelDiv.call(_this, depthSurfaceRowDiv, "Outlet depth (m)", "See more information <a style='color:#faa732;' href='help/classic/#" + initials + "-depth' target='_blank'>here</a>");
var depthSurfaceDiv = L.DomUtil.create('div', ' uk-width-1-1', depthSurfaceRowDiv);
_this.depthSurfaceInput = L.DomUtil.create('input', 'uk-width-1-4', depthSurfaceDiv);
_this.depthSurfaceInput.type = 'number';
_this.depthSurfaceInput.value = '0';
_this.depthSurfaceInput.step = '10';
_this.depthSurfaceInput.min = '0';
var depthVolumeRowDiv = L.DomUtil.create('div', 'uk-form-row', fieldset);
_super.prototype.addLabelDiv.call(_this, depthVolumeRowDiv, "Outlet depth range [from - to] (m)", "See more information <a style='color:#faa732;' href='help/classic/#" + initials + "-depth' target='_blank'>here</a>");
var depthVolumeDiv = L.DomUtil.create('div', ' uk-width-1-1', depthVolumeRowDiv);
_this.depthVolumeMinInput = L.DomUtil.create('input', 'uk-width-1-4', depthVolumeDiv);
_this.depthVolumeMinInput.type = 'number';
_this.depthVolumeMinInput.value = '0';
_this.depthVolumeMinInput.step = '10';
_this.depthVolumeMinInput.min = '0';
var separator = L.DomUtil.create('span', '', depthVolumeDiv);
separator.textContent = ' - ';
_this.depthMaxInput = L.DomUtil.create('input', 'uk-width-1-4', depthRangeDiv);
_this.depthMaxInput.type = 'number';
_this.depthMaxInput.value = '0';
_this.depthMaxInput.step = '10';
_this.depthMaxInput.min = '0';
_this.depthMaxInput.onchange = function () {
//validate();
_this.depthVolumeMaxInput = L.DomUtil.create('input', 'uk-width-1-4', depthVolumeDiv);
_this.depthVolumeMaxInput.type = 'number';
_this.depthVolumeMaxInput.value = '0';
_this.depthVolumeMaxInput.step = '10';
_this.depthVolumeMaxInput.min = '0';
_this.depthVolumeMinInput.onchange = function () { if (parseFloat(_this.depthVolumeMinInput.value) < 0)
_this.depthVolumeMinInput.value = '0'; };
_this.depthVolumeMaxInput.onchange = function () { if (parseFloat(_this.depthVolumeMaxInput.value) < 0)
_this.depthVolumeMaxInput.value = '0'; };
_this.depthSurfaceInput.onchange = function () { if (parseFloat(_this.depthSurfaceInput.value) < 0)
_this.depthSurfaceInput.value = '0'; };
_this.surfaceButton.onclick = function () {
depthSurfaceRowDiv.style.display = '';
depthVolumeRowDiv.style.display = 'none';
};
_this.volumeButton.onclick = function () {
depthVolumeRowDiv.style.display = '';
depthSurfaceRowDiv.style.display = 'none';
};
UIkit.ready(function () {
_super.prototype.defaults.call(_this);
_this.defaults();
});
return _this;
}
ITLocation.prototype.defaults = function () {
var self = this;
if (document.body.contains(self.surfaceButton) && self.surfaceButton.style.display != 'none')
self.surfaceButton.click();
};
ITLocation.prototype.show = function () {
_super.prototype.show.call(this);
};
......@@ -80,6 +105,9 @@ var ITLocation = (function (_super) {
};
ITLocation.prototype.clear = function () {
_super.prototype.clear.call(this);
this.depthSurfaceInput.value = '0';
this.depthVolumeMaxInput.value = '0';
this.depthVolumeMinInput.value = '0';
};
return ITLocation;
}(STWkit.LocationCard));
......
{"version":3,"file":"leaflet-itracer-cards.js","sourceRoot":"","sources":["leaflet-itracer-cards.ts"],"names":[],"mappings":"AAAA,uCAAuC;AACvC,yCAAyC;AACzC,wCAAwC;AACxC,0DAA0D;AAC1D,yCAAyC;;;;;;;;;;;AAGzC;IAAyB,8BAAmB;IAUxC,oBAAY,EAAE,EAAE,SAAS,EAAE,IAAI,EAAE,QAAQ,EAAE,GAAG,EAAE,OAAO;QAAvD,iBA4DC;QA3DG,IAAI,OAAO,GAAO,EAAE,CAAC;QACrB,IAAI,QAAQ,GAAG,IAAI,CAAC;QACpB,OAAO,CAAC,cAAc,CAAC,GAAG,IAAI,CAAC;QAC/B,OAAO,CAAC,gBAAgB,CAAC,GAAG,KAAK,CAAC;QAClC,OAAO,CAAC,YAAY,CAAC,GAAG,KAAK,CAAC;QAC9B,OAAO,CAAC,YAAY,CAAC,GAAG,IAAI,CAAC;QAC7B,OAAO,CAAC,UAAU,CAAC,GAAG,IAAI,CAAC;QAC3B,OAAO,CAAC,UAAU,CAAC,GAAG,QAAQ,CAAC;QAC/B,QAAA,kBAAM,EAAE,EAAE,kBAAkB,EAAE,SAAS,EAAE,IAAI,EAAE,QAAQ,EAAE,GAAG,EAAE,OAAO,EAAE,OAAO,CAAC,SAAC;QAEhF,IAAI,QAAQ,GAAwB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,UAAU,EAAE,eAAe,EAAE,KAAI,CAAC,YAAY,CAAC,CAAC;QAErG,IAAI,mBAAmB,GAAwB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,EAAE,aAAa,EAAE,QAAQ,CAAC,CAAC;QAChG,mBAAmB,CAAC,EAAE,GAAG,UAAU,CAAC;QACpC,mBAAmB,CAAC,OAAO,GAAG;YAC1B,QAAQ,EAAE,CAAC;QACf,CAAC,CAAA;QAED,iBAAM,WAAW,aAAC,mBAAmB,EAAE,gBAAgB,EAAE,qHAAqH,CAAC,CAAC;QAChL,IAAI,gBAAgB,GAAmB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,EAAE,EAAE,EAAE,mBAAmB,CAAC,CAAC;QACxF,gBAAgB,CAAC,YAAY,CAAC,sBAAsB,EAAE,EAAE,CAAC,CAAC;QAC1D,IAAI,uBAAuB,GAAmB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,EAAE,uBAAuB,EAAE,gBAAgB,CAAC,CAAC;QACjH,IAAI,uBAAuB,GAAmB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,EAAE,cAAc,EAAE,uBAAuB,CAAC,CAAC;QAC/G,uBAAuB,CAAC,EAAE,GAAG,UAAU,CAAC;QACxC,IAAI,wBAAwB,GAAmB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,EAAE,iBAAiB,EAAE,uBAAuB,CAAC,CAAC;QACnH,KAAI,CAAC,aAAa,GAAsB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,QAAQ,EAAE,2BAA2B,EAAE,wBAAwB,CAAC,CAAC;QAC1H,KAAI,CAAC,aAAa,CAAC,WAAW,GAAG,SAAS,CAAC;QAC3C,KAAI,CAAC,YAAY,GAAsB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,QAAQ,EAAE,2BAA2B,EAAE,wBAAwB,CAAC,CAAC;QACzH,KAAI,CAAC,YAAY,CAAC,WAAW,GAAG,QAAQ,CAAC;QAIzC,IAAI,gBAAgB,GAAmB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,EAAE,aAAa,EAAE,QAAQ,CAAC,CAAC;QACxF,iBAAM,WAAW,aAAC,gBAAgB,EAAE,oCAAoC,EAAE,qEAAqE,GAAC,QAAQ,GAAC,kCAAkC,CAAC,CAAC;QAC7L,IAAI,aAAa,GAAmB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,EAAE,eAAe,EAAE,gBAAgB,CAAC,CAAC;QAC/F,KAAI,CAAC,aAAa,GAAqB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,OAAO,EAAE,cAAc,EAAE,aAAa,CAAC,CAAC;QAChG,KAAI,CAAC,aAAa,CAAC,IAAI,GAAG,QAAQ,CAAC;QACnC,KAAI,CAAC,aAAa,CAAC,KAAK,GAAG,GAAG,CAAC;QAC/B,KAAI,CAAC,aAAa,CAAC,IAAI,GAAG,IAAI,CAAC;QAC/B,KAAI,CAAC,aAAa,CAAC,GAAG,GAAG,GAAG,CAAC;QAE7B,KAAI,CAAC,aAAa,CAAC,QAAQ,GAAG;YAC1B,aAAa;QACjB,CAAC,CAAC;QACF,IAAI,SAAS,GAAoB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,MAAM,EAAE,EAAE,EAAE,aAAa,CAAC,CAAC;QAC7E,SAAS,CAAC,WAAW,GAAG,KAAK,CAAA;QAE7B,KAAI,CAAC,aAAa,GAAqB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,OAAO,EAAE,cAAc,EAAE,aAAa,CAAC,CAAC;QAChG,KAAI,CAAC,aAAa,CAAC,IAAI,GAAG,QAAQ,CAAC;QACnC,KAAI,CAAC,aAAa,CAAC,KAAK,GAAG,GAAG,CAAC;QAC/B,KAAI,CAAC,aAAa,CAAC,IAAI,GAAG,IAAI,CAAC;QAC/B,KAAI,CAAC,aAAa,CAAC,GAAG,GAAG,GAAG,CAAC;QAE7B,KAAI,CAAC,aAAa,CAAC,QAAQ,GAAG;YAC1B,aAAa;QACjB,CAAC,CAAC;;IAIN,CAAC;IAEM,yBAAI,GAAX;QACI,iBAAM,IAAI,WAAE,CAAC;IACjB,CAAC;IAEM,yBAAI,GAAX;QACI,iBAAM,IAAI,WAAE,CAAC;IACjB,CAAC;IAEM,iCAAY,GAAnB,UAAoB,OAAO;QACvB,iBAAM,YAAY,YAAC,OAAO,CAAC,CAAC;IAChC,CAAC;IAGM,iCAAY,GAAnB,UAAoB,OAAO;QACvB,iBAAM,YAAY,YAAC,OAAO,CAAC,CAAC;IAChC,CAAC;IAEM,0BAAK,GAAZ;QACI,iBAAM,KAAK,WAAE,CAAC;IAClB,CAAC;IAGL,iBAAC;AAAD,CAAC,AA9FD,CAAyB,MAAM,CAAC,YAAY,GA8F3C;AAED;IAA0B,+BAAoB;IAQ1C,qBAAY,EAAE,EAAE,KAAK,EAAE,SAAS,EAAE,IAAI,EAAE,GAAG;QAA3C,iBA+EC;QA9EG,IAAI,eAAe,GAAmB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,EAAE,4BAA4B,EAAE,SAAS,CAAC,CAAC;QACvG,QAAA,kBAAM,EAAE,EAAE,KAAK,EAAE,SAAS,EAAE,eAAe,CAAC,SAAC;QAC7C,IAAI,IAAI,GAAG,KAAI,CAAC;QAChB,IAAI,IAAI,GAAoB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,MAAM,EAAE,yBAAyB,EAAE,eAAe,CAAC,CAAC;QACjG,IAAI,CAAC,QAAQ,GAAG,UAAU,CAAC;YACvB,CAAC,CAAC,cAAc,EAAE,CAAC;YACnB,CAAC,CAAC,eAAe,EAAE,CAAC;YACpB,MAAM,CAAC,KAAK,CAAC;QACjB,CAAC,CAAC;QAEF,mBAAmB,MAAM,EAAE,KAAK,EAAE,GAAG;YACjC,IAAI,MAAM,GAAsB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,QAAQ,EAAE,EAAE,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC;YACvE,MAAM,CAAC,KAAK,GAAG,KAAK,CAAC;YACrB,MAAM,CAAC,WAAW,GAAG,GAAG,CAAC;QAC7B,CAAC;QAGD,IAAI,QAAQ,GAAwB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,UAAU,EAAE,EAAE,EAAE,IAAI,CAAC,CAAC;QAE3E,IAAI,eAAe,GAAwB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,EAAE,aAAa,EAAE,QAAQ,CAAC,CAAC;QAC5F,eAAe,CAAC,EAAE,GAAG,UAAU,CAAC;QAChC,eAAe,CAAC,OAAO,GAAG;YACtB,QAAQ,EAAE,CAAC;QACf,CAAC,CAAA;QAED,iBAAM,WAAW,aAAC,eAAe,EAAE,kBAAkB,EAAE,qHAAqH,CAAC,CAAC;QAC9K,IAAI,YAAY,GAAmB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,EAAE,kBAAkB,EAAE,eAAe,CAAC,CAAC;QAChG,YAAY,CAAC,YAAY,CAAC,sBAAsB,EAAE,EAAE,CAAC,CAAC;QACtD,IAAI,mBAAmB,GAAmB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,EAAE,uBAAuB,EAAE,YAAY,CAAC,CAAC;QACzG,IAAI,mBAAmB,GAAmB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,EAAE,cAAc,EAAE,mBAAmB,CAAC,CAAC;QACvG,mBAAmB,CAAC,EAAE,GAAG,UAAU,CAAC;QACpC,IAAI,oBAAoB,GAAmB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,EAAE,iBAAiB,EAAE,mBAAmB,CAAC,CAAC;QAC3G,IAAI,CAAC,iBAAiB,GAAsB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,QAAQ,EAAE,2BAA2B,EAAE,oBAAoB,CAAC,CAAC;QAC1H,IAAI,CAAC,iBAAiB,CAAC,WAAW,GAAG,gBAAgB,CAAC;QACtD,IAAI,CAAC,iBAAiB,GAAsB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,QAAQ,EAAE,2BAA2B,EAAE,oBAAoB,CAAC,CAAC;QAC1H,IAAI,CAAC,iBAAiB,CAAC,WAAW,GAAG,mBAAmB,CAAC;QAGzD;YACI,IAAI,WAAW,GAAG,QAAQ,CAAC,IAAI,CAAC,WAAW,CAAC,KAAK,CAAC,CAAC;YACnD,IAAI,QAAQ,GAAG,KAAK,CAAC;YACrB,EAAE,CAAC,CAAC,WAAW,GAAG,CAAC,CAAC;gBAAC,IAAI,CAAC,WAAW,CAAC,KAAK,GAAG,GAAG,CAAC;YAClD,EAAE,CAAC,CAAC,WAAW,GAAG,CAAC,CAAC;gBAAC,QAAQ,GAAG,IAAI,CAAC;YACrC,EAAE,CAAC,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC,CAAC;gBACX,IAAI,CAAC,MAAM,GAAG,IAAI,CAAC;gBACnB,MAAM,CAAC,aAAa,CAAC,UAAU,CAAC,IAAI,CAAC,UAAU,EAAE,IAAI,CAAC,CAAC;gBACvD,CAAC,IAAI,CAAC,UAAU,IAAI,IAAI,CAAC,UAAU,EAAE,CAAC,CAAC;YAC3C,CAAC;QACL,CAAC;QAAA,CAAC;QAGF,IAAI,QAAQ,GAAmB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,EAAE,aAAa,EAAE,QAAQ,CAAC,CAAC;QAChF,IAAI,WAAW,GAAsB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,QAAQ,EAAE,uCAAuC,EAAE,QAAQ,CAAC,CAAC;QACnH,WAAW,CAAC,WAAW,GAAG,OAAO,CAAC;QAClC,WAAW,CAAC,OAAO,GAAG;YAClB,IAAI,CAAC,KAAK,EAAE,CAAC;QACjB,CAAC,CAAC;QACF,IAAI,CAAC,UAAU,GAAsB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,QAAQ,EAAE,wCAAwC,EAAE,QAAQ,CAAC,CAAC;QACpH,IAAI,CAAC,UAAU,CAAC,EAAE,GAAG,WAAW,CAAC;QACjC,IAAI,CAAC,UAAU,CAAC,WAAW,GAAG,MAAM,CAAC;QACrC,IAAI,CAAC,UAAU,CAAC,OAAO,GAAG;YACtB,IAAI,CAAC,UAAU,CAAC,KAAK,EAAE,CAAC;QAC5B,CAAC,CAAA;QACD,MAAM,CAAC,aAAa,CAAC,UAAU,CAAC,IAAI,CAAC,UAAU,EAAE,KAAK,CAAC,CAAC;QACxD,IAAI,CAAC,UAAU,CAAC,OAAO,GAAG;YACtB,EAAE,CAAC,CAAC,CAAC,MAAM,CAAC,aAAa,CAAC,SAAS,CAAC,IAAI,CAAC,UAAU,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;gBACnD,MAAM,CAAC,aAAa,CAAC,UAAU,CAAC,0BAA0B,EACtD,oDAAoD,CAAC,CAAC;gBAC1D,MAAM,CAAC;YACX,CAAC;YAED,CAAC,IAAI,CAAC,UAAU,IAAI,IAAI,CAAC,UAAU,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC,CAAC;QAC/C,CAAC,CAAC;QAEF,KAAK,CAAC,KAAK,CAAC;YACR,IAAI,CAAC,QAAQ,EAAE,CAAC;QACpB,CAAC,CAAC,CAAC;;IAEP,CAAC;IAEM,8BAAQ,GAAf;QACI,IAAI,IAAI,GAAG,IAAI,CAAC;IACpB,CAAC;IACM,kCAAY,GAAnB,UAAoB,OAAO;QACvB,IAAI,IAAI,GAAG,IAAI,CAAC;QAChB,IAAI,UAAU,GAAG,OAAO,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC,UAAU,CAAC,UAAU,CAAC;QAE3D,IAAI,CAAC,WAAW,CAAC,KAAK,GAAG,UAAU,CAAC,MAAM,CAAC;QAC3C,IAAI,SAAS,GAAG,QAAQ,CAAC,WAAW,CAAC,OAAO,CAAC,CAAC;QAC9C,SAAS,CAAC,SAAS,CAAC,QAAQ,EAAE,IAAI,EAAE,IAAI,CAAC,CAAC;QAC1C,IAAI,CAAC,WAAW,CAAC,aAAa,CAAC,SAAS,CAAC,CAAC;QAC1C,IAAI,CAAC,YAAY,CAAC,KAAK,GAAG,UAAU,CAAC,UAAU,CAAC;QAEhD,IAAI,CAAC,cAAc,CAAC,KAAK,GAAG,UAAU,CAAC,QAAQ,CAAC;QAChD,IAAI,WAAW,GAAG,QAAQ,CAAC,WAAW,CAAC,OAAO,CAAC,CAAC;QAChD,WAAW,CAAC,SAAS,CAAC,QAAQ,EAAE,IAAI,EAAE,IAAI,CAAC,CAAC;QAC5C,IAAI,CAAC,cAAc,CAAC,aAAa,CAAC,WAAW,CAAC,CAAC;QAC/C,IAAI,CAAC,cAAc,CAAC,KAAK,GAAG,UAAU,CAAC,YAAY,CAAC;IACxD,CAAC;IAEM,kCAAY,GAAnB,UAAoB,OAAO;QACvB,IAAI,IAAI,GAAG,IAAI,CAAC;QAChB,OAAO,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC,UAAU,CAAC,YAAY,CAAC,CAAC,QAAQ,CAAC,GAAG,IAAI,CAAC,WAAW,CAAC,KAAK,CAAC;QAChF,OAAO,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC,UAAU,CAAC,YAAY,CAAC,CAAC,YAAY,CAAC,GAAG,IAAI,CAAC,YAAY,CAAC,OAAO,CAAC,IAAI,CAAC,YAAY,CAAC,aAAa,CAAC,CAAC,KAAK,CAAC;QAC9H,OAAO,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC,UAAU,CAAC,YAAY,CAAC,CAAC,UAAU,CAAC,GAAG,IAAI,CAAC,cAAc,CAAC,KAAK,CAAC;QACrF,OAAO,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC,UAAU,CAAC,YAAY,CAAC,CAAC,cAAc,CAAC,GAAG,IAAI,CAAC,cAAc,CAAC,OAAO,CAAC,IAAI,CAAC,cAAc,CAAC,aAAa,CAAC,CAAC,KAAK,CAAC;IACxI,CAAC;IAGM,2BAAK,GAAZ;QACI,IAAI,IAAI,GAAG,IAAI,CAAC;QAChB,iBAAM,KAAK,WAAE,CAAC;QACd,IAAI,CAAC,WAAW,CAAC,KAAK,GAAG,EAAE,CAAC;QAC5B,IAAI,CAAC,cAAc,CAAC,KAAK,GAAG,EAAE,CAAC;QAC/B,MAAM,CAAC,aAAa,CAAC,UAAU,CAAC,IAAI,CAAC,UAAU,EAAE,KAAK,CAAC,CAAC;QACxD,IAAI,CAAC,MAAM,GAAG,KAAK,CAAC;QACpB,CAAC,IAAI,CAAC,UAAU,IAAI,IAAI,CAAC,UAAU,EAAE,CAAC,CAAC;IAC3C,CAAC;IACL,kBAAC;AAAD,CAAC,AA/HD,CAA0B,MAAM,CAAC,aAAa,GA+H7C"}
\ No newline at end of file
{"version":3,"file":"leaflet-itracer-cards.js","sourceRoot":"","sources":["leaflet-itracer-cards.ts"],"names":[],"mappings":"AAAA,uCAAuC;AACvC,yCAAyC;AACzC,wCAAwC;AACxC,0DAA0D;AAC1D,yCAAyC;;;;;;;;;;;AAGzC;IAAyB,8BAAmB;IAWxC,oBAAY,EAAE,EAAE,SAAS,EAAE,IAAI,EAAE,QAAQ,EAAE,GAAG,EAAE,OAAO;QAAvD,iBA6EC;QA5EG,IAAI,OAAO,GAAO,EAAE,CAAC;QACrB,IAAI,QAAQ,GAAG,IAAI,CAAC;QACpB,OAAO,CAAC,QAAQ,CAAC,GAAG,KAAK,CAAC;QAC1B,OAAO,CAAC,UAAU,CAAC,GAAG,KAAK,CAAC;QAC5B,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,GAAG,KAAK,CAAC;QACxB,OAAO,CAAC,QAAQ,CAAC,GAAG,IAAI,CAAC;QACzB,OAAO,CAAC,SAAS,CAAC,GAAG,IAAI,CAAC;QAC1B,OAAO,CAAC,UAAU,CAAC,GAAG,QAAQ,CAAC;QAC/B,QAAA,kBAAM,EAAE,EAAE,kBAAkB,EAAE,SAAS,EAAE,IAAI,EAAE,QAAQ,EAAE,GAAG,EAAE,OAAO,EAAE,OAAO,CAAC,SAAC;QAEhF,IAAI,QAAQ,GAAwB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,UAAU,EAAE,eAAe,EAAE,KAAI,CAAC,YAAY,CAAC,CAAC;QAErG,IAAI,mBAAmB,GAAwB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,EAAE,aAAa,EAAE,QAAQ,CAAC,CAAC;QAChG,mBAAmB,CAAC,EAAE,GAAG,UAAU,CAAC;QACpC,mBAAmB,CAAC,OAAO,GAAG;YAC1B,QAAQ,EAAE,CAAC;QACf,CAAC,CAAA;QAED,iBAAM,WAAW,aAAC,mBAAmB,EAAE,gBAAgB,EAAE,qHAAqH,CAAC,CAAC;QAChL,IAAI,gBAAgB,GAAmB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,EAAE,EAAE,EAAE,mBAAmB,CAAC,CAAC;QACxF,gBAAgB,CAAC,YAAY,CAAC,sBAAsB,EAAE,EAAE,CAAC,CAAC;QAC1D,IAAI,uBAAuB,GAAmB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,EAAE,uBAAuB,EAAE,gBAAgB,CAAC,CAAC;QACjH,IAAI,uBAAuB,GAAmB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,EAAE,cAAc,EAAE,uBAAuB,CAAC,CAAC;QAC/G,uBAAuB,CAAC,EAAE,GAAG,UAAU,CAAC;QACxC,IAAI,wBAAwB,GAAmB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,EAAE,iBAAiB,EAAE,uBAAuB,CAAC,CAAC;QACnH,KAAI,CAAC,aAAa,GAAsB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,QAAQ,EAAE,2BAA2B,EAAE,wBAAwB,CAAC,CAAC;QAC1H,KAAI,CAAC,aAAa,CAAC,WAAW,GAAG,SAAS,CAAC;QAC3C,KAAI,CAAC,YAAY,GAAsB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,QAAQ,EAAE,2BAA2B,EAAE,wBAAwB,CAAC,CAAC;QACzH,KAAI,CAAC,YAAY,CAAC,WAAW,GAAG,QAAQ,CAAC;QAEzC,IAAI,kBAAkB,GAAmB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,EAAE,aAAa,EAAE,QAAQ,CAAC,CAAC;QAC1F,iBAAM,WAAW,aAAC,kBAAkB,EAAE,kBAAkB,EAAE,qEAAqE,GAAC,QAAQ,GAAC,kCAAkC,CAAC,CAAC;QAC7K,IAAI,eAAe,GAAmB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,EAAE,eAAe,EAAE,kBAAkB,CAAC,CAAC;QACnG,KAAI,CAAC,iBAAiB,GAAqB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,OAAO,EAAE,cAAc,EAAE,eAAe,CAAC,CAAC;QACtG,KAAI,CAAC,iBAAiB,CAAC,IAAI,GAAG,QAAQ,CAAC;QACvC,KAAI,CAAC,iBAAiB,CAAC,KAAK,GAAG,GAAG,CAAC;QACnC,KAAI,CAAC,iBAAiB,CAAC,IAAI,GAAG,IAAI,CAAC;QACnC,KAAI,CAAC,iBAAiB,CAAC,GAAG,GAAG,GAAG,CAAC;QAEjC,IAAI,iBAAiB,GAAmB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,EAAE,aAAa,EAAE,QAAQ,CAAC,CAAC;QACzF,iBAAM,WAAW,aAAC,iBAAiB,EAAE,oCAAoC,EAAE,qEAAqE,GAAC,QAAQ,GAAC,kCAAkC,CAAC,CAAC;QAC9L,IAAI,cAAc,GAAmB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,EAAE,eAAe,EAAE,iBAAiB,CAAC,CAAC;QACjG,KAAI,CAAC,mBAAmB,GAAqB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,OAAO,EAAE,cAAc,EAAE,cAAc,CAAC,CAAC;QACvG,KAAI,CAAC,mBAAmB,CAAC,IAAI,GAAG,QAAQ,CAAC;QACzC,KAAI,CAAC,mBAAmB,CAAC,KAAK,GAAG,GAAG,CAAC;QACrC,KAAI,CAAC,mBAAmB,CAAC,IAAI,GAAG,IAAI,CAAC;QACrC,KAAI,CAAC,mBAAmB,CAAC,GAAG,GAAG,GAAG,CAAC;QAEnC,IAAI,SAAS,GAAoB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,MAAM,EAAE,EAAE,EAAE,cAAc,CAAC,CAAC;QAC9E,SAAS,CAAC,WAAW,GAAG,KAAK,CAAA;QAE7B,KAAI,CAAC,mBAAmB,GAAqB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,OAAO,EAAE,cAAc,EAAE,cAAc,CAAC,CAAC;QACvG,KAAI,CAAC,mBAAmB,CAAC,IAAI,GAAG,QAAQ,CAAC;QACzC,KAAI,CAAC,mBAAmB,CAAC,KAAK,GAAG,GAAG,CAAC;QACrC,KAAI,CAAC,mBAAmB,CAAC,IAAI,GAAG,IAAI,CAAC;QACrC,KAAI,CAAC,mBAAmB,CAAC,GAAG,GAAG,GAAG,CAAC;QAEnC,KAAI,CAAC,mBAAmB,CAAC,QAAQ,GAAG,cAAO,EAAE,CAAC,CAAC,UAAU,CAAC,KAAI,CAAC,mBAAmB,CAAC,KAAK,CAAC,GAAG,CAAC,CAAC;YAAC,KAAI,CAAC,mBAAmB,CAAC,KAAK,GAAG,GAAG,CAAC,CAAA,CAAC,CAAA;QACrI,KAAI,CAAC,mBAAmB,CAAC,QAAQ,GAAG,cAAO,EAAE,CAAC,CAAC,UAAU,CAAC,KAAI,CAAC,mBAAmB,CAAC,KAAK,CAAC,GAAG,CAAC,CAAC;YAAC,KAAI,CAAC,mBAAmB,CAAC,KAAK,GAAG,GAAG,CAAC,CAAA,CAAC,CAAA;QACrI,KAAI,CAAC,iBAAiB,CAAC,QAAQ,GAAG,cAAO,EAAE,CAAC,CAAC,UAAU,CAAC,KAAI,CAAC,iBAAiB,CAAC,KAAK,CAAC,GAAG,CAAC,CAAC;YAAC,KAAI,CAAC,iBAAiB,CAAC,KAAK,GAAG,GAAG,CAAC,CAAA,CAAC,CAAA;QAE/H,KAAI,CAAC,aAAa,CAAC,OAAO,GAAG;YACzB,kBAAkB,CAAC,KAAK,CAAC,OAAO,GAAG,EAAE,CAAC;YACtC,iBAAiB,CAAC,KAAK,CAAC,OAAO,GAAG,MAAM,CAAC;QAC7C,CAAC,CAAC;QAEF,KAAI,CAAC,YAAY,CAAC,OAAO,GAAG;YACxB,iBAAiB,CAAC,KAAK,CAAC,OAAO,GAAG,EAAE,CAAC;YACrC,kBAAkB,CAAC,KAAK,CAAC,OAAO,GAAG,MAAM,CAAC;QAC9C,CAAC,CAAC;QAEF,KAAK,CAAC,KAAK,CAAE;YACT,iBAAM,QAAQ,YAAE,CAAC;YACjB,KAAI,CAAC,QAAQ,EAAE,CAAC;QACpB,CAAC,CAAC,CAAC;;IAEP,CAAC;IAGM,6BAAQ,GAAf;QACI,IAAI,IAAI,GAAG,IAAI,CAAC;QAChB,EAAE,CAAC,CAAC,QAAQ,CAAC,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,IAAI,CAAC,aAAa,CAAC,IAAI,IAAI,CAAC,aAAa,CAAC,KAAK,CAAC,OAAO,IAAI,MAAM,CAAC;YAAC,IAAI,CAAC,aAAa,CAAC,KAAK,EAAE,CAAC;IAC7H,CAAC;IAGM,yBAAI,GAAX;QACI,iBAAM,IAAI,WAAE,CAAC;IACjB,CAAC;IAEM,yBAAI,GAAX;QACI,iBAAM,IAAI,WAAE,CAAC;IACjB,CAAC;IAEM,iCAAY,GAAnB,UAAoB,OAAO;QACvB,iBAAM,YAAY,YAAC,OAAO,CAAC,CAAC;IAChC,CAAC;IAEM,iCAAY,GAAnB,UAAoB,OAAO;QACvB,iBAAM,YAAY,YAAC,OAAO,CAAC,CAAC;IAChC,CAAC;IAEM,0BAAK,GAAZ;QACI,iBAAM,KAAK,WAAE,CAAC;QACd,IAAI,CAAC,iBAAiB,CAAC,KAAK,GAAG,GAAG,CAAC;QACnC,IAAI,CAAC,mBAAmB,CAAC,KAAK,GAAG,GAAG,CAAC;QACrC,IAAI,CAAC,mBAAmB,CAAC,KAAK,GAAG,GAAG,CAAC;IACzC,CAAC;IAGL,iBAAC;AAAD,CAAC,AAzHD,CAAyB,MAAM,CAAC,YAAY,GAyH3C;AAED;IAA0B,+BAAoB;IAQ1C,qBAAY,EAAE,EAAE,KAAK,EAAE,SAAS,EAAE,IAAI,EAAE,GAAG;QAA3C,iBA+EC;QA9EG,IAAI,eAAe,GAAmB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,EAAE,4BAA4B,EAAE,SAAS,CAAC,CAAC;QACvG,QAAA,kBAAM,EAAE,EAAE,KAAK,EAAE,SAAS,EAAE,eAAe,CAAC,SAAC;QAC7C,IAAI,IAAI,GAAG,KAAI,CAAC;QAChB,IAAI,IAAI,GAAoB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,MAAM,EAAE,yBAAyB,EAAE,eAAe,CAAC,CAAC;QACjG,IAAI,CAAC,QAAQ,GAAG,UAAU,CAAC;YACvB,CAAC,CAAC,cAAc,EAAE,CAAC;YACnB,CAAC,CAAC,eAAe,EAAE,CAAC;YACpB,MAAM,CAAC,KAAK,CAAC;QACjB,CAAC,CAAC;QAEF,mBAAmB,MAAM,EAAE,KAAK,EAAE,GAAG;YACjC,IAAI,MAAM,GAAsB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,QAAQ,EAAE,EAAE,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC;YACvE,MAAM,CAAC,KAAK,GAAG,KAAK,CAAC;YACrB,MAAM,CAAC,WAAW,GAAG,GAAG,CAAC;QAC7B,CAAC;QAGD,IAAI,QAAQ,GAAwB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,UAAU,EAAE,EAAE,EAAE,IAAI,CAAC,CAAC;QAE3E,IAAI,eAAe,GAAwB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,EAAE,aAAa,EAAE,QAAQ,CAAC,CAAC;QAC5F,eAAe,CAAC,EAAE,GAAG,UAAU,CAAC;QAChC,eAAe,CAAC,OAAO,GAAG;YACtB,QAAQ,EAAE,CAAC;QACf,CAAC,CAAA;QAED,iBAAM,WAAW,aAAC,eAAe,EAAE,kBAAkB,EAAE,qHAAqH,CAAC,CAAC;QAC9K,IAAI,YAAY,GAAmB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,EAAE,kBAAkB,EAAE,eAAe,CAAC,CAAC;QAChG,YAAY,CAAC,YAAY,CAAC,sBAAsB,EAAE,EAAE,CAAC,CAAC;QACtD,IAAI,mBAAmB,GAAmB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,EAAE,uBAAuB,EAAE,YAAY,CAAC,CAAC;QACzG,IAAI,mBAAmB,GAAmB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,EAAE,cAAc,EAAE,mBAAmB,CAAC,CAAC;QACvG,mBAAmB,CAAC,EAAE,GAAG,UAAU,CAAC;QACpC,IAAI,oBAAoB,GAAmB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,EAAE,iBAAiB,EAAE,mBAAmB,CAAC,CAAC;QAC3G,IAAI,CAAC,iBAAiB,GAAsB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,QAAQ,EAAE,2BAA2B,EAAE,oBAAoB,CAAC,CAAC;QAC1H,IAAI,CAAC,iBAAiB,CAAC,WAAW,GAAG,gBAAgB,CAAC;QACtD,IAAI,CAAC,iBAAiB,GAAsB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,QAAQ,EAAE,2BAA2B,EAAE,oBAAoB,CAAC,CAAC;QAC1H,IAAI,CAAC,iBAAiB,CAAC,WAAW,GAAG,mBAAmB,CAAC;QAGzD;YACI,IAAI,WAAW,GAAG,QAAQ,CAAC,IAAI,CAAC,WAAW,CAAC,KAAK,CAAC,CAAC;YACnD,IAAI,QAAQ,GAAG,KAAK,CAAC;YACrB,EAAE,CAAC,CAAC,WAAW,GAAG,CAAC,CAAC;gBAAC,IAAI,CAAC,WAAW,CAAC,KAAK,GAAG,GAAG,CAAC;YAClD,EAAE,CAAC,CAAC,WAAW,GAAG,CAAC,CAAC;gBAAC,QAAQ,GAAG,IAAI,CAAC;YACrC,EAAE,CAAC,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC,CAAC;gBACX,IAAI,CAAC,MAAM,GAAG,IAAI,CAAC;gBACnB,MAAM,CAAC,aAAa,CAAC,UAAU,CAAC,IAAI,CAAC,UAAU,EAAE,IAAI,CAAC,CAAC;gBACvD,CAAC,IAAI,CAAC,UAAU,IAAI,IAAI,CAAC,UAAU,EAAE,CAAC,CAAC;YAC3C,CAAC;QACL,CAAC;QAAA,CAAC;QAGF,IAAI,QAAQ,GAAmB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,EAAE,aAAa,EAAE,QAAQ,CAAC,CAAC;QAChF,IAAI,WAAW,GAAsB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,QAAQ,EAAE,uCAAuC,EAAE,QAAQ,CAAC,CAAC;QACnH,WAAW,CAAC,WAAW,GAAG,OAAO,CAAC;QAClC,WAAW,CAAC,OAAO,GAAG;YAClB,IAAI,CAAC,KAAK,EAAE,CAAC;QACjB,CAAC,CAAC;QACF,IAAI,CAAC,UAAU,GAAsB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,QAAQ,EAAE,wCAAwC,EAAE,QAAQ,CAAC,CAAC;QACpH,IAAI,CAAC,UAAU,CAAC,EAAE,GAAG,WAAW,CAAC;QACjC,IAAI,CAAC,UAAU,CAAC,WAAW,GAAG,MAAM,CAAC;QACrC,IAAI,CAAC,UAAU,CAAC,OAAO,GAAG;YACtB,IAAI,CAAC,UAAU,CAAC,KAAK,EAAE,CAAC;QAC5B,CAAC,CAAA;QACD,MAAM,CAAC,aAAa,CAAC,UAAU,CAAC,IAAI,CAAC,UAAU,EAAE,KAAK,CAAC,CAAC;QACxD,IAAI,CAAC,UAAU,CAAC,OAAO,GAAG;YACtB,EAAE,CAAC,CAAC,CAAC,MAAM,CAAC,aAAa,CAAC,SAAS,CAAC,IAAI,CAAC,UAAU,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;gBACnD,MAAM,CAAC,aAAa,CAAC,UAAU,CAAC,0BAA0B,EACtD,oDAAoD,CAAC,CAAC;gBAC1D,MAAM,CAAC;YACX,CAAC;YAED,CAAC,IAAI,CAAC,UAAU,IAAI,IAAI,CAAC,UAAU,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC,CAAC;QAC/C,CAAC,CAAC;QAEF,KAAK,CAAC,KAAK,CAAC;YACR,IAAI,CAAC,QAAQ,EAAE,CAAC;QACpB,CAAC,CAAC,CAAC;;IAEP,CAAC;IAEM,8BAAQ,GAAf;QACI,IAAI,IAAI,GAAG,IAAI,CAAC;IACpB,CAAC;IACM,kCAAY,GAAnB,UAAoB,OAAO;QACvB,IAAI,IAAI,GAAG,IAAI,CAAC;QAChB,IAAI,UAAU,GAAG,OAAO,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC,UAAU,CAAC,UAAU,CAAC;QAE3D,IAAI,CAAC,WAAW,CAAC,KAAK,GAAG,UAAU,CAAC,MAAM,CAAC;QAC3C,IAAI,SAAS,GAAG,QAAQ,CAAC,WAAW,CAAC,OAAO,CAAC,CAAC;QAC9C,SAAS,CAAC,SAAS,CAAC,QAAQ,EAAE,IAAI,EAAE,IAAI,CAAC,CAAC;QAC1C,IAAI,CAAC,WAAW,CAAC,aAAa,CAAC,SAAS,CAAC,CAAC;QAC1C,IAAI,CAAC,YAAY,CAAC,KAAK,GAAG,UAAU,CAAC,UAAU,CAAC;QAEhD,IAAI,CAAC,cAAc,CAAC,KAAK,GAAG,UAAU,CAAC,QAAQ,CAAC;QAChD,IAAI,WAAW,GAAG,QAAQ,CAAC,WAAW,CAAC,OAAO,CAAC,CAAC;QAChD,WAAW,CAAC,SAAS,CAAC,QAAQ,EAAE,IAAI,EAAE,IAAI,CAAC,CAAC;QAC5C,IAAI,CAAC,cAAc,CAAC,aAAa,CAAC,WAAW,CAAC,CAAC;QAC/C,IAAI,CAAC,cAAc,CAAC,KAAK,GAAG,UAAU,CAAC,YAAY,CAAC;IACxD,CAAC;IAEM,kCAAY,GAAnB,UAAoB,OAAO;QACvB,IAAI,IAAI,GAAG,IAAI,CAAC;QAChB,OAAO,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC,UAAU,CAAC,YAAY,CAAC,CAAC,QAAQ,CAAC,GAAG,IAAI,CAAC,WAAW,CAAC,KAAK,CAAC;QAChF,OAAO,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC,UAAU,CAAC,YAAY,CAAC,CAAC,YAAY,CAAC,GAAG,IAAI,CAAC,YAAY,CAAC,OAAO,CAAC,IAAI,CAAC,YAAY,CAAC,aAAa,CAAC,CAAC,KAAK,CAAC;QAC9H,OAAO,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC,UAAU,CAAC,YAAY,CAAC,CAAC,UAAU,CAAC,GAAG,IAAI,CAAC,cAAc,CAAC,KAAK,CAAC;QACrF,OAAO,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC,UAAU,CAAC,YAAY,CAAC,CAAC,cAAc,CAAC,GAAG,IAAI,CAAC,cAAc,CAAC,OAAO,CAAC,IAAI,CAAC,cAAc,CAAC,aAAa,CAAC,CAAC,KAAK,CAAC;IACxI,CAAC;IAGM,2BAAK,GAAZ;QACI,IAAI,IAAI,GAAG,IAAI,CAAC;QAChB,iBAAM,KAAK,WAAE,CAAC;QACd,IAAI,CAAC,WAAW,CAAC,KAAK,GAAG,EAAE,CAAC;QAC5B,IAAI,CAAC,cAAc,CAAC,KAAK,GAAG,EAAE,CAAC;QAC/B,MAAM,CAAC,aAAa,CAAC,UAAU,CAAC,IAAI,CAAC,UAAU,EAAE,KAAK,CAAC,CAAC;QACxD,IAAI,CAAC,MAAM,GAAG,KAAK,CAAC;QACpB,CAAC,IAAI,CAAC,UAAU,IAAI,IAAI,CAAC,UAAU,EAAE,CAAC,CAAC;IAC3C,CAAC;IACL,kBAAC;AAAD,CAAC,AA/HD,CAA0B,MAAM,CAAC,aAAa,GA+H7C"}
\ No newline at end of file
......@@ -9,8 +9,9 @@ class ITLocation extends STWkit.LocationCard {
private locationDiv: HTMLDivElement;
private locationForm: HTMLFormElement;
public depthMinInput: HTMLInputElement;
public depthMaxInput: HTMLInputElement;
public depthSurfaceInput: HTMLInputElement;
public depthVolumeMinInput: HTMLInputElement;
public depthVolumeMaxInput: HTMLInputElement;
public surfaceButton: HTMLButtonElement;
public volumeButton: HTMLButtonElement;
......@@ -18,11 +19,11 @@ class ITLocation extends STWkit.LocationCard {
constructor(id, parentDiv, lang, langData, map, forcing) {
var options:any = {};
var initials = 'it';
options['singlebutton'] = true;
options['multiplebutton'] = false;
options['linebutton'] = false;
options['areabutton'] = true;
options['afterDiv'] = true;
options['single'] = false;
options['multiple'] = false;
options['line'] = false;
options['circle'] = true;
options['polygon'] = true;
options['initials'] = initials;
super(id, 'Specify location', parentDiv, lang, langData, map, forcing, options);
......@@ -46,37 +47,61 @@ class ITLocation extends STWkit.LocationCard {
this.volumeButton = <HTMLButtonElement>L.DomUtil.create('button', 'uk-button uk-button-small', surfacevolumeButtonGroup);
this.volumeButton.textContent = 'Volume';
var depthRangeRowDiv = <HTMLDivElement>L.DomUtil.create('div', 'uk-form-row', fieldset);
super.addLabelDiv(depthRangeRowDiv, "Outlet depth range [from - to] (m)", "See more information <a style='color:#faa732;' href='help/classic/#"+initials+"-depth' target='_blank'>here</a>");
var depthRangeDiv = <HTMLDivElement>L.DomUtil.create('div', ' uk-width-1-1', depthRangeRowDiv);
this.depthMinInput = <HTMLInputElement>L.DomUtil.create('input', 'uk-width-1-4', depthRangeDiv);
this.depthMinInput.type = 'number';
this.depthMinInput.value = '0';
this.depthMinInput.step = '10';
this.depthMinInput.min = '0';
this.depthMinInput.onchange = function () {
//validate();
};
var separator = <HTMLSpanElement>L.DomUtil.create('span', '', depthRangeDiv);
var depthSurfaceRowDiv = <HTMLDivElement>L.DomUtil.create('div', 'uk-form-row', fieldset);
super.addLabelDiv(depthSurfaceRowDiv, "Outlet depth (m)", "See more information <a style='color:#faa732;' href='help/classic/#"+initials+"-depth' target='_blank'>here</a>");
var depthSurfaceDiv = <HTMLDivElement>L.DomUtil.create('div', ' uk-width-1-1', depthSurfaceRowDiv);
this.depthSurfaceInput = <HTMLInputElement>L.DomUtil.create('input', 'uk-width-1-4', depthSurfaceDiv);
this.depthSurfaceInput.type = 'number';
this.depthSurfaceInput.value = '0';
this.depthSurfaceInput.step = '10';
this.depthSurfaceInput.min = '0';
var depthVolumeRowDiv = <HTMLDivElement>L.DomUtil.create('div', 'uk-form-row', fieldset);
super.addLabelDiv(depthVolumeRowDiv, "Outlet depth range [from - to] (m)", "See more information <a style='color:#faa732;' href='help/classic/#"+initials+"-depth' target='_blank'>here</a>");
var depthVolumeDiv = <HTMLDivElement>L.DomUtil.create('div', ' uk-width-1-1', depthVolumeRowDiv);
this.depthVolumeMinInput = <HTMLInputElement>L.DomUtil.create('input', 'uk-width-1-4', depthVolumeDiv);
this.depthVolumeMinInput.type = 'number';
this.depthVolumeMinInput.value = '0';
this.depthVolumeMinInput.step = '10';
this.depthVolumeMinInput.min = '0';
var separator = <HTMLSpanElement>L.DomUtil.create('span', '', depthVolumeDiv);
separator.textContent = ' - '
this.depthMaxInput = <HTMLInputElement>L.DomUtil.create('input', 'uk-width-1-4', depthRangeDiv);
this.depthMaxInput.type = 'number';
this.depthMaxInput.value = '0';
this.depthMaxInput.step = '10';
this.depthMaxInput.min = '0';
this.depthMaxInput.onchange = function () {
//validate();
this.depthVolumeMaxInput = <HTMLInputElement>L.DomUtil.create('input', 'uk-width-1-4', depthVolumeDiv);
this.depthVolumeMaxInput.type = 'number';
this.depthVolumeMaxInput.value = '0';
this.depthVolumeMaxInput.step = '10';
this.depthVolumeMaxInput.min = '0';
this.depthVolumeMinInput.onchange = () => {if (parseFloat(this.depthVolumeMinInput.value) < 0) this.depthVolumeMinInput.value = '0';}
this.depthVolumeMaxInput.onchange = () => {if (parseFloat(this.depthVolumeMaxInput.value) < 0) this.depthVolumeMaxInput.value = '0';}
this.depthSurfaceInput.onchange = () => {if (parseFloat(this.depthSurfaceInput.value) < 0) this.depthSurfaceInput.value = '0';}
this.surfaceButton.onclick = function () {
depthSurfaceRowDiv.style.display = '';
depthVolumeRowDiv.style.display = 'none';
};
this.volumeButton.onclick = function () {
depthVolumeRowDiv.style.display = '';
depthSurfaceRowDiv.style.display = 'none';
};
UIkit.ready( () => {
super.defaults();
this.defaults();
});
}
public defaults() {
var self = this;
if (document.body.contains(self.surfaceButton) && self.surfaceButton.style.display != 'none') self.surfaceButton.click();
}
public show() {
super.show();
}
......@@ -88,7 +113,6 @@ class ITLocation extends STWkit.LocationCard {
public populateCard(geojson) {
super.populateCard(geojson);
}
public populateData(geojson) {
super.populateData(geojson);
......@@ -96,6 +120,9 @@ class ITLocation extends STWkit.LocationCard {
public clear() {
super.clear();
this.depthSurfaceInput.value = '0';
this.depthVolumeMaxInput.value = '0';
this.depthVolumeMinInput.value = '0';
}
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment