Commit 77140a5a authored by Tomas Pettersson's avatar Tomas Pettersson 🏸

removed changefn, made 3D spread default

parent 5334ab74
......@@ -260,18 +260,19 @@ var ITSpreading = (function (_super) {
}
ITSpreading.prototype.defaults = function () {
var self = this;
self.spreading3DButton.click();
};
ITSpreading.prototype.changeFn = function (changeCard) {
var self = this;
if (typeof changeCard.isVolume !== 'undefined') {
self.isVolume = changeCard.isVolume;
self.spreading2DButton.disabled = false;
self.spreading2DButton.click();
if (self.isVolume) {
self.spreading2DButton.disabled = true;
self.spreading3DButton.click();
}
}
// if (typeof changeCard.isVolume !== 'undefined') {
// self.isVolume = changeCard.isVolume;
// self.spreading2DButton.disabled = false;
// self.spreading2DButton.click();
// if (self.isVolume) {
// self.spreading2DButton.disabled = true;
// self.spreading3DButton.click();
// }
// }
};
ITSpreading.prototype.populateCard = function (geojson) {
var self = this;
......@@ -354,7 +355,7 @@ var L;
self.cardMap[periodid] = new STWkit.PeriodCard(periodid, 'Simulation period', this.accordionDiv, self.lang, map, self.domain, self.forcingmodel, periodoptions);
var spreadingid = self.initials + 'distributionCard';
self.cardMap[spreadingid] = new ITSpreading(spreadingid, 'Spreading', this.accordionDiv, self.lang, map, self.type, self.initials);
self.cardMap[locationid].addChangeFnListener(self.cardMap[spreadingid]);
// self.cardMap[locationid].addChangeFnListener(self.cardMap[spreadingid]);
_super.prototype.setup.call(this, map);
var chain = [];
chain[locationid] = periodid;
......
......@@ -260,18 +260,19 @@ var ITSpreading = (function (_super) {
}
ITSpreading.prototype.defaults = function () {
var self = this;
self.spreading3DButton.click();
};
ITSpreading.prototype.changeFn = function (changeCard) {
var self = this;
if (typeof changeCard.isVolume !== 'undefined') {
self.isVolume = changeCard.isVolume;
self.spreading2DButton.disabled = false;
self.spreading2DButton.click();
if (self.isVolume) {
self.spreading2DButton.disabled = true;
self.spreading3DButton.click();
}
}
// if (typeof changeCard.isVolume !== 'undefined') {
// self.isVolume = changeCard.isVolume;
// self.spreading2DButton.disabled = false;
// self.spreading2DButton.click();
// if (self.isVolume) {
// self.spreading2DButton.disabled = true;
// self.spreading3DButton.click();
// }
// }
};
ITSpreading.prototype.populateCard = function (geojson) {
var self = this;
......
{"version":3,"file":"leaflet-itracer-cards.js","sourceRoot":"","sources":["leaflet-itracer-cards.ts"],"names":[],"mappings":"AAAA,uCAAuC;AACvC,yCAAyC;AACzC,wCAAwC;AACxC,0DAA0D;AAC1D,yCAAyC;;;;;;;;;;;AAGzC;IAAyB,8BAAmB;IAYxC,oBAAY,EAAE,EAAE,SAAS,EAAE,IAAI,EAAE,QAAQ,EAAE,GAAG,EAAE,OAAO,EAAE,IAAI,EAAE,QAAQ;QAAvE,iBAgHC;QA/GG,IAAI,OAAO,GAAO,EAAE,CAAC;QACrB,IAAI,QAAQ,GAAG,IAAI,CAAC;QACpB,OAAO,CAAC,QAAQ,CAAC,GAAG,KAAK,CAAC;QAC1B,OAAO,CAAC,UAAU,CAAC,GAAG,KAAK,CAAC;QAC5B,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,GAAG,KAAK,CAAC;QACxB,OAAO,CAAC,QAAQ,CAAC,GAAG,IAAI,CAAC;QACzB,OAAO,CAAC,SAAS,CAAC,GAAG,IAAI,CAAC;QAC1B,OAAO,CAAC,UAAU,CAAC,GAAG,QAAQ,CAAC;QAC/B,QAAA,kBAAM,EAAE,EAAE,kBAAkB,EAAE,SAAS,EAAE,IAAI,EAAE,QAAQ,EAAE,GAAG,EAAE,OAAO,EAAE,OAAO,CAAC,SAAC;QAChF,IAAI,QAAQ,GAAwB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,UAAU,EAAE,eAAe,EAAE,KAAI,CAAC,YAAY,CAAC,CAAC;QAErG,IAAI,mBAAmB,GAAwB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,EAAE,aAAa,EAAE,QAAQ,CAAC,CAAC;QAChG,mBAAmB,CAAC,EAAE,GAAG,OAAO,GAAC,QAAQ,GAAC,eAAe,CAAC;QAC1D,mBAAmB,CAAC,OAAO,GAAG;YAC1B,KAAI,CAAC,iBAAiB,CAAC,KAAK,GAAG,IAAI,CAAC;YACpC,KAAI,CAAC,QAAQ,EAAE,CAAC;QACpB,CAAC,CAAA;QAED,iBAAM,WAAW,aAAC,mBAAmB,EAAE,mBAAmB,EAAE,qEAAqE,GAAC,IAAI,GAAC,GAAG,GAAC,QAAQ,GAAC,4CAA4C,CAAC,CAAC;QAClM,IAAI,gBAAgB,GAAmB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,EAAE,EAAE,EAAE,mBAAmB,CAAC,CAAC;QACxF,gBAAgB,CAAC,YAAY,CAAC,sBAAsB,EAAE,EAAE,CAAC,CAAC;QAC1D,IAAI,uBAAuB,GAAmB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,EAAE,uBAAuB,EAAE,gBAAgB,CAAC,CAAC;QACjH,IAAI,uBAAuB,GAAmB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,EAAE,cAAc,EAAE,uBAAuB,CAAC,CAAC;QAC/G,IAAI,wBAAwB,GAAmB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,EAAE,iBAAiB,EAAE,uBAAuB,CAAC,CAAC;QACnH,KAAI,CAAC,aAAa,GAAsB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,QAAQ,EAAE,2BAA2B,EAAE,wBAAwB,CAAC,CAAC;QAC1H,KAAI,CAAC,aAAa,CAAC,WAAW,GAAG,YAAY,CAAC;QAC9C,KAAI,CAAC,YAAY,GAAsB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,QAAQ,EAAE,2BAA2B,EAAE,wBAAwB,CAAC,CAAC;QACzH,KAAI,CAAC,YAAY,CAAC,WAAW,GAAG,QAAQ,CAAC;QAEzC,IAAI,kBAAkB,GAAmB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,EAAE,aAAa,EAAE,QAAQ,CAAC,CAAC;QAC1F,iBAAM,WAAW,aAAC,kBAAkB,EAAE,kBAAkB,EAAE,qEAAqE,GAAC,IAAI,GAAC,GAAG,GAAC,QAAQ,GAAC,kCAAkC,CAAC,CAAC;QACtL,kBAAkB,CAAC,EAAE,GAAG,OAAO,GAAC,QAAQ,GAAC,SAAS,CAAC;QACnD,IAAI,eAAe,GAAmB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,EAAE,eAAe,EAAE,kBAAkB,CAAC,CAAC;QACnG,KAAI,CAAC,iBAAiB,GAAqB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,OAAO,EAAE,cAAc,EAAE,eAAe,CAAC,CAAC;QACtG,KAAI,CAAC,iBAAiB,CAAC,IAAI,GAAG,QAAQ,CAAC;QACvC,KAAI,CAAC,iBAAiB,CAAC,KAAK,GAAG,GAAG,CAAC;QACnC,KAAI,CAAC,iBAAiB,CAAC,IAAI,GAAG,IAAI,CAAC;QACnC,KAAI,CAAC,iBAAiB,CAAC,GAAG,GAAG,GAAG,CAAC;QACjC,KAAI,CAAC,iBAAiB,CAAC,QAAQ,GAAG,cAAY,CAAC,CAAC;QAEhD,IAAI,iBAAiB,GAAmB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,EAAE,aAAa,EAAE,QAAQ,CAAC,CAAC;QACzF,iBAAM,WAAW,aAAC,iBAAiB,EAAE,8BAA8B,EAAE,qEAAqE,GAAC,IAAI,GAAC,GAAG,GAAC,QAAQ,GAAC,kCAAkC,CAAC,CAAC;QACjM,IAAI,cAAc,GAAmB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,EAAE,eAAe,EAAE,iBAAiB,CAAC,CAAC;QACjG,KAAI,CAAC,mBAAmB,GAAqB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,OAAO,EAAE,cAAc,EAAE,cAAc,CAAC,CAAC;QACvG,KAAI,CAAC,mBAAmB,CAAC,IAAI,GAAG,QAAQ,CAAC;QACzC,KAAI,CAAC,mBAAmB,CAAC,KAAK,GAAG,GAAG,CAAC;QACrC,KAAI,CAAC,mBAAmB,CAAC,IAAI,GAAG,IAAI,CAAC;QACrC,KAAI,CAAC,mBAAmB,CAAC,GAAG,GAAG,GAAG,CAAC;QAEnC,IAAI,SAAS,GAAoB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,MAAM,EAAE,EAAE,EAAE,cAAc,CAAC,CAAC;QAC9E,SAAS,CAAC,WAAW,GAAG,KAAK,CAAA;QAE7B,KAAI,CAAC,mBAAmB,GAAqB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,OAAO,EAAE,cAAc,EAAE,cAAc,CAAC,CAAC;QACvG,KAAI,CAAC,mBAAmB,CAAC,IAAI,GAAG,QAAQ,CAAC;QACzC,KAAI,CAAC,mBAAmB,CAAC,KAAK,GAAG,GAAG,CAAC;QACrC,KAAI,CAAC,mBAAmB,CAAC,IAAI,GAAG,IAAI,CAAC;QACrC,KAAI,CAAC,mBAAmB,CAAC,GAAG,GAAG,GAAG,CAAC;QAEnC,KAAI,CAAC,mBAAmB,CAAC,QAAQ,GAAG;YAChC,IAAI,QAAQ,GAAG,UAAU,CAAC,KAAI,CAAC,mBAAmB,CAAC,KAAK,CAAC,CAAC;YAC1D,IAAI,QAAQ,GAAG,UAAU,CAAC,KAAI,CAAC,mBAAmB,CAAC,KAAK,CAAC,CAAC;YAC1D,EAAE,CAAC,CAAC,QAAQ,GAAG,CAAC,CAAC;gBACb,KAAI,CAAC,mBAAmB,CAAC,KAAK,GAAG,GAAG,CAAC;YACzC,EAAE,CAAC,CAAC,QAAQ,GAAG,QAAS,CAAC;gBACrB,KAAI,CAAC,mBAAmB,CAAC,KAAK,GAAG,KAAI,CAAC,mBAAmB,CAAC,KAAK,CAAC;YACpE,KAAI,CAAC,QAAQ,EAAE,CAAC;QACpB,CAAC,CAAA;QACD,KAAI,CAAC,mBAAmB,CAAC,QAAQ,GAAG;YAChC,IAAI,QAAQ,GAAG,UAAU,CAAC,KAAI,CAAC,mBAAmB,CAAC,KAAK,CAAC,CAAC;YAC1D,IAAI,QAAQ,GAAG,UAAU,CAAC,KAAI,CAAC,mBAAmB,CAAC,KAAK,CAAC,CAAC;YAC1D,EAAE,CAAC,CAAC,QAAQ,GAAG,CAAC,CAAC;gBACb,KAAI,CAAC,mBAAmB,CAAC,KAAK,GAAG,GAAG,CAAC;YACzC,EAAE,CAAC,CAAC,QAAQ,GAAG,QAAS,CAAC;gBACrB,KAAI,CAAC,mBAAmB,CAAC,KAAK,GAAG,KAAI,CAAC,mBAAmB,CAAC,KAAK,CAAC;YACpE,EAAE,CAAC,CAAC,QAAQ,GAAG,UAAU,CAAC,KAAI,CAAC,mBAAmB,CAAC,GAAG,CAAC,CAAC;gBACpD,KAAI,CAAC,mBAAmB,CAAC,KAAK,GAAG,KAAI,CAAC,mBAAmB,CAAC,GAAG,CAAC;YAClE,KAAI,CAAC,QAAQ,EAAE,CAAC;QACpB,CAAC,CAAA;QACD,KAAI,CAAC,iBAAiB,CAAC,QAAQ,GAAG;YAC9B,IAAI,KAAK,GAAG,UAAU,CAAC,KAAI,CAAC,iBAAiB,CAAC,KAAK,CAAC,CAAC;YACrD,EAAE,CAAC,CAAC,KAAK,GAAG,CAAC,CAAC;gBACV,KAAI,CAAC,iBAAiB,CAAC,KAAK,GAAG,GAAG,CAAC;YACvC,EAAE,CAAC,CAAC,KAAK,GAAG,UAAU,CAAC,KAAI,CAAC,iBAAiB,CAAC,GAAG,CAAC,CAAC;gBAC/C,KAAI,CAAC,iBAAiB,CAAC,KAAK,GAAG,KAAI,CAAC,iBAAiB,CAAC,GAAG,CAAC;YAC9D,KAAI,CAAC,QAAQ,EAAE,CAAC;QACpB,CAAC,CAAA;QAED,KAAI,CAAC,aAAa,CAAC,OAAO,GAAG;YACzB,kBAAkB,CAAC,KAAK,CAAC,OAAO,GAAG,EAAE,CAAC;YACtC,iBAAiB,CAAC,KAAK,CAAC,OAAO,GAAG,MAAM,CAAC;YACzC,KAAI,CAAC,iBAAiB,CAAC,KAAK,GAAG,GAAG,CAAC;YACnC,KAAI,CAAC,QAAQ,GAAG,KAAK,CAAC;YACtB,KAAI,CAAC,QAAQ,EAAE,CAAC;YAChB,KAAI,CAAC,YAAY,CAAC,KAAI,CAAC,CAAC;QAC5B,CAAC,CAAC;QAEF,KAAI,CAAC,YAAY,CAAC,OAAO,GAAG;YACxB,iBAAiB,CAAC,KAAK,CAAC,OAAO,GAAG,EAAE,CAAC;YACrC,kBAAkB,CAAC,KAAK,CAAC,OAAO,GAAG,MAAM,CAAC;YAC1C,KAAI,CAAC,mBAAmB,CAAC,KAAK,GAAG,GAAG,CAAC;YACrC,KAAI,CAAC,mBAAmB,CAAC,KAAK,GAAG,GAAG,CAAC;YACrC,EAAE,CAAC,CAAC,KAAI,CAAC,gBAAgB,GAAG,CAAE,CAAC;gBAAC,KAAI,CAAC,mBAAmB,CAAC,KAAK,GAAG,KAAI,CAAC,gBAAgB,CAAC;YACvF,KAAI,CAAC,QAAQ,GAAG,IAAI,CAAC;YACrB,KAAI,CAAC,QAAQ,EAAE,CAAC;YAChB,KAAI,CAAC,YAAY,CAAC,KAAI,CAAC,CAAC;QAC5B,CAAC,CAAC;QAEF,KAAK,CAAC,KAAK,CAAE;YACT,KAAI,CAAC,QAAQ,EAAE,CAAC;QACpB,CAAC,CAAC,CAAC;;IAEP,CAAC;IAGM,6BAAQ,GAAf;QACI,iBAAM,QAAQ,WAAE,CAAC;QACjB,EAAE,CAAC,CAAC,QAAQ,CAAC,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,IAAI,CAAC,aAAa,CAAC,IAAI,IAAI,CAAC,aAAa,CAAC,KAAK,CAAC,OAAO,IAAI,MAAM,CAAC;YAAC,IAAI,CAAC,aAAa,CAAC,KAAK,EAAE,CAAC;IAC7H,CAAC;IAEM,iCAAY,GAAnB;QACI,MAAM,CAAC,iBAAM,YAAY,WAAE,GAAC,sGAAsG,CAAC;IACvI,CAAC;IAGM,6BAAQ,GAAf;QACI,IAAI,CAAC,MAAM,GAAG,KAAK,CAAC;QACpB,MAAM,CAAC,aAAa,CAAC,UAAU,CAAC,IAAI,CAAC,UAAU,EAAE,KAAK,CAAC,CAAC;QACxD,EAAE,CAAC,CAAC,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC,CAAC;YAChB,IAAI,QAAQ,GAAG,UAAU,CAAC,IAAI,CAAC,mBAAmB,CAAC,KAAK,CAAC,CAAC;YAC1D,IAAI,QAAQ,GAAG,UAAU,CAAC,IAAI,CAAC,mBAAmB,CAAC,KAAK,CAAC,CAAC;YAC1D,EAAE,CAAC,CAAC,IAAI,CAAC,gBAAgB,GAAG,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;gBAC5B,EAAE,CAAC,CAAC,QAAQ,IAAI,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;oBAChB,IAAI,CAAC,mBAAmB,CAAC,KAAK,GAAG,IAAI,CAAC,gBAAgB,CAAC;oBACvD,IAAI,CAAC,mBAAmB,CAAC,GAAG,GAAG,IAAI,CAAC,gBAAgB,CAAC;oBACrD,QAAQ,GAAG,IAAI,CAAC,gBAAgB,CAAC;gBACrC,CAAC;gBACD,EAAE,CAAC,CAAC,QAAQ,GAAG,IAAI,CAAC,gBAAgB,CAAC,CAAC,CAAC;oBACnC,IAAI,CAAC,mBAAmB,CAAC,KAAK,GAAI,GAAG,CAAC;oBACtC,QAAQ,GAAI,CAAC,CAAC;gBAClB,CAAC;gBACD,EAAE,CAAC,CAAC,QAAQ,GAAG,IAAI,CAAC,gBAAgB,CAAC,CAAC,CAAC;oBACnC,IAAI,CAAC,mBAAmB,CAAC,KAAK,GAAI,IAAI,CAAC,gBAAgB,CAAC;oBACxD,QAAQ,GAAI,IAAI,CAAC,gBAAgB,CAAC;gBACtC,CAAC;YACL,CAAC;YACD,EAAE,CAAC,CAAC,QAAQ,GAAG,QAAQ,CAAC,CAAC,CAAC;gBACtB,iBAAM,QAAQ,WAAE,CAAC;YACrB,CAAC;QAEL,CAAC;QAAC,IAAI,CAAC,CAAC;YACJ,IAAI,KAAK,GAAG,UAAU,CAAC,IAAI,CAAC,iBAAiB,CAAC,KAAK,CAAC,CAAC;YACrD,EAAE,CAAC,CAAC,IAAI,CAAC,gBAAgB,GAAG,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;gBAC5B,IAAI,CAAC,iBAAiB,CAAC,GAAG,GAAG,IAAI,CAAC,gBAAgB,CAAC;gBACnD,EAAE,CAAC,CAAC,KAAK,GAAG,IAAI,CAAC,gBAAgB,CAAC,CAAC,CAAC;oBAChC,IAAI,CAAC,iBAAiB,CAAC,KAAK,GAAI,IAAI,CAAC,gBAAgB,CAAC;oBACtD,KAAK,GAAI,IAAI,CAAC,gBAAgB,CAAC;gBACnC,CAAC;gBACD,EAAE,CAAC,CAAC,KAAK,IAAI,IAAI,CAAC,gBAAgB,CAAC,CAAC,CAAC;oBACjC,iBAAM,QAAQ,WAAE,CAAC;gBACrB,CAAC;YACL,CAAC;QACL,CAAC;IAGL,CAAC;IAGM,yBAAI,GAAX;QACI,iBAAM,IAAI,WAAE,CAAC;IACjB,CAAC;IAEM,yBAAI,GAAX;QACI,iBAAM,IAAI,WAAE,CAAC;IACjB,CAAC;IAEM,iCAAY,GAAnB,UAAoB,OAAO;QACvB,iBAAM,YAAY,YAAC,OAAO,CAAC,CAAC;IAChC,CAAC;IAEM,iCAAY,GAAnB,UAAoB,OAAO;QACvB,iBAAM,YAAY,YAAC,OAAO,CAAC,CAAC;IAChC,CAAC;IAEM,0BAAK,GAAZ;QACI,iBAAM,KAAK,WAAE,CAAC;QACd,IAAI,CAAC,iBAAiB,CAAC,KAAK,GAAG,GAAG,CAAC;QACnC,IAAI,CAAC,mBAAmB,CAAC,KAAK,GAAG,GAAG,CAAC;QACrC,IAAI,CAAC,mBAAmB,CAAC,KAAK,GAAG,GAAG,CAAC;IACzC,CAAC;IAGL,iBAAC;AAAD,CAAC,AA5MD,CAAyB,MAAM,CAAC,YAAY,GA4M3C;AAED;IAA0B,+BAAoB;IAQ1C,qBAAY,EAAE,EAAE,KAAK,EAAE,SAAS,EAAE,IAAI,EAAE,GAAG,EAAE,IAAI,EAAE,QAAQ;QAA3D,iBA+EC;QA9EG,IAAI,eAAe,GAAmB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,EAAE,4BAA4B,EAAE,SAAS,CAAC,CAAC;QACvG,QAAA,kBAAM,EAAE,EAAE,KAAK,EAAE,SAAS,EAAE,eAAe,CAAC,SAAC;QAC7C,IAAI,IAAI,GAAG,KAAI,CAAC;QAChB,IAAI,IAAI,GAAoB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,MAAM,EAAE,yBAAyB,EAAE,eAAe,CAAC,CAAC;QACjG,IAAI,CAAC,QAAQ,GAAG,UAAU,CAAC;YACvB,CAAC,CAAC,cAAc,EAAE,CAAC;YACnB,CAAC,CAAC,eAAe,EAAE,CAAC;YACpB,MAAM,CAAC,KAAK,CAAC;QACjB,CAAC,CAAC;QAEF,mBAAmB,MAAM,EAAE,KAAK,EAAE,GAAG;YACjC,IAAI,MAAM,GAAsB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,QAAQ,EAAE,EAAE,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC;YACvE,MAAM,CAAC,KAAK,GAAG,KAAK,CAAC;YACrB,MAAM,CAAC,WAAW,GAAG,GAAG,CAAC;QAC7B,CAAC;QAGD,IAAI,QAAQ,GAAwB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,UAAU,EAAE,EAAE,EAAE,IAAI,CAAC,CAAC;QAE3E,IAAI,eAAe,GAAwB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,EAAE,aAAa,EAAE,QAAQ,CAAC,CAAC;QAC5F,eAAe,CAAC,EAAE,GAAG,OAAO,GAAC,QAAQ,GAAC,iBAAiB,CAAC;QACxD,eAAe,CAAC,OAAO,GAAG;YACtB,IAAI,CAAC,iBAAiB,CAAC,KAAK,EAAE,CAAC;QACnC,CAAC,CAAA;QAED,iBAAM,WAAW,aAAC,eAAe,EAAE,kBAAkB,EAAE,qEAAqE,GAAC,IAAI,GAAC,GAAG,GAAC,QAAQ,GAAC,4CAA4C,CAAC,CAAC;QAC7L,IAAI,YAAY,GAAmB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,EAAE,kBAAkB,EAAE,eAAe,CAAC,CAAC;QAChG,YAAY,CAAC,YAAY,CAAC,sBAAsB,EAAE,EAAE,CAAC,CAAC;QACtD,IAAI,mBAAmB,GAAmB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,EAAE,uBAAuB,EAAE,YAAY,CAAC,CAAC;QACzG,IAAI,mBAAmB,GAAmB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,EAAE,cAAc,EAAE,mBAAmB,CAAC,CAAC;QACvG,IAAI,oBAAoB,GAAmB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,EAAE,iBAAiB,EAAE,mBAAmB,CAAC,CAAC;QAC3G,IAAI,CAAC,iBAAiB,GAAsB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,QAAQ,EAAE,2BAA2B,EAAE,oBAAoB,CAAC,CAAC;QAC1H,IAAI,CAAC,iBAAiB,CAAC,WAAW,GAAG,gBAAgB,CAAC;QACtD,IAAI,CAAC,iBAAiB,GAAsB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,QAAQ,EAAE,2BAA2B,EAAE,oBAAoB,CAAC,CAAC;QAC1H,IAAI,CAAC,iBAAiB,CAAC,WAAW,GAAG,mBAAmB,CAAC;QAGzD;YACI,IAAI,CAAC,MAAM,GAAG,IAAI,CAAC;YACnB,MAAM,CAAC,aAAa,CAAC,UAAU,CAAC,IAAI,CAAC,UAAU,EAAE,IAAI,CAAC,CAAC;YACvD,CAAC,IAAI,CAAC,UAAU,IAAI,IAAI,CAAC,UAAU,EAAE,CAAC,CAAC;QAC3C,CAAC;QAAA,CAAC;QAEF,KAAI,CAAC,iBAAiB,CAAC,OAAO,GAAG;YAC7B,QAAQ,EAAE,CAAC;QACf,CAAC,CAAA;QACD,KAAI,CAAC,iBAAiB,CAAC,OAAO,GAAG;YAC7B,QAAQ,EAAE,CAAC;QACf,CAAC,CAAA;QAGD,IAAI,QAAQ,GAAmB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,EAAE,aAAa,EAAE,QAAQ,CAAC,CAAC;QAChF,IAAI,WAAW,GAAsB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,QAAQ,EAAE,uCAAuC,EAAE,QAAQ,CAAC,CAAC;QACnH,WAAW,CAAC,WAAW,GAAG,OAAO,CAAC;QAClC,WAAW,CAAC,OAAO,GAAG;YAClB,IAAI,CAAC,KAAK,EAAE,CAAC;QACjB,CAAC,CAAC;QACF,IAAI,CAAC,UAAU,GAAsB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,QAAQ,EAAE,wCAAwC,EAAE,QAAQ,CAAC,CAAC;QACpH,IAAI,CAAC,UAAU,CAAC,EAAE,GAAG,OAAO,GAAC,QAAQ,GAAC,WAAW,CAAC;QAClD,IAAI,CAAC,UAAU,CAAC,WAAW,GAAG,MAAM,CAAC;QACrC,IAAI,CAAC,UAAU,CAAC,OAAO,GAAG;YACtB,IAAI,CAAC,UAAU,CAAC,KAAK,EAAE,CAAC;QAC5B,CAAC,CAAA;QACD,MAAM,CAAC,aAAa,CAAC,UAAU,CAAC,IAAI,CAAC,UAAU,EAAE,KAAK,CAAC,CAAC;QACxD,IAAI,CAAC,UAAU,CAAC,OAAO,GAAG;YACtB,EAAE,CAAC,CAAC,CAAC,MAAM,CAAC,aAAa,CAAC,SAAS,CAAC,IAAI,CAAC,UAAU,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;gBACnD,MAAM,CAAC,aAAa,CAAC,UAAU,CAAC,0BAA0B,EACtD,6BAA6B,CAAC,CAAC;gBACnC,MAAM,CAAC;YACX,CAAC;YAED,CAAC,IAAI,CAAC,UAAU,IAAI,IAAI,CAAC,UAAU,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC,CAAC;QAC/C,CAAC,CAAC;QAEF,KAAK,CAAC,KAAK,CAAC;YACR,IAAI,CAAC,QAAQ,EAAE,CAAC;QACpB,CAAC,CAAC,CAAC;;IAEP,CAAC;IAEM,8BAAQ,GAAf;QACI,IAAI,IAAI,GAAG,IAAI,CAAC;IACpB,CAAC;IAGM,8BAAQ,GAAf,UAAgB,UAAU;QACtB,IAAI,IAAI,GAAG,IAAI,CAAC;QAChB,EAAE,CAAC,CAAC,OAAO,UAAU,CAAC,QAAQ,KAAK,WAAW,CAAC,CAAC,CAAC;YAC7C,IAAI,CAAC,QAAQ,GAAG,UAAU,CAAC,QAAQ,CAAC;YACpC,IAAI,CAAC,iBAAiB,CAAC,QAAQ,GAAG,KAAK,CAAC;YACxC,IAAI,CAAC,iBAAiB,CAAC,KAAK,EAAE,CAAC;YAC/B,EAAE,CAAC,CAAC,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC,CAAC;gBAChB,IAAI,CAAC,iBAAiB,CAAC,QAAQ,GAAG,IAAI,CAAC;gBACvC,IAAI,CAAC,iBAAiB,CAAC,KAAK,EAAE,CAAC;YACnC,CAAC;QACL,CAAC;IACL,CAAC;IAEM,kCAAY,GAAnB,UAAoB,OAAO;QACvB,IAAI,IAAI,GAAG,IAAI,CAAC;QAChB,8DAA8D;QAE9D,8CAA8C;QAC9C,iDAAiD;QACjD,6CAA6C;QAC7C,6CAA6C;QAC7C,mDAAmD;QAEnD,mDAAmD;QACnD,mDAAmD;QACnD,+CAA+C;QAC/C,kDAAkD;QAClD,uDAAuD;IAC3D,CAAC;IAEM,kCAAY,GAAnB,UAAoB,OAAO;QACvB,IAAI,IAAI,GAAG,IAAI,CAAC;QAChB,mFAAmF;QACnF,iIAAiI;QACjI,wFAAwF;QACxF,uIAAuI;IAC3I,CAAC;IAGM,2BAAK,GAAZ;QACI,IAAI,IAAI,GAAG,IAAI,CAAC;QAChB,iBAAM,KAAK,WAAE,CAAC;QACd,EAAE,CAAC,CAAC,IAAI,CAAC,iBAAiB,CAAC,SAAS,CAAC,QAAQ,CAAC,WAAW,CAAC,CAAC;YAAC,IAAI,CAAC,iBAAiB,CAAC,SAAS,CAAC,MAAM,CAAC,WAAW,CAAC,CAAC;QACjH,EAAE,CAAC,CAAC,IAAI,CAAC,iBAAiB,CAAC,SAAS,CAAC,QAAQ,CAAC,WAAW,CAAC,CAAC;YAAC,IAAI,CAAC,iBAAiB,CAAC,SAAS,CAAC,MAAM,CAAC,WAAW,CAAC,CAAC;QACjH,MAAM,CAAC,aAAa,CAAC,UAAU,CAAC,IAAI,CAAC,UAAU,EAAE,KAAK,CAAC,CAAC;QACxD,IAAI,CAAC,MAAM,GAAG,KAAK,CAAC;QACpB,CAAC,IAAI,CAAC,UAAU,IAAI,IAAI,CAAC,UAAU,EAAE,CAAC,CAAC;IAC3C,CAAC;IACL,kBAAC;AAAD,CAAC,AA9ID,CAA0B,MAAM,CAAC,aAAa,GA8I7C"}
\ No newline at end of file
{"version":3,"file":"leaflet-itracer-cards.js","sourceRoot":"","sources":["leaflet-itracer-cards.ts"],"names":[],"mappings":"AAAA,uCAAuC;AACvC,yCAAyC;AACzC,wCAAwC;AACxC,0DAA0D;AAC1D,yCAAyC;;;;;;;;;;;AAGzC;IAAyB,8BAAmB;IAYxC,oBAAY,EAAE,EAAE,SAAS,EAAE,IAAI,EAAE,QAAQ,EAAE,GAAG,EAAE,OAAO,EAAE,IAAI,EAAE,QAAQ;QAAvE,iBAgHC;QA/GG,IAAI,OAAO,GAAO,EAAE,CAAC;QACrB,IAAI,QAAQ,GAAG,IAAI,CAAC;QACpB,OAAO,CAAC,QAAQ,CAAC,GAAG,KAAK,CAAC;QAC1B,OAAO,CAAC,UAAU,CAAC,GAAG,KAAK,CAAC;QAC5B,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,GAAG,KAAK,CAAC;QACxB,OAAO,CAAC,QAAQ,CAAC,GAAG,IAAI,CAAC;QACzB,OAAO,CAAC,SAAS,CAAC,GAAG,IAAI,CAAC;QAC1B,OAAO,CAAC,UAAU,CAAC,GAAG,QAAQ,CAAC;QAC/B,QAAA,kBAAM,EAAE,EAAE,kBAAkB,EAAE,SAAS,EAAE,IAAI,EAAE,QAAQ,EAAE,GAAG,EAAE,OAAO,EAAE,OAAO,CAAC,SAAC;QAChF,IAAI,QAAQ,GAAwB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,UAAU,EAAE,eAAe,EAAE,KAAI,CAAC,YAAY,CAAC,CAAC;QAErG,IAAI,mBAAmB,GAAwB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,EAAE,aAAa,EAAE,QAAQ,CAAC,CAAC;QAChG,mBAAmB,CAAC,EAAE,GAAG,OAAO,GAAC,QAAQ,GAAC,eAAe,CAAC;QAC1D,mBAAmB,CAAC,OAAO,GAAG;YAC1B,KAAI,CAAC,iBAAiB,CAAC,KAAK,GAAG,IAAI,CAAC;YACpC,KAAI,CAAC,QAAQ,EAAE,CAAC;QACpB,CAAC,CAAA;QAED,iBAAM,WAAW,aAAC,mBAAmB,EAAE,mBAAmB,EAAE,qEAAqE,GAAC,IAAI,GAAC,GAAG,GAAC,QAAQ,GAAC,4CAA4C,CAAC,CAAC;QAClM,IAAI,gBAAgB,GAAmB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,EAAE,EAAE,EAAE,mBAAmB,CAAC,CAAC;QACxF,gBAAgB,CAAC,YAAY,CAAC,sBAAsB,EAAE,EAAE,CAAC,CAAC;QAC1D,IAAI,uBAAuB,GAAmB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,EAAE,uBAAuB,EAAE,gBAAgB,CAAC,CAAC;QACjH,IAAI,uBAAuB,GAAmB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,EAAE,cAAc,EAAE,uBAAuB,CAAC,CAAC;QAC/G,IAAI,wBAAwB,GAAmB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,EAAE,iBAAiB,EAAE,uBAAuB,CAAC,CAAC;QACnH,KAAI,CAAC,aAAa,GAAsB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,QAAQ,EAAE,2BAA2B,EAAE,wBAAwB,CAAC,CAAC;QAC1H,KAAI,CAAC,aAAa,CAAC,WAAW,GAAG,YAAY,CAAC;QAC9C,KAAI,CAAC,YAAY,GAAsB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,QAAQ,EAAE,2BAA2B,EAAE,wBAAwB,CAAC,CAAC;QACzH,KAAI,CAAC,YAAY,CAAC,WAAW,GAAG,QAAQ,CAAC;QAEzC,IAAI,kBAAkB,GAAmB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,EAAE,aAAa,EAAE,QAAQ,CAAC,CAAC;QAC1F,iBAAM,WAAW,aAAC,kBAAkB,EAAE,kBAAkB,EAAE,qEAAqE,GAAC,IAAI,GAAC,GAAG,GAAC,QAAQ,GAAC,kCAAkC,CAAC,CAAC;QACtL,kBAAkB,CAAC,EAAE,GAAG,OAAO,GAAC,QAAQ,GAAC,SAAS,CAAC;QACnD,IAAI,eAAe,GAAmB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,EAAE,eAAe,EAAE,kBAAkB,CAAC,CAAC;QACnG,KAAI,CAAC,iBAAiB,GAAqB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,OAAO,EAAE,cAAc,EAAE,eAAe,CAAC,CAAC;QACtG,KAAI,CAAC,iBAAiB,CAAC,IAAI,GAAG,QAAQ,CAAC;QACvC,KAAI,CAAC,iBAAiB,CAAC,KAAK,GAAG,GAAG,CAAC;QACnC,KAAI,CAAC,iBAAiB,CAAC,IAAI,GAAG,IAAI,CAAC;QACnC,KAAI,CAAC,iBAAiB,CAAC,GAAG,GAAG,GAAG,CAAC;QACjC,KAAI,CAAC,iBAAiB,CAAC,QAAQ,GAAG,cAAY,CAAC,CAAC;QAEhD,IAAI,iBAAiB,GAAmB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,EAAE,aAAa,EAAE,QAAQ,CAAC,CAAC;QACzF,iBAAM,WAAW,aAAC,iBAAiB,EAAE,8BAA8B,EAAE,qEAAqE,GAAC,IAAI,GAAC,GAAG,GAAC,QAAQ,GAAC,kCAAkC,CAAC,CAAC;QACjM,IAAI,cAAc,GAAmB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,EAAE,eAAe,EAAE,iBAAiB,CAAC,CAAC;QACjG,KAAI,CAAC,mBAAmB,GAAqB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,OAAO,EAAE,cAAc,EAAE,cAAc,CAAC,CAAC;QACvG,KAAI,CAAC,mBAAmB,CAAC,IAAI,GAAG,QAAQ,CAAC;QACzC,KAAI,CAAC,mBAAmB,CAAC,KAAK,GAAG,GAAG,CAAC;QACrC,KAAI,CAAC,mBAAmB,CAAC,IAAI,GAAG,IAAI,CAAC;QACrC,KAAI,CAAC,mBAAmB,CAAC,GAAG,GAAG,GAAG,CAAC;QAEnC,IAAI,SAAS,GAAoB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,MAAM,EAAE,EAAE,EAAE,cAAc,CAAC,CAAC;QAC9E,SAAS,CAAC,WAAW,GAAG,KAAK,CAAA;QAE7B,KAAI,CAAC,mBAAmB,GAAqB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,OAAO,EAAE,cAAc,EAAE,cAAc,CAAC,CAAC;QACvG,KAAI,CAAC,mBAAmB,CAAC,IAAI,GAAG,QAAQ,CAAC;QACzC,KAAI,CAAC,mBAAmB,CAAC,KAAK,GAAG,GAAG,CAAC;QACrC,KAAI,CAAC,mBAAmB,CAAC,IAAI,GAAG,IAAI,CAAC;QACrC,KAAI,CAAC,mBAAmB,CAAC,GAAG,GAAG,GAAG,CAAC;QAEnC,KAAI,CAAC,mBAAmB,CAAC,QAAQ,GAAG;YAChC,IAAI,QAAQ,GAAG,UAAU,CAAC,KAAI,CAAC,mBAAmB,CAAC,KAAK,CAAC,CAAC;YAC1D,IAAI,QAAQ,GAAG,UAAU,CAAC,KAAI,CAAC,mBAAmB,CAAC,KAAK,CAAC,CAAC;YAC1D,EAAE,CAAC,CAAC,QAAQ,GAAG,CAAC,CAAC;gBACb,KAAI,CAAC,mBAAmB,CAAC,KAAK,GAAG,GAAG,CAAC;YACzC,EAAE,CAAC,CAAC,QAAQ,GAAG,QAAS,CAAC;gBACrB,KAAI,CAAC,mBAAmB,CAAC,KAAK,GAAG,KAAI,CAAC,mBAAmB,CAAC,KAAK,CAAC;YACpE,KAAI,CAAC,QAAQ,EAAE,CAAC;QACpB,CAAC,CAAA;QACD,KAAI,CAAC,mBAAmB,CAAC,QAAQ,GAAG;YAChC,IAAI,QAAQ,GAAG,UAAU,CAAC,KAAI,CAAC,mBAAmB,CAAC,KAAK,CAAC,CAAC;YAC1D,IAAI,QAAQ,GAAG,UAAU,CAAC,KAAI,CAAC,mBAAmB,CAAC,KAAK,CAAC,CAAC;YAC1D,EAAE,CAAC,CAAC,QAAQ,GAAG,CAAC,CAAC;gBACb,KAAI,CAAC,mBAAmB,CAAC,KAAK,GAAG,GAAG,CAAC;YACzC,EAAE,CAAC,CAAC,QAAQ,GAAG,QAAS,CAAC;gBACrB,KAAI,CAAC,mBAAmB,CAAC,KAAK,GAAG,KAAI,CAAC,mBAAmB,CAAC,KAAK,CAAC;YACpE,EAAE,CAAC,CAAC,QAAQ,GAAG,UAAU,CAAC,KAAI,CAAC,mBAAmB,CAAC,GAAG,CAAC,CAAC;gBACpD,KAAI,CAAC,mBAAmB,CAAC,KAAK,GAAG,KAAI,CAAC,mBAAmB,CAAC,GAAG,CAAC;YAClE,KAAI,CAAC,QAAQ,EAAE,CAAC;QACpB,CAAC,CAAA;QACD,KAAI,CAAC,iBAAiB,CAAC,QAAQ,GAAG;YAC9B,IAAI,KAAK,GAAG,UAAU,CAAC,KAAI,CAAC,iBAAiB,CAAC,KAAK,CAAC,CAAC;YACrD,EAAE,CAAC,CAAC,KAAK,GAAG,CAAC,CAAC;gBACV,KAAI,CAAC,iBAAiB,CAAC,KAAK,GAAG,GAAG,CAAC;YACvC,EAAE,CAAC,CAAC,KAAK,GAAG,UAAU,CAAC,KAAI,CAAC,iBAAiB,CAAC,GAAG,CAAC,CAAC;gBAC/C,KAAI,CAAC,iBAAiB,CAAC,KAAK,GAAG,KAAI,CAAC,iBAAiB,CAAC,GAAG,CAAC;YAC9D,KAAI,CAAC,QAAQ,EAAE,CAAC;QACpB,CAAC,CAAA;QAED,KAAI,CAAC,aAAa,CAAC,OAAO,GAAG;YACzB,kBAAkB,CAAC,KAAK,CAAC,OAAO,GAAG,EAAE,CAAC;YACtC,iBAAiB,CAAC,KAAK,CAAC,OAAO,GAAG,MAAM,CAAC;YACzC,KAAI,CAAC,iBAAiB,CAAC,KAAK,GAAG,GAAG,CAAC;YACnC,KAAI,CAAC,QAAQ,GAAG,KAAK,CAAC;YACtB,KAAI,CAAC,QAAQ,EAAE,CAAC;YAChB,KAAI,CAAC,YAAY,CAAC,KAAI,CAAC,CAAC;QAC5B,CAAC,CAAC;QAEF,KAAI,CAAC,YAAY,CAAC,OAAO,GAAG;YACxB,iBAAiB,CAAC,KAAK,CAAC,OAAO,GAAG,EAAE,CAAC;YACrC,kBAAkB,CAAC,KAAK,CAAC,OAAO,GAAG,MAAM,CAAC;YAC1C,KAAI,CAAC,mBAAmB,CAAC,KAAK,GAAG,GAAG,CAAC;YACrC,KAAI,CAAC,mBAAmB,CAAC,KAAK,GAAG,GAAG,CAAC;YACrC,EAAE,CAAC,CAAC,KAAI,CAAC,gBAAgB,GAAG,CAAE,CAAC;gBAAC,KAAI,CAAC,mBAAmB,CAAC,KAAK,GAAG,KAAI,CAAC,gBAAgB,CAAC;YACvF,KAAI,CAAC,QAAQ,GAAG,IAAI,CAAC;YACrB,KAAI,CAAC,QAAQ,EAAE,CAAC;YAChB,KAAI,CAAC,YAAY,CAAC,KAAI,CAAC,CAAC;QAC5B,CAAC,CAAC;QAEF,KAAK,CAAC,KAAK,CAAE;YACT,KAAI,CAAC,QAAQ,EAAE,CAAC;QACpB,CAAC,CAAC,CAAC;;IAEP,CAAC;IAGM,6BAAQ,GAAf;QACI,iBAAM,QAAQ,WAAE,CAAC;QACjB,EAAE,CAAC,CAAC,QAAQ,CAAC,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,IAAI,CAAC,aAAa,CAAC,IAAI,IAAI,CAAC,aAAa,CAAC,KAAK,CAAC,OAAO,IAAI,MAAM,CAAC;YAAC,IAAI,CAAC,aAAa,CAAC,KAAK,EAAE,CAAC;IAC7H,CAAC;IAEM,iCAAY,GAAnB;QACI,MAAM,CAAC,iBAAM,YAAY,WAAE,GAAC,sGAAsG,CAAC;IACvI,CAAC;IAGM,6BAAQ,GAAf;QACI,IAAI,CAAC,MAAM,GAAG,KAAK,CAAC;QACpB,MAAM,CAAC,aAAa,CAAC,UAAU,CAAC,IAAI,CAAC,UAAU,EAAE,KAAK,CAAC,CAAC;QACxD,EAAE,CAAC,CAAC,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC,CAAC;YAChB,IAAI,QAAQ,GAAG,UAAU,CAAC,IAAI,CAAC,mBAAmB,CAAC,KAAK,CAAC,CAAC;YAC1D,IAAI,QAAQ,GAAG,UAAU,CAAC,IAAI,CAAC,mBAAmB,CAAC,KAAK,CAAC,CAAC;YAC1D,EAAE,CAAC,CAAC,IAAI,CAAC,gBAAgB,GAAG,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;gBAC5B,EAAE,CAAC,CAAC,QAAQ,IAAI,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;oBAChB,IAAI,CAAC,mBAAmB,CAAC,KAAK,GAAG,IAAI,CAAC,gBAAgB,CAAC;oBACvD,IAAI,CAAC,mBAAmB,CAAC,GAAG,GAAG,IAAI,CAAC,gBAAgB,CAAC;oBACrD,QAAQ,GAAG,IAAI,CAAC,gBAAgB,CAAC;gBACrC,CAAC;gBACD,EAAE,CAAC,CAAC,QAAQ,GAAG,IAAI,CAAC,gBAAgB,CAAC,CAAC,CAAC;oBACnC,IAAI,CAAC,mBAAmB,CAAC,KAAK,GAAI,GAAG,CAAC;oBACtC,QAAQ,GAAI,CAAC,CAAC;gBAClB,CAAC;gBACD,EAAE,CAAC,CAAC,QAAQ,GAAG,IAAI,CAAC,gBAAgB,CAAC,CAAC,CAAC;oBACnC,IAAI,CAAC,mBAAmB,CAAC,KAAK,GAAI,IAAI,CAAC,gBAAgB,CAAC;oBACxD,QAAQ,GAAI,IAAI,CAAC,gBAAgB,CAAC;gBACtC,CAAC;YACL,CAAC;YACD,EAAE,CAAC,CAAC,QAAQ,GAAG,QAAQ,CAAC,CAAC,CAAC;gBACtB,iBAAM,QAAQ,WAAE,CAAC;YACrB,CAAC;QAEL,CAAC;QAAC,IAAI,CAAC,CAAC;YACJ,IAAI,KAAK,GAAG,UAAU,CAAC,IAAI,CAAC,iBAAiB,CAAC,KAAK,CAAC,CAAC;YACrD,EAAE,CAAC,CAAC,IAAI,CAAC,gBAAgB,GAAG,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;gBAC5B,IAAI,CAAC,iBAAiB,CAAC,GAAG,GAAG,IAAI,CAAC,gBAAgB,CAAC;gBACnD,EAAE,CAAC,CAAC,KAAK,GAAG,IAAI,CAAC,gBAAgB,CAAC,CAAC,CAAC;oBAChC,IAAI,CAAC,iBAAiB,CAAC,KAAK,GAAI,IAAI,CAAC,gBAAgB,CAAC;oBACtD,KAAK,GAAI,IAAI,CAAC,gBAAgB,CAAC;gBACnC,CAAC;gBACD,EAAE,CAAC,CAAC,KAAK,IAAI,IAAI,CAAC,gBAAgB,CAAC,CAAC,CAAC;oBACjC,iBAAM,QAAQ,WAAE,CAAC;gBACrB,CAAC;YACL,CAAC;QACL,CAAC;IAGL,CAAC;IAGM,yBAAI,GAAX;QACI,iBAAM,IAAI,WAAE,CAAC;IACjB,CAAC;IAEM,yBAAI,GAAX;QACI,iBAAM,IAAI,WAAE,CAAC;IACjB,CAAC;IAEM,iCAAY,GAAnB,UAAoB,OAAO;QACvB,iBAAM,YAAY,YAAC,OAAO,CAAC,CAAC;IAChC,CAAC;IAEM,iCAAY,GAAnB,UAAoB,OAAO;QACvB,iBAAM,YAAY,YAAC,OAAO,CAAC,CAAC;IAChC,CAAC;IAEM,0BAAK,GAAZ;QACI,iBAAM,KAAK,WAAE,CAAC;QACd,IAAI,CAAC,iBAAiB,CAAC,KAAK,GAAG,GAAG,CAAC;QACnC,IAAI,CAAC,mBAAmB,CAAC,KAAK,GAAG,GAAG,CAAC;QACrC,IAAI,CAAC,mBAAmB,CAAC,KAAK,GAAG,GAAG,CAAC;IACzC,CAAC;IAGL,iBAAC;AAAD,CAAC,AA5MD,CAAyB,MAAM,CAAC,YAAY,GA4M3C;AAED;IAA0B,+BAAoB;IAQ1C,qBAAY,EAAE,EAAE,KAAK,EAAE,SAAS,EAAE,IAAI,EAAE,GAAG,EAAE,IAAI,EAAE,QAAQ;QAA3D,iBA+EC;QA9EG,IAAI,eAAe,GAAmB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,EAAE,4BAA4B,EAAE,SAAS,CAAC,CAAC;QACvG,QAAA,kBAAM,EAAE,EAAE,KAAK,EAAE,SAAS,EAAE,eAAe,CAAC,SAAC;QAC7C,IAAI,IAAI,GAAG,KAAI,CAAC;QAChB,IAAI,IAAI,GAAoB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,MAAM,EAAE,yBAAyB,EAAE,eAAe,CAAC,CAAC;QACjG,IAAI,CAAC,QAAQ,GAAG,UAAU,CAAC;YACvB,CAAC,CAAC,cAAc,EAAE,CAAC;YACnB,CAAC,CAAC,eAAe,EAAE,CAAC;YACpB,MAAM,CAAC,KAAK,CAAC;QACjB,CAAC,CAAC;QAEF,mBAAmB,MAAM,EAAE,KAAK,EAAE,GAAG;YACjC,IAAI,MAAM,GAAsB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,QAAQ,EAAE,EAAE,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC;YACvE,MAAM,CAAC,KAAK,GAAG,KAAK,CAAC;YACrB,MAAM,CAAC,WAAW,GAAG,GAAG,CAAC;QAC7B,CAAC;QAGD,IAAI,QAAQ,GAAwB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,UAAU,EAAE,EAAE,EAAE,IAAI,CAAC,CAAC;QAE3E,IAAI,eAAe,GAAwB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,EAAE,aAAa,EAAE,QAAQ,CAAC,CAAC;QAC5F,eAAe,CAAC,EAAE,GAAG,OAAO,GAAC,QAAQ,GAAC,iBAAiB,CAAC;QACxD,eAAe,CAAC,OAAO,GAAG;YACtB,IAAI,CAAC,iBAAiB,CAAC,KAAK,EAAE,CAAC;QACnC,CAAC,CAAA;QAED,iBAAM,WAAW,aAAC,eAAe,EAAE,kBAAkB,EAAE,qEAAqE,GAAC,IAAI,GAAC,GAAG,GAAC,QAAQ,GAAC,4CAA4C,CAAC,CAAC;QAC7L,IAAI,YAAY,GAAmB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,EAAE,kBAAkB,EAAE,eAAe,CAAC,CAAC;QAChG,YAAY,CAAC,YAAY,CAAC,sBAAsB,EAAE,EAAE,CAAC,CAAC;QACtD,IAAI,mBAAmB,GAAmB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,EAAE,uBAAuB,EAAE,YAAY,CAAC,CAAC;QACzG,IAAI,mBAAmB,GAAmB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,EAAE,cAAc,EAAE,mBAAmB,CAAC,CAAC;QACvG,IAAI,oBAAoB,GAAmB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,EAAE,iBAAiB,EAAE,mBAAmB,CAAC,CAAC;QAC3G,IAAI,CAAC,iBAAiB,GAAsB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,QAAQ,EAAE,2BAA2B,EAAE,oBAAoB,CAAC,CAAC;QAC1H,IAAI,CAAC,iBAAiB,CAAC,WAAW,GAAG,gBAAgB,CAAC;QACtD,IAAI,CAAC,iBAAiB,GAAsB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,QAAQ,EAAE,2BAA2B,EAAE,oBAAoB,CAAC,CAAC;QAC1H,IAAI,CAAC,iBAAiB,CAAC,WAAW,GAAG,mBAAmB,CAAC;QAGzD;YACI,IAAI,CAAC,MAAM,GAAG,IAAI,CAAC;YACnB,MAAM,CAAC,aAAa,CAAC,UAAU,CAAC,IAAI,CAAC,UAAU,EAAE,IAAI,CAAC,CAAC;YACvD,CAAC,IAAI,CAAC,UAAU,IAAI,IAAI,CAAC,UAAU,EAAE,CAAC,CAAC;QAC3C,CAAC;QAAA,CAAC;QAEF,KAAI,CAAC,iBAAiB,CAAC,OAAO,GAAG;YAC7B,QAAQ,EAAE,CAAC;QACf,CAAC,CAAA;QACD,KAAI,CAAC,iBAAiB,CAAC,OAAO,GAAG;YAC7B,QAAQ,EAAE,CAAC;QACf,CAAC,CAAA;QAGD,IAAI,QAAQ,GAAmB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,EAAE,aAAa,EAAE,QAAQ,CAAC,CAAC;QAChF,IAAI,WAAW,GAAsB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,QAAQ,EAAE,uCAAuC,EAAE,QAAQ,CAAC,CAAC;QACnH,WAAW,CAAC,WAAW,GAAG,OAAO,CAAC;QAClC,WAAW,CAAC,OAAO,GAAG;YAClB,IAAI,CAAC,KAAK,EAAE,CAAC;QACjB,CAAC,CAAC;QACF,IAAI,CAAC,UAAU,GAAsB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,QAAQ,EAAE,wCAAwC,EAAE,QAAQ,CAAC,CAAC;QACpH,IAAI,CAAC,UAAU,CAAC,EAAE,GAAG,OAAO,GAAC,QAAQ,GAAC,WAAW,CAAC;QAClD,IAAI,CAAC,UAAU,CAAC,WAAW,GAAG,MAAM,CAAC;QACrC,IAAI,CAAC,UAAU,CAAC,OAAO,GAAG;YACtB,IAAI,CAAC,UAAU,CAAC,KAAK,EAAE,CAAC;QAC5B,CAAC,CAAA;QACD,MAAM,CAAC,aAAa,CAAC,UAAU,CAAC,IAAI,CAAC,UAAU,EAAE,KAAK,CAAC,CAAC;QACxD,IAAI,CAAC,UAAU,CAAC,OAAO,GAAG;YACtB,EAAE,CAAC,CAAC,CAAC,MAAM,CAAC,aAAa,CAAC,SAAS,CAAC,IAAI,CAAC,UAAU,CAAC,CAAC,CAAC,CAAC;gBACnD,MAAM,CAAC,aAAa,CAAC,UAAU,CAAC,0BAA0B,EACtD,6BAA6B,CAAC,CAAC;gBACnC,MAAM,CAAC;YACX,CAAC;YAED,CAAC,IAAI,CAAC,UAAU,IAAI,IAAI,CAAC,UAAU,CAAC,IAAI,CAAC,CAAC,CAAC;QAC/C,CAAC,CAAC;QAEF,KAAK,CAAC,KAAK,CAAC;YACR,IAAI,CAAC,QAAQ,EAAE,CAAC;QACpB,CAAC,CAAC,CAAC;;IAEP,CAAC;IAEM,8BAAQ,GAAf;QACI,IAAI,IAAI,GAAG,IAAI,CAAC;QAChB,IAAI,CAAC,iBAAiB,CAAC,KAAK,EAAE,CAAC;IACnC,CAAC;IAGM,8BAAQ,GAAf,UAAgB,UAAU;QACtB,IAAI,IAAI,GAAG,IAAI,CAAC;QAChB,oDAAoD;QACpD,2CAA2C;QAC3C,+CAA+C;QAC/C,sCAAsC;QACtC,2BAA2B;QAC3B,kDAAkD;QAClD,0CAA0C;QAC1C,QAAQ;QACR,IAAI;IACR,CAAC;IAEM,kCAAY,GAAnB,UAAoB,OAAO;QACvB,IAAI,IAAI,GAAG,IAAI,CAAC;QAChB,8DAA8D;QAE9D,8CAA8C;QAC9C,iDAAiD;QACjD,6CAA6C;QAC7C,6CAA6C;QAC7C,mDAAmD;QAEnD,mDAAmD;QACnD,mDAAmD;QACnD,+CAA+C;QAC/C,kDAAkD;QAClD,uDAAuD;IAC3D,CAAC;IAEM,kCAAY,GAAnB,UAAoB,OAAO;QACvB,IAAI,IAAI,GAAG,IAAI,CAAC;QAChB,mFAAmF;QACnF,iIAAiI;QACjI,wFAAwF;QACxF,uIAAuI;IAC3I,CAAC;IAGM,2BAAK,GAAZ;QACI,IAAI,IAAI,GAAG,IAAI,CAAC;QAChB,iBAAM,KAAK,WAAE,CAAC;QACd,EAAE,CAAC,CAAC,IAAI,CAAC,iBAAiB,CAAC,SAAS,CAAC,QAAQ,CAAC,WAAW,CAAC,CAAC;YAAC,IAAI,CAAC,iBAAiB,CAAC,SAAS,CAAC,MAAM,CAAC,WAAW,CAAC,CAAC;QACjH,EAAE,CAAC,CAAC,IAAI,CAAC,iBAAiB,CAAC,SAAS,CAAC,QAAQ,CAAC,WAAW,CAAC,CAAC;YAAC,IAAI,CAAC,iBAAiB,CAAC,SAAS,CAAC,MAAM,CAAC,WAAW,CAAC,CAAC;QACjH,MAAM,CAAC,aAAa,CAAC,UAAU,CAAC,IAAI,CAAC,UAAU,EAAE,KAAK,CAAC,CAAC;QACxD,IAAI,CAAC,MAAM,GAAG,KAAK,CAAC;QACpB,CAAC,IAAI,CAAC,UAAU,IAAI,IAAI,CAAC,UAAU,EAAE,CAAC,CAAC;IAC3C,CAAC;IACL,kBAAC;AAAD,CAAC,AA/ID,CAA0B,MAAM,CAAC,aAAa,GA+I7C"}
\ No newline at end of file
......@@ -302,20 +302,21 @@ class ITSpreading extends STWkit.AccordionCard {
public defaults() {
var self = this;
self.spreading3DButton.click();
}
public changeFn(changeCard) {
var self = this;
if (typeof changeCard.isVolume !== 'undefined') {
self.isVolume = changeCard.isVolume;
self.spreading2DButton.disabled = false;
self.spreading2DButton.click();
if (self.isVolume) {
self.spreading2DButton.disabled = true;
self.spreading3DButton.click();
}
}
// if (typeof changeCard.isVolume !== 'undefined') {
// self.isVolume = changeCard.isVolume;
// self.spreading2DButton.disabled = false;
// self.spreading2DButton.click();
// if (self.isVolume) {
// self.spreading2DButton.disabled = true;
// self.spreading3DButton.click();
// }
// }
}
public populateCard(geojson) {
......
......@@ -44,7 +44,7 @@ var L;
self.cardMap[periodid] = new STWkit.PeriodCard(periodid, 'Simulation period', this.accordionDiv, self.lang, map, self.domain, self.forcingmodel, periodoptions);
var spreadingid = self.initials + 'distributionCard';
self.cardMap[spreadingid] = new ITSpreading(spreadingid, 'Spreading', this.accordionDiv, self.lang, map, self.type, self.initials);
self.cardMap[locationid].addChangeFnListener(self.cardMap[spreadingid]);
// self.cardMap[locationid].addChangeFnListener(self.cardMap[spreadingid]);
_super.prototype.setup.call(this, map);
var chain = [];
chain[locationid] = periodid;
......
{"version":3,"file":"leaflet-itracer-control.js","sourceRoot":"","sources":["leaflet-itracer-control.ts"],"names":[],"mappings":"AAAA,uCAAuC;AACvC,yCAAyC;AACzC,yCAAyC;AACzC,wCAAwC;AACxC,wCAAwC;AACxC,yCAAyC;AACzC,iDAAiD;;;;;;;;;;;AAIjD,IAAO,CAAC,CAuEP;AAvED,WAAO,CAAC;IAAC,IAAA,OAAO,CAuEf;IAvEQ,WAAA,OAAO;QACZ;YAAmC,iCAAkB;YAejD,uBAAY,OAAO;gBAAnB,YACI,kBAAM,OAAO,CAAC,SAMjB;gBALG,KAAI,CAAC,IAAI,GAAG,OAAO,CAAC;gBACpB,KAAI,CAAC,OAAO,GAAG,SAAS,CAAC;gBACzB,KAAI,CAAC,IAAI,GAAG,SAAS,CAAC;gBACtB,KAAI,CAAC,QAAQ,GAAG,IAAI,CAAC;;YAEzB,CAAC;YAEO,6BAAK,GAAb,UAAc,GAAG;gBAAjB,iBA8BC;gBA7BG,IAAI,IAAI,GAAG,IAAI,CAAC;gBAChB,IAAI,CAAC,SAAS,GAAG,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,EAAE,IAAI,CAAC,IAAI,GAAC,UAAU,CAAC,CAAC;gBAC/D,IAAI,CAAC,YAAY,GAAmB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,EAAE,cAAc,EAAE,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC,CAAC;gBAC5F,IAAI,UAAU,GAAG,IAAI,CAAC,QAAQ,GAAC,cAAc,CAAC;gBAC9C,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,UAAU,CAAC,GAAG,IAAI,UAAU,CAAC,UAAU,EAAE,IAAI,CAAC,YAAY,EAAE,IAAI,CAAC,IAAI,EAAE,IAAI,CAAC,QAAQ,EAAE,GAAG,EAAE,IAAI,CAAC,OAAO,EAAE,IAAI,CAAC,IAAI,EAAE,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC;gBAChJ,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,UAAU,CAAC,CAAC,IAAI,EAAE,CAAC;gBAChC,IAAI,QAAQ,GAAG,IAAI,CAAC,QAAQ,GAAC,YAAY,CAAC;gBAC1C,IAAI,aAAa,GAAG,EAAE,CAAC;gBACvB,aAAa,CAAC,MAAM,CAAC,GAAG,IAAI,CAAC,IAAI,CAAC;gBAClC,aAAa,CAAC,UAAU,CAAC,GAAG,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC;gBAC1C,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,QAAQ,CAAC,GAAG,IAAI,MAAM,CAAC,UAAU,CAAC,QAAQ,EAAE,mBAAmB,EAAE,IAAI,CAAC,YAAY,EAAE,IAAI,CAAC,IAAI,EAAE,GAAG,EAAE,IAAI,CAAC,MAAM,EAAE,IAAI,CAAC,YAAY,EAAE,aAAa,CAAC,CAAC;gBAChK,IAAI,WAAW,GAAG,IAAI,CAAC,QAAQ,GAAC,kBAAkB,CAAC;gBACnD,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,WAAW,CAAC,GAAG,IAAI,WAAW,CAAC,WAAW,EAAE,WAAW,EAAE,IAAI,CAAC,YAAY,EAAE,IAAI,CAAC,IAAI,EAAE,GAAG,EAAE,IAAI,CAAC,IAAI,EAAE,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC;gBACnI,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,UAAU,CAAC,CAAC,mBAAmB,CAAC,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,WAAW,CAAC,CAAC,CAAC;gBACxE,iBAAM,KAAK,YAAC,GAAG,CAAC,CAAC;gBACjB,IAAI,KAAK,GAAG,EAAE,CAAC;gBACf,KAAK,CAAC,UAAU,CAAC,GAAG,QAAQ,CAAC;gBAC7B,KAAK,CAAC,QAAQ,CAAC,GAAG,WAAW,CAAC;gBAC9B,KAAK,CAAC,WAAW,CAAC,GAAG,EAAE,CAAC;gBACxB,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,UAAU,CAAC,CAAC,UAAU,GAAG,UAAC,MAAM;oBACzC,iBAAM,QAAQ,aAAC,KAAK,EAAE,UAAU,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC;gBAC9C,CAAC,CAAC;gBACF,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC,UAAU,GAAG,UAAC,MAAM;oBACvC,iBAAM,QAAQ,aAAC,KAAK,EAAE,QAAQ,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC;gBAC5C,CAAC,CAAC;gBACF,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,WAAW,CAAC,CAAC,UAAU,GAAG,UAAC,MAAM;oBAC1C,iBAAM,QAAQ,aAAC,KAAK,EAAE,WAAW,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC;gBAC/C,CAAC,CAAC;YAEN,CAAC;YAEM,6BAAK,GAAZ,UAAa,IAAI;gBACb,iBAAM,KAAK,YAAC,IAAI,CAAC,CAAC;YACtB,CAAC;YAEO,6BAAK,GAAb;gBACI,iBAAM,KAAK,WAAE,CAAC;YAClB,CAAC;YACO,4BAAI,GAAZ;YACA,CAAC;YACO,4BAAI,GAAZ;gBACI,IAAI,CAAC,KAAK,EAAE,CAAC;YACjB,CAAC;YAEL,oBAAC;QAAD,CAAC,AArED,CAAmC,MAAM,CAAC,WAAW,GAqEpD;QArEY,qBAAa,gBAqEzB,CAAA;IACL,CAAC,EAvEQ,OAAO,GAAP,SAAO,KAAP,SAAO,QAuEf;AAAD,CAAC,EAvEM,CAAC,KAAD,CAAC,QAuEP"}
\ No newline at end of file
{"version":3,"file":"leaflet-itracer-control.js","sourceRoot":"","sources":["leaflet-itracer-control.ts"],"names":[],"mappings":"AAAA,uCAAuC;AACvC,yCAAyC;AACzC,yCAAyC;AACzC,wCAAwC;AACxC,wCAAwC;AACxC,yCAAyC;AACzC,iDAAiD;;;;;;;;;;;AAIjD,IAAO,CAAC,CAuEP;AAvED,WAAO,CAAC;IAAC,IAAA,OAAO,CAuEf;IAvEQ,WAAA,OAAO;QACZ;YAAmC,iCAAkB;YAejD,uBAAY,OAAO;gBAAnB,YACI,kBAAM,OAAO,CAAC,SAMjB;gBALG,KAAI,CAAC,IAAI,GAAG,OAAO,CAAC;gBACpB,KAAI,CAAC,OAAO,GAAG,SAAS,CAAC;gBACzB,KAAI,CAAC,IAAI,GAAG,SAAS,CAAC;gBACtB,KAAI,CAAC,QAAQ,GAAG,IAAI,CAAC;;YAEzB,CAAC;YAEO,6BAAK,GAAb,UAAc,GAAG;gBAAjB,iBA8BC;gBA7BG,IAAI,IAAI,GAAG,IAAI,CAAC;gBAChB,IAAI,CAAC,SAAS,GAAG,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,EAAE,IAAI,CAAC,IAAI,GAAC,UAAU,CAAC,CAAC;gBAC/D,IAAI,CAAC,YAAY,GAAmB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,EAAE,cAAc,EAAE,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC,CAAC;gBAC5F,IAAI,UAAU,GAAG,IAAI,CAAC,QAAQ,GAAC,cAAc,CAAC;gBAC9C,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,UAAU,CAAC,GAAG,IAAI,UAAU,CAAC,UAAU,EAAE,IAAI,CAAC,YAAY,EAAE,IAAI,CAAC,IAAI,EAAE,IAAI,CAAC,QAAQ,EAAE,GAAG,EAAE,IAAI,CAAC,OAAO,EAAE,IAAI,CAAC,IAAI,EAAE,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC;gBAChJ,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,UAAU,CAAC,CAAC,IAAI,EAAE,CAAC;gBAChC,IAAI,QAAQ,GAAG,IAAI,CAAC,QAAQ,GAAC,YAAY,CAAC;gBAC1C,IAAI,aAAa,GAAG,EAAE,CAAC;gBACvB,aAAa,CAAC,MAAM,CAAC,GAAG,IAAI,CAAC,IAAI,CAAC;gBAClC,aAAa,CAAC,UAAU,CAAC,GAAG,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC;gBAC1C,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,QAAQ,CAAC,GAAG,IAAI,MAAM,CAAC,UAAU,CAAC,QAAQ,EAAE,mBAAmB,EAAE,IAAI,CAAC,YAAY,EAAE,IAAI,CAAC,IAAI,EAAE,GAAG,EAAE,IAAI,CAAC,MAAM,EAAE,IAAI,CAAC,YAAY,EAAE,aAAa,CAAC,CAAC;gBAChK,IAAI,WAAW,GAAG,IAAI,CAAC,QAAQ,GAAC,kBAAkB,CAAC;gBACnD,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,WAAW,CAAC,GAAG,IAAI,WAAW,CAAC,WAAW,EAAE,WAAW,EAAE,IAAI,CAAC,YAAY,EAAE,IAAI,CAAC,IAAI,EAAE,GAAG,EAAE,IAAI,CAAC,IAAI,EAAE,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC;gBACnI,2EAA2E;gBAC3E,iBAAM,KAAK,YAAC,GAAG,CAAC,CAAC;gBACjB,IAAI,KAAK,GAAG,EAAE,CAAC;gBACf,KAAK,CAAC,UAAU,CAAC,GAAG,QAAQ,CAAC;gBAC7B,KAAK,CAAC,QAAQ,CAAC,GAAG,WAAW,CAAC;gBAC9B,KAAK,CAAC,WAAW,CAAC,GAAG,EAAE,CAAC;gBACxB,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,UAAU,CAAC,CAAC,UAAU,GAAG,UAAC,MAAM;oBACzC,iBAAM,QAAQ,aAAC,KAAK,EAAE,UAAU,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC;gBAC9C,CAAC,CAAC;gBACF,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC,UAAU,GAAG,UAAC,MAAM;oBACvC,iBAAM,QAAQ,aAAC,KAAK,EAAE,QAAQ,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC;gBAC5C,CAAC,CAAC;gBACF,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,WAAW,CAAC,CAAC,UAAU,GAAG,UAAC,MAAM;oBAC1C,iBAAM,QAAQ,aAAC,KAAK,EAAE,WAAW,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC;gBAC/C,CAAC,CAAC;YAEN,CAAC;YAEM,6BAAK,GAAZ,UAAa,IAAI;gBACb,iBAAM,KAAK,YAAC,IAAI,CAAC,CAAC;YACtB,CAAC;YAEO,6BAAK,GAAb;gBACI,iBAAM,KAAK,WAAE,CAAC;YAClB,CAAC;YACO,4BAAI,GAAZ;YACA,CAAC;YACO,4BAAI,GAAZ;gBACI,IAAI,CAAC,KAAK,EAAE,CAAC;YACjB,CAAC;YAEL,oBAAC;QAAD,CAAC,AArED,CAAmC,MAAM,CAAC,WAAW,GAqEpD;QArEY,qBAAa,gBAqEzB,CAAA;IACL,CAAC,EAvEQ,OAAO,GAAP,SAAO,KAAP,SAAO,QAuEf;AAAD,CAAC,EAvEM,CAAC,KAAD,CAAC,QAuEP"}
\ No newline at end of file
......@@ -47,7 +47,7 @@ module L.Control {
self.cardMap[periodid] = new STWkit.PeriodCard(periodid, 'Simulation period', this.accordionDiv, self.lang, map, self.domain, self.forcingmodel, periodoptions);
var spreadingid = self.initials+'distributionCard';
self.cardMap[spreadingid] = new ITSpreading(spreadingid, 'Spreading', this.accordionDiv, self.lang, map, self.type, self.initials);
self.cardMap[locationid].addChangeFnListener(self.cardMap[spreadingid]);
// self.cardMap[locationid].addChangeFnListener(self.cardMap[spreadingid]);
super.setup(map);
var chain = [];
chain[locationid] = periodid;
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment