Commit b4bbc2eb authored by Tomas Pettersson's avatar Tomas Pettersson 🏸
Browse files

added initials

parent 11384de7
......@@ -22,14 +22,19 @@ var L;
var InstantTracer = (function (_super) {
__extends(InstantTracer, _super);
function InstantTracer(options) {
return _super.call(this, options) || this;
var _this = _super.call(this, options) || this;
_this.type = 'object';
_this.subtype = 'instant';
_this.name = 'itracer';
_this.initials = 'it';
return _this;
}
InstantTracer.prototype.setup = function (map) {
var _this = this;
var self = this;
this.container = L.DomUtil.create('div', 'itracer-control');
this.container = L.DomUtil.create('div', +self.name + '-control');
this.accordionDiv = L.DomUtil.create('div', 'uk-accordion', this.container);
var locationid = 'itlocationCard';
var locationid = self.initials + 'locationCard';
self.cardMap[locationid] = new ITLocation(locationid, this.accordionDiv, self.lang, self.langData, map, self.forcing);
self.cardMap[locationid].show();
_super.prototype.setup.call(this, map);
......
{"version":3,"file":"leaflet-itracer-control.js","sourceRoot":"","sources":["leaflet-itracer-control.ts"],"names":[],"mappings":"AAAA,uCAAuC;AACvC,yCAAyC;AACzC,yCAAyC;AACzC,wCAAwC;AACxC,wCAAwC;AACxC,yCAAyC;AACzC,iDAAiD;;;;;;;;;;;AAIjD,IAAO,CAAC,CAkEP;AAlED,WAAO,CAAC;IAAC,IAAA,OAAO,CAkEf;IAlEQ,WAAA,OAAO;QACZ;YAAmC,iCAAkB;YAUjD,uBAAY,OAAO;uBACf,kBAAM,OAAO,CAAC;YAClB,CAAC;YAEO,6BAAK,GAAb,UAAc,GAAG;gBAAjB,iBAmCC;gBAlCG,IAAI,IAAI,GAAG,IAAI,CAAC;gBAChB,IAAI,CAAC,SAAS,GAAG,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,EAAE,iBAAiB,CAAC,CAAC;gBAC5D,IAAI,CAAC,YAAY,GAAmB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,EAAE,cAAc,EAAE,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC,CAAC;gBAC5F,IAAI,UAAU,GAAG,gBAAgB,CAAC;gBAElC,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,UAAU,CAAC,GAAG,IAAI,UAAU,CAAC,UAAU,EAAE,IAAI,CAAC,YAAY,EAAE,IAAI,CAAC,IAAI,EAAE,IAAI,CAAC,QAAQ,EAAE,GAAG,EAAE,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,CAAC;gBACtH,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,UAAU,CAAC,CAAC,IAAI,EAAE,CAAC;gBAChC,iBAAM,KAAK,YAAC,GAAG,CAAC,CAAC;gBACjB,iCAAiC;gBACjC,yHAAyH;gBACzH,mCAAmC;gBACnC,wFAAwF;gBACxF,iCAAiC;gBACjC,wFAAwF;gBACxF,yEAAyE;gBACzE,0EAA0E;gBAC1E,IAAI,KAAK,GAAG,EAAE,CAAC;gBACf,gCAAgC;gBAChC,+BAA+B;gBAC/B,+BAA+B;gBAC/B,wBAAwB;gBACxB,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,UAAU,CAAC,CAAC,UAAU,GAAG,UAAC,MAAM;oBACzC,iBAAM,QAAQ,aAAC,KAAK,EAAE,UAAU,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC;gBAC9C,CAAC,CAAC;gBACF,2DAA2D;gBAC3D,kCAAkC;gBAClC,KAAK;gBACL,4DAA4D;gBAC5D,mCAAmC;gBACnC,KAAK;gBACL,2DAA2D;gBAC3D,kCAAkC;gBAClC,KAAK;YAET,CAAC;YAEM,6BAAK,GAAZ,UAAa,IAAI;gBACb,iBAAM,KAAK,YAAC,IAAI,CAAC,CAAC;YACtB,CAAC;YAEO,6BAAK,GAAb;gBACI,iBAAM,KAAK,WAAE,CAAC;YAClB,CAAC;YACO,4BAAI,GAAZ;YACA,CAAC;YACO,4BAAI,GAAZ;gBACI,IAAI,CAAC,KAAK,EAAE,CAAC;YACjB,CAAC;YAEL,oBAAC;QAAD,CAAC,AAhED,CAAmC,MAAM,CAAC,WAAW,GAgEpD;QAhEY,qBAAa,gBAgEzB,CAAA;IACL,CAAC,EAlEQ,OAAO,GAAP,SAAO,KAAP,SAAO,QAkEf;AAAD,CAAC,EAlEM,CAAC,KAAD,CAAC,QAkEP"}
\ No newline at end of file
{"version":3,"file":"leaflet-itracer-control.js","sourceRoot":"","sources":["leaflet-itracer-control.ts"],"names":[],"mappings":"AAAA,uCAAuC;AACvC,yCAAyC;AACzC,yCAAyC;AACzC,wCAAwC;AACxC,wCAAwC;AACxC,yCAAyC;AACzC,iDAAiD;;;;;;;;;;;AAIjD,IAAO,CAAC,CA0EP;AA1ED,WAAO,CAAC;IAAC,IAAA,OAAO,CA0Ef;IA1EQ,WAAA,OAAO;QACZ;YAAmC,iCAAkB;YAcjD,uBAAY,OAAO;gBAAnB,YACI,kBAAM,OAAO,CAAC,SAKjB;gBAJG,KAAI,CAAC,IAAI,GAAG,QAAQ,CAAC;gBACrB,KAAI,CAAC,OAAO,GAAG,SAAS,CAAC;gBACzB,KAAI,CAAC,IAAI,GAAG,SAAS,CAAC;gBACtB,KAAI,CAAC,QAAQ,GAAG,IAAI,CAAC;;YACzB,CAAC;YAEO,6BAAK,GAAb,UAAc,GAAG;gBAAjB,iBAmCC;gBAlCG,IAAI,IAAI,GAAG,IAAI,CAAC;gBAChB,IAAI,CAAC,SAAS,GAAG,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,EAAE,CAAC,IAAI,CAAC,IAAI,GAAC,UAAU,CAAC,CAAC;gBAChE,IAAI,CAAC,YAAY,GAAmB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,EAAE,cAAc,EAAE,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC,CAAC;gBAC5F,IAAI,UAAU,GAAG,IAAI,CAAC,QAAQ,GAAC,cAAc,CAAC;gBAE9C,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,UAAU,CAAC,GAAG,IAAI,UAAU,CAAC,UAAU,EAAE,IAAI,CAAC,YAAY,EAAE,IAAI,CAAC,IAAI,EAAE,IAAI,CAAC,QAAQ,EAAE,GAAG,EAAE,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,CAAC;gBACtH,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,UAAU,CAAC,CAAC,IAAI,EAAE,CAAC;gBAChC,iBAAM,KAAK,YAAC,GAAG,CAAC,CAAC;gBACjB,iCAAiC;gBACjC,yHAAyH;gBACzH,mCAAmC;gBACnC,wFAAwF;gBACxF,iCAAiC;gBACjC,wFAAwF;gBACxF,yEAAyE;gBACzE,0EAA0E;gBAC1E,IAAI,KAAK,GAAG,EAAE,CAAC;gBACf,gCAAgC;gBAChC,+BAA+B;gBAC/B,+BAA+B;gBAC/B,wBAAwB;gBACxB,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,UAAU,CAAC,CAAC,UAAU,GAAG,UAAC,MAAM;oBACzC,iBAAM,QAAQ,aAAC,KAAK,EAAE,UAAU,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC;gBAC9C,CAAC,CAAC;gBACF,2DAA2D;gBAC3D,kCAAkC;gBAClC,KAAK;gBACL,4DAA4D;gBAC5D,mCAAmC;gBACnC,KAAK;gBACL,2DAA2D;gBAC3D,kCAAkC;gBAClC,KAAK;YAET,CAAC;YAEM,6BAAK,GAAZ,UAAa,IAAI;gBACb,iBAAM,KAAK,YAAC,IAAI,CAAC,CAAC;YACtB,CAAC;YAEO,6BAAK,GAAb;gBACI,iBAAM,KAAK,WAAE,CAAC;YAClB,CAAC;YACO,4BAAI,GAAZ;YACA,CAAC;YACO,4BAAI,GAAZ;gBACI,IAAI,CAAC,KAAK,EAAE,CAAC;YACjB,CAAC;YAEL,oBAAC;QAAD,CAAC,AAxED,CAAmC,MAAM,CAAC,WAAW,GAwEpD;QAxEY,qBAAa,gBAwEzB,CAAA;IACL,CAAC,EA1EQ,OAAO,GAAP,SAAO,KAAP,SAAO,QA0Ef;AAAD,CAAC,EA1EM,CAAC,KAAD,CAAC,QA0EP"}
\ No newline at end of file
......@@ -17,17 +17,25 @@ module L.Control {
private forcingmodel: string;
private lang: string;
private langData: any;
private cardMap: any;
private cardMap: any;
private type: string;
private subtype: string;
private name: string;
private initials: string;
constructor(options) {
super(options);
this.type = 'object';
this.subtype = 'instant';
this.name = 'itracer';
this.initials = 'it';
}
private setup(map) {
var self = this;
this.container = L.DomUtil.create('div', 'itracer-control');
this.container = L.DomUtil.create('div', +self.name+'-control');
this.accordionDiv = <HTMLDivElement>L.DomUtil.create('div', 'uk-accordion', this.container);
var locationid = 'itlocationCard';
var locationid = self.initials+'locationCard';
self.cardMap[locationid] = new ITLocation(locationid, this.accordionDiv, self.lang, self.langData, map, self.forcing);
self.cardMap[locationid].show();
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment