Commit 8b2a0eb8 authored by Tomas Pettersson's avatar Tomas Pettersson 🏸

testing with time array

parent 2235491c
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
......@@ -39,7 +39,7 @@ var L;
this.accordionDiv = L.DomUtil.create('div', 'uk-accordion', this.container);
var locationid = self.initials + 'locationCard';
self.cardMap[locationid] = new EXLocation(locationid, this.accordionDiv, self.lang, self.langData, map, self.forcing, self.obs, self.type, self.initials);
self.cardMap[locationid].show();
// self.cardMap[locationid].show();
var periodid = self.initials + 'periodCard';
var periodoptions = {};
periodoptions['type'] = this.type;
......@@ -56,9 +56,11 @@ var L;
this.cardMap[locationid].addChangeFnListener(this.cardMap[periodid]);
var trajectoryid = self.initials + 'trajectoryCard';
self.cardMap[trajectoryid] = new EXTrajectory(trajectoryid, this.accordionDiv, self.lang, self.langData, map, self.type, self.initials);
self.cardMap[trajectoryid].show();
_super.prototype.setup.call(this, map);
var chain = [];
chain[locationid] = periodid;
// chain[locationid] = periodid;
chain[trajectoryid] = periodid;
chain[periodid] = oiltypeid;
chain[oiltypeid] = amountid;
chain[amountid] = trajectoryid;
......
{"version":3,"file":"leaflet-exercise-control.js","sourceRoot":"","sources":["leaflet-exercise-control.ts"],"names":[],"mappings":"AAAA,uCAAuC;AACvC,yCAAyC;AACzC,yCAAyC;AACzC,wCAAwC;AACxC,wCAAwC;AACxC,yCAAyC;AACzC,kDAAkD;;;;;;;;;;;AAKlD,IAAO,CAAC,CA4FP;AA5FD,WAAO,CAAC;IAAC,IAAA,OAAO,CA4Ff;IA5FQ,WAAA,OAAO;QACZ;YAA8B,4BAAkB;YAgB5C,kBAAY,OAAO;gBAAnB,YACI,kBAAM,OAAO,CAAC,SASjB;gBARG,KAAI,CAAC,IAAI,GAAG,KAAK,CAAC;gBAClB,KAAI,CAAC,OAAO,GAAG,SAAS,CAAC;gBACzB,KAAI,CAAC,IAAI,GAAG,UAAU,CAAC;gBACvB,KAAI,CAAC,QAAQ,GAAG,IAAI,CAAC;gBACrB,EAAE,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,GAAG,CAAC,CAAC,CAAC;oBAChB,KAAI,CAAC,GAAG,GAAG,OAAO,CAAC,GAAG,CAAC;gBACzB,CAAC;;YAEL,CAAC;YAEO,wBAAK,GAAb,UAAc,GAAG;gBAAjB,iBA+CC;gBA9CG,IAAI,IAAI,GAAG,IAAI,CAAC;gBAChB,IAAI,CAAC,SAAS,GAAG,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,EAAE,IAAI,CAAC,IAAI,GAAC,UAAU,CAAC,CAAC;gBAC/D,IAAI,CAAC,YAAY,GAAmB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,EAAE,cAAc,EAAE,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC,CAAC;gBAC5F,IAAI,UAAU,GAAG,IAAI,CAAC,QAAQ,GAAC,cAAc,CAAC;gBAC9C,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,UAAU,CAAC,GAAG,IAAI,UAAU,CAAC,UAAU,EAAE,IAAI,CAAC,YAAY,EAAE,IAAI,CAAC,IAAI,EAAE,IAAI,CAAC,QAAQ,EAAE,GAAG,EAAE,IAAI,CAAC,OAAO,EAAE,IAAI,CAAC,GAAG,EAAE,IAAI,CAAC,IAAI,EAAE,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC;gBAC1J,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,UAAU,CAAC,CAAC,IAAI,EAAE,CAAC;gBAChC,IAAI,QAAQ,GAAG,IAAI,CAAC,QAAQ,GAAC,YAAY,CAAC;gBAC1C,IAAI,aAAa,GAAG,EAAE,CAAC;gBACvB,aAAa,CAAC,MAAM,CAAC,GAAG,IAAI,CAAC,IAAI,CAAC;gBAClC,aAAa,CAAC,UAAU,CAAC,GAAG,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC;gBAC1C,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,QAAQ,CAAC,GAAG,IAAI,MAAM,CAAC,UAAU,CAAC,QAAQ,EAAE,mBAAmB,EAAE,IAAI,CAAC,YAAY,EAAE,IAAI,CAAC,IAAI,EAAE,GAAG,EAAE,IAAI,CAAC,MAAM,EAAE,IAAI,CAAC,YAAY,EAAE,aAAa,CAAC,CAAC;gBAChK,IAAI,cAAc,GAAG,EAAE,CAAC;gBACxB,cAAc,CAAC,MAAM,CAAC,GAAG,IAAI,CAAC,IAAI,CAAC;gBACnC,cAAc,CAAC,UAAU,CAAC,GAAG,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC;gBAC3C,IAAI,SAAS,GAAG,IAAI,CAAC,QAAQ,GAAC,UAAU,CAAC;gBACzC,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,SAAS,CAAC,GAAG,IAAI,MAAM,CAAC,WAAW,CAAC,SAAS,EAAE,aAAa,EAAE,IAAI,CAAC,YAAY,EAAE,IAAI,CAAC,IAAI,EAAE,GAAG,EAAE,cAAc,CAAC,CAAC;gBAC9H,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC,mBAAmB,CAAC,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,SAAS,CAAC,CAAC,CAAC;gBACpE,IAAI,QAAQ,GAAG,IAAI,CAAC,QAAQ,GAAC,YAAY,CAAC;gBAC1C,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,QAAQ,CAAC,GAAG,IAAI,QAAQ,CAAC,QAAQ,EAAE,IAAI,CAAC,YAAY,EAAE,IAAI,CAAC,IAAI,EAAE,GAAG,EAAE,IAAI,CAAC,IAAI,EAAE,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC;gBAC7G,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,UAAU,CAAC,CAAC,mBAAmB,CAAC,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC,CAAC;gBAErE,IAAI,YAAY,GAAG,IAAI,CAAC,QAAQ,GAAC,gBAAgB,CAAC;gBAClD,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,YAAY,CAAC,GAAG,IAAI,YAAY,CAAC,YAAY,EAAE,IAAI,CAAC,YAAY,EAAE,IAAI,CAAC,IAAI,EAAE,IAAI,CAAC,QAAQ,EAAE,GAAG,EAAE,IAAI,CAAC,IAAI,EAAE,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC;gBACxI,iBAAM,KAAK,YAAC,GAAG,CAAC,CAAC;gBACjB,IAAI,KAAK,GAAG,EAAE,CAAC;gBACf,KAAK,CAAC,UAAU,CAAC,GAAG,QAAQ,CAAC;gBAC7B,KAAK,CAAC,QAAQ,CAAC,GAAG,SAAS,CAAC;gBAC5B,KAAK,CAAC,SAAS,CAAC,GAAG,QAAQ,CAAC;gBAC5B,KAAK,CAAC,QAAQ,CAAC,GAAG,YAAY,CAAC;gBAC/B,KAAK,CAAC,YAAY,CAAC,GAAG,EAAE,CAAC;gBACzB,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,UAAU,CAAC,CAAC,UAAU,GAAG,UAAC,MAAM;oBACzC,iBAAM,QAAQ,aAAC,KAAK,EAAE,UAAU,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC;gBAC9C,CAAC,CAAC;gBACF,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC,UAAU,GAAG,UAAC,MAAM;oBACvC,iBAAM,QAAQ,aAAC,KAAK,EAAE,QAAQ,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC;gBAC5C,CAAC,CAAC;gBACF,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,SAAS,CAAC,CAAC,UAAU,GAAG,UAAC,MAAM;oBACxC,iBAAM,QAAQ,aAAC,KAAK,EAAE,SAAS,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC;gBAC7C,CAAC,CAAC;gBACF,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC,UAAU,GAAG,UAAC,MAAM;oBACvC,iBAAM,QAAQ,aAAC,KAAK,EAAE,QAAQ,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC;gBAC5C,CAAC,CAAC;gBACF,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,YAAY,CAAC,CAAC,UAAU,GAAG,UAAC,MAAM;oBAC3C,iBAAM,QAAQ,aAAC,KAAK,EAAE,YAAY,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC;gBAChD,CAAC,CAAC;YAEN,CAAC;YAEM,wBAAK,GAAZ,UAAa,IAAI;gBACb,iBAAM,KAAK,YAAC,IAAI,CAAC,CAAC;YACtB,CAAC;YAEO,wBAAK,GAAb;gBACI,iBAAM,KAAK,WAAE,CAAC;YAClB,CAAC;YACO,uBAAI,GAAZ;YACA,CAAC;YACO,uBAAI,GAAZ;gBACI,IAAI,CAAC,KAAK,EAAE,CAAC;YACjB,CAAC;YAEL,eAAC;QAAD,CAAC,AA1FD,CAA8B,MAAM,CAAC,WAAW,GA0F/C;QA1FY,gBAAQ,WA0FpB,CAAA;IACL,CAAC,EA5FQ,OAAO,GAAP,SAAO,KAAP,SAAO,QA4Ff;AAAD,CAAC,EA5FM,CAAC,KAAD,CAAC,QA4FP"}
\ No newline at end of file
{"version":3,"file":"leaflet-exercise-control.js","sourceRoot":"","sources":["leaflet-exercise-control.ts"],"names":[],"mappings":"AAAA,uCAAuC;AACvC,yCAAyC;AACzC,yCAAyC;AACzC,wCAAwC;AACxC,wCAAwC;AACxC,yCAAyC;AACzC,kDAAkD;;;;;;;;;;;AAKlD,IAAO,CAAC,CA8FP;AA9FD,WAAO,CAAC;IAAC,IAAA,OAAO,CA8Ff;IA9FQ,WAAA,OAAO;QACZ;YAA8B,4BAAkB;YAgB5C,kBAAY,OAAO;gBAAnB,YACI,kBAAM,OAAO,CAAC,SASjB;gBARG,KAAI,CAAC,IAAI,GAAG,KAAK,CAAC;gBAClB,KAAI,CAAC,OAAO,GAAG,SAAS,CAAC;gBACzB,KAAI,CAAC,IAAI,GAAG,UAAU,CAAC;gBACvB,KAAI,CAAC,QAAQ,GAAG,IAAI,CAAC;gBACrB,EAAE,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,GAAG,CAAC,CAAC,CAAC;oBAChB,KAAI,CAAC,GAAG,GAAG,OAAO,CAAC,GAAG,CAAC;gBACzB,CAAC;;YAEL,CAAC;YAEO,wBAAK,GAAb,UAAc,GAAG;gBAAjB,iBAiDC;gBAhDG,IAAI,IAAI,GAAG,IAAI,CAAC;gBAChB,IAAI,CAAC,SAAS,GAAG,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,EAAE,IAAI,CAAC,IAAI,GAAC,UAAU,CAAC,CAAC;gBAC/D,IAAI,CAAC,YAAY,GAAmB,CAAC,CAAC,OAAO,CAAC,MAAM,CAAC,KAAK,EAAE,cAAc,EAAE,IAAI,CAAC,SAAS,CAAC,CAAC;gBAC5F,IAAI,UAAU,GAAG,IAAI,CAAC,QAAQ,GAAC,cAAc,CAAC;gBAC9C,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,UAAU,CAAC,GAAG,IAAI,UAAU,CAAC,UAAU,EAAE,IAAI,CAAC,YAAY,EAAE,IAAI,CAAC,IAAI,EAAE,IAAI,CAAC,QAAQ,EAAE,GAAG,EAAE,IAAI,CAAC,OAAO,EAAE,IAAI,CAAC,GAAG,EAAE,IAAI,CAAC,IAAI,EAAE,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC;gBAC1J,mCAAmC;gBACnC,IAAI,QAAQ,GAAG,IAAI,CAAC,QAAQ,GAAC,YAAY,CAAC;gBAC1C,IAAI,aAAa,GAAG,EAAE,CAAC;gBACvB,aAAa,CAAC,MAAM,CAAC,GAAG,IAAI,CAAC,IAAI,CAAC;gBAClC,aAAa,CAAC,UAAU,CAAC,GAAG,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC;gBAC1C,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,QAAQ,CAAC,GAAG,IAAI,MAAM,CAAC,UAAU,CAAC,QAAQ,EAAE,mBAAmB,EAAE,IAAI,CAAC,YAAY,EAAE,IAAI,CAAC,IAAI,EAAE,GAAG,EAAE,IAAI,CAAC,MAAM,EAAE,IAAI,CAAC,YAAY,EAAE,aAAa,CAAC,CAAC;gBAChK,IAAI,cAAc,GAAG,EAAE,CAAC;gBACxB,cAAc,CAAC,MAAM,CAAC,GAAG,IAAI,CAAC,IAAI,CAAC;gBACnC,cAAc,CAAC,UAAU,CAAC,GAAG,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC;gBAC3C,IAAI,SAAS,GAAG,IAAI,CAAC,QAAQ,GAAC,UAAU,CAAC;gBACzC,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,SAAS,CAAC,GAAG,IAAI,MAAM,CAAC,WAAW,CAAC,SAAS,EAAE,aAAa,EAAE,IAAI,CAAC,YAAY,EAAE,IAAI,CAAC,IAAI,EAAE,GAAG,EAAE,cAAc,CAAC,CAAC;gBAC9H,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC,mBAAmB,CAAC,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,SAAS,CAAC,CAAC,CAAC;gBACpE,IAAI,QAAQ,GAAG,IAAI,CAAC,QAAQ,GAAC,YAAY,CAAC;gBAC1C,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,QAAQ,CAAC,GAAG,IAAI,QAAQ,CAAC,QAAQ,EAAE,IAAI,CAAC,YAAY,EAAE,IAAI,CAAC,IAAI,EAAE,GAAG,EAAE,IAAI,CAAC,IAAI,EAAE,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC;gBAC7G,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,UAAU,CAAC,CAAC,mBAAmB,CAAC,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC,CAAC;gBAErE,IAAI,YAAY,GAAG,IAAI,CAAC,QAAQ,GAAC,gBAAgB,CAAC;gBAClD,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,YAAY,CAAC,GAAG,IAAI,YAAY,CAAC,YAAY,EAAE,IAAI,CAAC,YAAY,EAAE,IAAI,CAAC,IAAI,EAAE,IAAI,CAAC,QAAQ,EAAE,GAAG,EAAE,IAAI,CAAC,IAAI,EAAE,IAAI,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC;gBACxI,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,YAAY,CAAC,CAAC,IAAI,EAAE,CAAC;gBAClC,iBAAM,KAAK,YAAC,GAAG,CAAC,CAAC;gBACjB,IAAI,KAAK,GAAG,EAAE,CAAC;gBACf,gCAAgC;gBAChC,KAAK,CAAC,YAAY,CAAC,GAAG,QAAQ,CAAC;gBAC/B,KAAK,CAAC,QAAQ,CAAC,GAAG,SAAS,CAAC;gBAC5B,KAAK,CAAC,SAAS,CAAC,GAAG,QAAQ,CAAC;gBAC5B,KAAK,CAAC,QAAQ,CAAC,GAAG,YAAY,CAAC;gBAC/B,KAAK,CAAC,YAAY,CAAC,GAAG,EAAE,CAAC;gBACzB,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,UAAU,CAAC,CAAC,UAAU,GAAG,UAAC,MAAM;oBACzC,iBAAM,QAAQ,aAAC,KAAK,EAAE,UAAU,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC;gBAC9C,CAAC,CAAC;gBACF,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC,UAAU,GAAG,UAAC,MAAM;oBACvC,iBAAM,QAAQ,aAAC,KAAK,EAAE,QAAQ,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC;gBAC5C,CAAC,CAAC;gBACF,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,SAAS,CAAC,CAAC,UAAU,GAAG,UAAC,MAAM;oBACxC,iBAAM,QAAQ,aAAC,KAAK,EAAE,SAAS,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC;gBAC7C,CAAC,CAAC;gBACF,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,QAAQ,CAAC,CAAC,UAAU,GAAG,UAAC,MAAM;oBACvC,iBAAM,QAAQ,aAAC,KAAK,EAAE,QAAQ,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC;gBAC5C,CAAC,CAAC;gBACF,IAAI,CAAC,OAAO,CAAC,YAAY,CAAC,CAAC,UAAU,GAAG,UAAC,MAAM;oBAC3C,iBAAM,QAAQ,aAAC,KAAK,EAAE,YAAY,EAAE,MAAM,CAAC,CAAC;gBAChD,CAAC,CAAC;YAEN,CAAC;YAEM,wBAAK,GAAZ,UAAa,IAAI;gBACb,iBAAM,KAAK,YAAC,IAAI,CAAC,CAAC;YACtB,CAAC;YAEO,wBAAK,GAAb;gBACI,iBAAM,KAAK,WAAE,CAAC;YAClB,CAAC;YACO,uBAAI,GAAZ;YACA,CAAC;YACO,uBAAI,GAAZ;gBACI,IAAI,CAAC,KAAK,EAAE,CAAC;YACjB,CAAC;YAEL,eAAC;QAAD,CAAC,AA5FD,CAA8B,MAAM,CAAC,WAAW,GA4F/C;QA5FY,gBAAQ,WA4FpB,CAAA;IACL,CAAC,EA9FQ,OAAO,GAAP,SAAO,KAAP,SAAO,QA8Ff;AAAD,CAAC,EA9FM,CAAC,KAAD,CAAC,QA8FP"}
\ No newline at end of file
......@@ -44,7 +44,7 @@ module L.Control {
this.accordionDiv = <HTMLDivElement>L.DomUtil.create('div', 'uk-accordion', this.container);
var locationid = self.initials+'locationCard';
self.cardMap[locationid] = new EXLocation(locationid, this.accordionDiv, self.lang, self.langData, map, self.forcing, self.obs, self.type, self.initials);
self.cardMap[locationid].show();
// self.cardMap[locationid].show();
var periodid = self.initials+'periodCard';
var periodoptions = {};
periodoptions['type'] = this.type;
......@@ -62,9 +62,11 @@ module L.Control {
var trajectoryid = self.initials+'trajectoryCard';
self.cardMap[trajectoryid] = new EXTrajectory(trajectoryid, this.accordionDiv, self.lang, self.langData, map, self.type, self.initials);
self.cardMap[trajectoryid].show();
super.setup(map);
var chain = [];
chain[locationid] = periodid;
// chain[locationid] = periodid;
chain[trajectoryid] = periodid;
chain[periodid] = oiltypeid;
chain[oiltypeid] = amountid;
chain[amountid] = trajectoryid;
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment