Commit 257844fa authored by Tomas Pettersson's avatar Tomas Pettersson 🏸
Browse files

bugfix getting first layer

parent 491d4c7b
......@@ -339,7 +339,7 @@ L.TimeDimension.Layer.WMS.Picasso = L.TimeDimension.Layer.WMS.extend({
},
_getLayerForTime: function(time) {
if (time == 0 || time == this._defaultTime || time == null) {
if (time == 0 || time == this._defaultTime || time == null || this._refTime == 0) {
return this._baseLayer;
}
if (this._layers.hasOwnProperty(time)) {
......
{"version":3,"sources":["L.TimeDimension.layer.weather.js"],"names":["L","TimeDimension","Layer","Weather","extend","initialize","layer","validtimes","getLayerFn","options","prototype","call","this","_layers","_defaultTime","_timeCacheBackward","cacheBackward","cache","_timeCacheForward","cacheForward","_getLayerFn","_validtimes","_onLoadFn","onLoadFn","_baseLayer","on","setLoaded","fire","time","bind","getEvents","clearCache","clear","moveend","zoomend","_unvalidateCache","_timeDimension","getCurrentTime","prop","hasOwnProperty","cacheLayer","off","redraw","eachLayer","method","context","_onNewTimeLoading","ev","_getAvailableTime","_getLayerForTime","_map","hasLayer","addLayer","hide","getPlayerTimes","forcePlayerTimes","isReady","isLoaded","_update","_currentLayer","_showLayer","_evictCachedTimes","keepforward","keepbackward","times","_getLoadedTimes","strTime","String","_currentTime","index","indexOf","remove","objectsToRemove","splice","_removeLayers","length","setMinimumForwardCache","value","show","newLayer","moment","isLoading","onAdd","map","Object","getPrototypeOf","validtime","i","result","push","sort","l","removeLayer","timeDimension","weather","stores","source","WMS","Picasso","_refTime","_tileCoordsToKey","coords","x","y","z","Math","random","_getCapabilitiesUrl","url","getURL","wmsParams","layers","params","_getCapabilitiesParams","request","service","version","_wmsVersion","Util","getParamString","uppercase","_requestTimeDimensionFromCapabilities","_capabilitiesRequested","_proxy","encodeURIComponent","$","get","data","_getRefTimeFromCapabilities","_setDefaultTime","getAvailableTimes","timeString","_parseTimesFromCapabilities","timeperiods","split","timeperiod","startDate","endDate","hours","duration","diff","asHours","interval","j","date","add","valueOf","setAvailableTimes","setCurrentTime","_availableTimes","_updateTimeDimensionAvailableTimes","xml","find","layerName","layerNameElement","filter","text","refTime","parent","dimension","textContent","trim","extent","_getTimesFromLayerCapabilities","nearestTime","_getNearestTime","utc","format","DIM_REFTIME","constructor","wms","picasso","TESTPicasso","clearMoveZoom","testpicasso"],"mappings":";;AAAAA,EAAEC,cAAcC,MAAMC,QAAUH,EAAEC,cAAcC,MAAME,QAElDC,WAAY,SAAUC,EAAOC,EAAYC,EAAYC,GACjDT,EAAEC,cAAcC,MAAMQ,UAAUL,WAAWM,KAAKC,KAAMN,EAAOG,GAC7DG,KAAKC,WACLD,KAAKE,aAAe,EACpBF,KAAKG,mBAAqBH,KAAKH,QAAQO,eAAiBJ,KAAKH,QAAQQ,OAAS,EAC9EL,KAAKM,kBAAoBN,KAAKH,QAAQU,cAAgBP,KAAKH,QAAQQ,OAAS,EAC5EL,KAAKQ,YAAcZ,EACnBI,KAAKS,YAAcd,EAEnBK,KAAKU,UAAYV,KAAKH,QAAQc,SAE9BX,KAAKY,WAAWC,GAAG,OAAQ,WACvBb,KAAKY,WAAWE,WAAU,GAC1Bd,KAAKe,KAAK,YACNC,KAAMhB,KAAKE,gBAEhBe,KAAKjB,QAGZkB,UAAY,WACR,GAAIC,GAAa/B,EAAE6B,KAAKjB,KAAKoB,MAAOpB,KACpC,QACIqB,QAASF,EACTG,QAASH,IAIjBI,iBAAmB,WACf,GAAIP,GAAOhB,KAAKwB,eAAeC,gBAC/B,KAAK,GAAIC,KAAQ1B,MAAKC,QAClB,GAAIe,GAAQU,GAAQ1B,KAAKC,QAAQ0B,eAAeD,GAAO,CACtD,GAAIE,GAAa5B,KAAKC,QAAQyB,EAC9BE,GAAWd,WAAU,EAClB,IAAIH,GAAU,SAAUjB,EAAOsB,GAC3BtB,EAAMoB,WAAU,GAChBc,EAAWC,IAAI,OAAQlB,IACxBM,KAAKjB,KAAM4B,EAAYZ,EAC1BY,GAAWf,GAAG,OAAQF,GACtBiB,EAAWE,WAKvBV,MAAQ,WACJ,IAAK,GAAIM,KAAQ1B,MAAKC,cACdD,MAAKC,QAAQyB,IAIzBK,UAAW,SAASC,EAAQC,GACxB,IAAK,GAAIP,KAAQ1B,MAAKC,QACdD,KAAKC,QAAQ0B,eAAeD,IAC5BM,EAAOjC,KAAKkC,EAASjC,KAAKC,QAAQyB,GAG1C,OAAOtC,GAAEC,cAAcC,MAAMQ,UAAUiC,UAAUhC,KAAKC,KAAMgC,EAAQC,IAGxEC,kBAAmB,SAASC,GAC3B,GAAInB,GAAOmB,EAAGnB,IACXA,GAAOhB,KAAKoC,kBAAkBpB,EAE9B,IAAItB,GAAQM,KAAKqC,iBAAiBrB,EAC7BhB,MAAKsC,KAAKC,SAAS7C,KACpBM,KAAKsC,KAAKE,SAAS9C,GACnBA,EAAM+C,SAIdC,eAAgB,WACf,MAAO1C,MAAKS,aAGbkC,iBAAkB,WACd,OAAO,GAGXC,QAAS,SAAS5B,GAId,MAHAA,GAAOhB,KAAKoC,kBAAkBpB,GAElBhB,KAAKqC,iBAAiBrB,GACrB6B,YAGjBC,QAAS,WACL,GAAK9C,KAAKsC,KAAV,CAEA,GAAItB,GAAOhB,KAAKwB,eAAeC,gBAC/BT,GAAOhB,KAAKoC,kBAAkBpB,EAE9B,IAAItB,GAAQM,KAAKqC,iBAAiBrB,EACR,OAAtBhB,KAAK+C,gBACL/C,KAAK+C,cAAgBrD,GAEpBM,KAAKsC,KAAKC,SAAS7C,GAGpBM,KAAKgD,WAAWtD,EAAOsB,GAFvBhB,KAAKsC,KAAKE,SAAS9C,KAM3BuD,kBAAoB,SAASC,EAAaC,GAEtC,GAAIC,GAAQpD,KAAKqD,kBACbC,EAAUC,OAAOvD,KAAKwD,cACtBC,EAAQL,EAAMM,QAAQJ,GACtBK,IAEJ,IAAIR,GAAgB,EAAG,CACnB,GAAIS,GAAkBH,EAAQN,CAC1BS,GAAkB,IAClBD,EAASP,EAAMS,OAAO,EAAGD,GACzB5D,KAAK8D,cAAcH,IAG3B,GAAIT,GAAe,EAAG,CAClBO,EAAQL,EAAMM,QAAQJ,EACtB,IAAIM,GAAkBR,EAAMW,OAASN,EAAQP,EAAc,CACvDU,GAAkB,IAClBD,EAASP,EAAMS,OAAOJ,EAAQP,EAAc,EAAGU,GAC/C5D,KAAK8D,cAAcH,MAK/BK,uBAAwB,SAASC,GACzBA,EAAQjE,KAAKM,oBACbN,KAAKM,kBAAoB2D,IAGjCjB,WAAY,SAAStD,EAAOsB,GACpBhB,KAAK+C,eAAiB/C,KAAK+C,gBAAkBrD,GAC7CM,KAAK+C,cAAcN,OAEvB/C,EAAMwE,OACFlE,KAAK+C,eAAiB/C,KAAK+C,gBAAkBrD,IAGjDM,KAAK+C,cAAgBrD,EACrBM,KAAKwD,aAAexC,EACpBhB,KAAKiD,kBAAkBjD,KAAKM,kBAAmBN,KAAKG,sBAGxDkC,iBAAkB,SAASrB,GACvB,GAAY,GAARA,GAAaA,GAAQhB,KAAKE,aAC1B,MAAOF,MAAKY,UAEhB,IAAIZ,KAAKC,QAAQ0B,eAAeX,GAC5B,MAAOhB,MAAKC,QAAQe,EAExB,IAAImD,GAAWnE,KAAKQ,YAAY4D,OAAOpD,GACvChB,MAAKC,QAAQe,GAAQmD,CACrB,IAAIxD,GAAU,SAAUjB,EAAOsB,GAC3BtB,EAAMoB,WAAU,GACZd,KAAKwB,gBAAkBR,GAAQhB,KAAKwB,eAAeC,mBAAqBzB,KAAKwB,eAAe6C,aAC5FrE,KAAKgD,WAAWtD,EAAOsB,GAEvBhB,KAAKU,WAAWV,KAAKU,YACzBV,KAAKe,KAAK,YACNC,KAAMA,IAEVmD,EAAStC,IAAI,OAAQlB,IACtBM,KAAKjB,KAAMmE,EAAUnD,EASxB,OARAmD,GAAStD,GAAG,OAAQF,GAIpBwD,EAASG,MAAQ,SAAUC,GACvBC,OAAOC,eAAezE,MAAMsE,MAAMvE,KAAKC,KAAMuE,GAC7CvE,KAAKyC,QACNxB,KAAKkD,GACDA,GAGX/B,kBAAmB,SAASpB,GAC3B,GAAIhB,KAAKS,YAAY,GAAKO,GAASA,EAAOhB,KAAKS,YAAYT,KAAKS,YAAYsD,OAAO,GAClF,MAAO/C,EAIR,KAAK,GADD0D,GAAY1E,KAAKS,YAAY,GACxBkE,EAAI,EAAGA,EAAI3E,KAAKS,YAAYsD,OAAQY,IACxC3D,GAAQhB,KAAKS,YAAYkE,KAC5BD,EAAY1E,KAAKS,YAAYkE,GAG5B,OAAOD,IAIXrB,gBAAiB,WACb,GAAIuB,KACJ,KAAK,GAAIlD,KAAQ1B,MAAKC,QACdD,KAAKC,QAAQ0B,eAAeD,IAC5BkD,EAAOC,KAAKnD,EAGpB,OAAOkD,GAAOE,QAGlBhB,cAAe,SAASV,GACpB,IAAK,GAAIuB,GAAI,EAAGI,EAAI3B,EAAMW,OAAQY,EAAII,EAAGJ,IACrC3E,KAAKsC,KAAK0C,YAAYhF,KAAKC,QAAQmD,EAAMuB,WAClC3E,MAAKC,QAAQmD,EAAMuB,OAMtCvF,EAAE6F,cAAcvF,MAAMwF,QAAU,SAASC,EAAQC,EAAQ1F,EAAOC,EAAYE,GACxE,MAAO,IAAIT,GAAEC,cAAcC,MAAMC,QAAQ4F,EAAQC,EAAQ1F,EAAOC,EAAYE,IAGhFT,EAAEC,cAAcC,MAAM+F,IAAIC,QAAUlG,EAAEC,cAAcC,MAAM+F,IAAI7F,QAEtDC,WAAY,SAASC,EAAOG,GACxBT,EAAEC,cAAcC,MAAM+F,IAAIvF,UAAUL,WAAWM,KAAKC,KAAMN,EAAOG,GACjEG,KAAKuF,SAAW,EAChB7F,EAAM8F,iBAAmB,SAAUC,GAC/B,MAAOA,GAAOC,EAAI,IAAMD,EAAOE,EAAI,IAAMF,EAAOG,EAAI,IAAMC,KAAKC,WAGvEC,oBAAqB,WACjB,GAAIC,GAAMhG,KAAKY,WAAWqF,QACtBjG,MAAKY,WAAWsF,UAAUC,SAAQH,GAAOhG,KAAKY,WAAWsF,UAAUC,OACvE,IAAIC,GAAShH,EAAEI,UAAWQ,KAAKqG,wBAC7BC,QAAW,kBACXC,QAAW,MACXC,QAAWxG,KAAKyG,aAGlB,OADAT,IAAY5G,EAAEsH,KAAKC,eAAeP,EAAQJ,EAAKI,EAAOQ,YAK1DC,sCAAuC,WACnC,IAAI7G,KAAK8G,uBAAT,CAGA9G,KAAK8G,wBAAyB,CAC9B,IAAId,GAAMhG,KAAK+F,qBACX/F,MAAK+G,SACLf,EAAMhG,KAAK+G,OAAS,QAAUC,mBAAmBhB,IAErDiB,EAAEC,IAAIlB,EAAK,SAAUmB,GACjBnH,KAAKE,aAAe,EACpBF,KAAKuF,SAAWvF,KAAKoH,4BAA4BD,GACjDnH,KAAKqH,gBAAkBrH,KAAKqH,iBAAoBrH,KAAKwB,gBAAoE,GAAlDxB,KAAKwB,eAAe8F,oBAAoBvD,MAI/G,KAAK,GAHDwD,GAAavH,KAAKwH,4BAA4BL,GAC9CM,EAAcF,EAAWG,MAAM,KAC/BtE,KACKuB,EAAI,EAAGA,EAAI8C,EAAY1D,OAAOY,IAAK,CACxC,GAAIgD,GAAaF,EAAY9C,GAAG+C,MAAM,KAClCE,EAAYxD,OAAOuD,EAAW,IAC9BE,EAAUzD,OAAOuD,EAAW,IAC5BG,EAAQ1D,OAAO2D,SAASF,EAAQG,KAAKJ,IAAYK,UAAU,EAC3DC,EAAW9D,OAAO2D,SAASJ,EAAW,IAAIM,SAC9B,IAAZC,IAAeA,EAAW,EAC9B,KAAM,GAAIC,GAAI,EAAGA,EAAIL,EAAOK,GAAGD,EAAU,CACrC,GAAIE,GAAOhE,OAAOwD,GAAWS,IAAIF,EAAE,SAASG,SAC5ClF,GAAMyB,KAAKuD,IAInBpI,KAAKuI,kBAAkBnF,GACnBpD,KAAKqH,iBAAmBrH,KAAKwB,gBAC9BxB,KAAKwB,eAAegH,eAAexI,KAAKE,cAEvCkD,EAAMW,OAAS,GACf/D,KAAKe,KAAK,iBAEfE,KAAKjB,SAGZuI,kBAAmB,SAASnF,GACxBpD,KAAKyI,gBAAkBrF,EACvBpD,KAAK0I,sCAGThG,eAAgB,WACZ,MAAO1C,MAAKyI,iBAGhB9F,iBAAkB,WACd,OAAO,GAGXyE,4BAA6B,SAASuB,GAClC,GAAIxC,GAASc,EAAE0B,GAAKC,KAAK,wBACrBC,EAAY7I,KAAKY,WAAWsF,UAAUC,OACtC2C,EAAmB3C,EAAOyC,KAAK,QAAQG,OAAO,SAAStF,GACvD,MAAOwD,GAAEjH,MAAMgJ,SAAWH,IAE1BI,EAAS,EACb,IAAIH,EAAkB,CAClB,GAAIpJ,GAAQoJ,EAAiBI,SACzBC,EAAYzJ,EAAMkJ,KAAK,4BAC3B,IAAIO,GAAaA,EAAUpF,QAAUoF,EAAU,GAAGC,YAAYrF,OAC1DkF,EAAUE,EAAU,GAAGC,YAAYC,WAChC,CACH,GAAIC,GAAS5J,EAAMkJ,KAAK,yBACpBU,IAAUA,EAAOvF,QAAUuF,EAAO,GAAGF,YAAYrF,SACjDkF,EAAUK,EAAO,GAAGF,YAAYC,SAI5C,MAAOJ,IAEXzB,4BAA6B,SAASmB,GAClC,GAAIxC,GAASc,EAAE0B,GAAKC,KAAK,wBACrBC,EAAY7I,KAAKY,WAAWsF,UAAUC,OACtC2C,EAAmB3C,EAAOyC,KAAK,QAAQG,OAAO,SAAStF,GACvD,MAAOwD,GAAEjH,MAAMgJ,SAAWH,IAE1BzF,EAAQ,IACZ,IAAI0F,EAAkB,CAClB,GAAIpJ,GAAQoJ,EAAiBI,QAC7B9F,GAAQpD,KAAKuJ,+BAA+B7J,GACvC0D,IACDA,EAAQpD,KAAKuJ,+BAA+B7J,EAAMwJ,WAG1D,MAAO9F,IAGXmG,+BAAgC,SAAS7J,GACrC,GAAI0D,GAAQ,KACR+F,EAAYzJ,EAAMkJ,KAAK,yBAC3B,IAAIO,GAAaA,EAAUpF,QAAUoF,EAAU,GAAGC,YAAYrF,OAC1DX,EAAQ+F,EAAU,GAAGC,YAAYC,WAC9B,CACH,GAAIC,GAAS5J,EAAMkJ,KAAK,sBACpBU,IAAUA,EAAOvF,QAAUuF,EAAO,GAAGF,YAAYrF,SACjDX,EAAQkG,EAAO,GAAGF,YAAYC,QAGtC,MAAOjG,IAGXf,iBAAkB,SAASrB,GACvB,GAAY,GAARA,GAAaA,GAAQhB,KAAKE,cAAwB,MAARc,EAC1C,MAAOhB,MAAKY,UAEhB,IAAIZ,KAAKC,QAAQ0B,eAAeX,GAC5B,MAAOhB,MAAKC,QAAQe,EAExB,IAAIwI,GAAcxJ,KAAKyJ,gBAAgBzI,EACvC,IAAIhB,KAAKC,QAAQ0B,eAAe6H,GAC5B,MAAOxJ,MAAKC,QAAQuJ,EAIxB,IAAItD,GAAYlG,KAAKY,WAAWf,OAChCqG,GAAUlF,KAAOoD,OAAOoF,GAAaE,MAAMC,OAAO,0BAClDzD,EAAU0D,YAAcxF,OAAOpE,KAAKuF,UAAUmE,MAAMC,OAAO,yBAC3D,IAAIxF,GAAW,GAAInE,MAAKY,WAAWiJ,YAAY7J,KAAKY,WAAWqF,SAAUC,EA0BzE,OAxBAlG,MAAKC,QAAQe,GAAQmD,EAErBA,EAAStD,GAAG,OAAQ,SAAUnB,EAAOsB,GACjCtB,EAAMoB,WAAU,GAGXd,KAAKC,QAAQe,KACdhB,KAAKC,QAAQe,GAAQtB,GAErBM,KAAKwB,gBAAkBR,GAAQhB,KAAKwB,eAAeC,mBAAqBzB,KAAKwB,eAAe6C,aAC5FrE,KAAKgD,WAAWtD,EAAOsB,GAG3BhB,KAAKe,KAAK,YACNC,KAAMA,KAEXC,KAAKjB,KAAMmE,EAAUnD,IAIxBmD,EAASG,MAAQ,SAAUC,GACvBC,OAAOC,eAAezE,MAAMsE,MAAMvE,KAAKC,KAAMuE,GAC7CvE,KAAKyC,QACNxB,KAAKkD,GACDA,KAMf/E,EAAE6F,cAAcvF,MAAMoK,IAAIC,QAAU,SAASrK,EAAOG,GAChD,MAAO,IAAIT,GAAEC,cAAcC,MAAM+F,IAAIC,QAAQ5F,EAAOG,IAE5DT,EAAEC,cAAcC,MAAM+F,IAAI2E,YAAc5K,EAAEC,cAAcC,MAAM+F,IAAI7F,QAE1DC,WAAY,SAASC,EAAOG,GACxBT,EAAEC,cAAcC,MAAM+F,IAAIvF,UAAUL,WAAWM,KAAKC,KAAMN,EAAOG,GACjEG,KAAKuF,SAAW,EAChB7F,EAAM8F,iBAAmB,SAAUC,GAC/B,MAAOA,GAAOC,EAAI,IAAMD,EAAOE,EAAI,IAAMF,EAAOG,EAAI,IAAMC,KAAKC,WAGvEC,oBAAqB,WACjB,GAAIC,GAAMhG,KAAKY,WAAWqF,QACtBjG,MAAKY,WAAWsF,UAAUC,SAAQH,GAAOhG,KAAKY,WAAWsF,UAAUC,OACvE,IAAIC,GAAShH,EAAEI,UAAWQ,KAAKqG,wBAC7BC,QAAW,kBACXC,QAAW,MACXC,QAAWxG,KAAKyG,aAGlB,OADAT,IAAY5G,EAAEsH,KAAKC,eAAeP,EAAQJ,EAAKI,EAAOQ,YAK1DC,sCAAuC,WACnC,IAAI7G,KAAK8G,uBAAT,CAGA9G,KAAK8G,wBAAyB,CAC9B,IAAId,GAAMhG,KAAK+F,qBACX/F,MAAK+G,SACLf,EAAMhG,KAAK+G,OAAS,QAAUC,mBAAmBhB,IAErDiB,EAAEC,IAAIlB,EAAK,SAAUmB,GACjBnH,KAAKE,aAAe,EACpBF,KAAKuF,SAAWvF,KAAKoH,4BAA4BD,GACjDnH,KAAKqH,gBAAkBrH,KAAKqH,iBAAoBrH,KAAKwB,gBAAoE,GAAlDxB,KAAKwB,eAAe8F,oBAAoBvD,MAI/G,KAAK,GAHDwD,GAAavH,KAAKwH,4BAA4BL,GAC9CM,EAAcF,EAAWG,MAAM,KAC/BtE,KACKuB,EAAI,EAAGA,EAAI8C,EAAY1D,OAAOY,IAAK,CACxC,GAAIgD,GAAaF,EAAY9C,GAAG+C,MAAM,KAClCE,EAAYxD,OAAOuD,EAAW,IAC9BE,EAAUzD,OAAOuD,EAAW,IAC5BG,EAAQ1D,OAAO2D,SAASF,EAAQG,KAAKJ,IAAYK,UAAU,EAC3DC,EAAW9D,OAAO2D,SAASJ,EAAW,IAAIM,SAC9B,IAAZC,IAAeA,EAAW,EAC9B,KAAM,GAAIC,GAAI,EAAGA,EAAIL,EAAOK,GAAGD,EAAU,CACrC,GAAIE,GAAOhE,OAAOwD,GAAWS,IAAIF,EAAE,SAASG,SAC5ClF,GAAMyB,KAAKuD,IAInBpI,KAAKuI,kBAAkBnF,GACnBpD,KAAKqH,iBAAmBrH,KAAKwB,gBAC9BxB,KAAKwB,eAAegH,eAAexI,KAAKE,cAEvCkD,EAAMW,OAAS,GACf/D,KAAKe,KAAK,iBAEfE,KAAKjB,SAGZuI,kBAAmB,SAASnF,GACxBpD,KAAKyI,gBAAkBrF,EACvBpD,KAAK0I,sCAGThG,eAAgB,WACZ,MAAO1C,MAAKyI,iBAGhB9F,iBAAkB,WACd,OAAO,GAGXyE,4BAA6B,SAASuB,GAClC,GAAIxC,GAASc,EAAE0B,GAAKC,KAAK,wBACrBC,EAAY7I,KAAKY,WAAWsF,UAAUC,OACtC2C,EAAmB3C,EAAOyC,KAAK,QAAQG,OAAO,SAAStF,GACvD,MAAOwD,GAAEjH,MAAMgJ,SAAWH,IAE1BI,EAAS,EACb,IAAIH,EAAkB,CAClB,GAAIpJ,GAAQoJ,EAAiBI,SACzBC,EAAYzJ,EAAMkJ,KAAK,4BAC3B,IAAIO,GAAaA,EAAUpF,QAAUoF,EAAU,GAAGC,YAAYrF,OAC1DkF,EAAUE,EAAU,GAAGC,YAAYC,WAChC,CACH,GAAIC,GAAS5J,EAAMkJ,KAAK,yBACpBU,IAAUA,EAAOvF,QAAUuF,EAAO,GAAGF,YAAYrF,SACjDkF,EAAUK,EAAO,GAAGF,YAAYC,SAI5C,MAAOJ,IAEXzB,4BAA6B,SAASmB,GAClC,GAAIxC,GAASc,EAAE0B,GAAKC,KAAK,wBACrBC,EAAY7I,KAAKY,WAAWsF,UAAUC,OACtC2C,EAAmB3C,EAAOyC,KAAK,QAAQG,OAAO,SAAStF,GACvD,MAAOwD,GAAEjH,MAAMgJ,SAAWH,IAE1BzF,EAAQ,IACZ,IAAI0F,EAAkB,CAClB,GAAIpJ,GAAQoJ,EAAiBI,QAC7B9F,GAAQpD,KAAKuJ,+BAA+B7J,GACvC0D,IACDA,EAAQpD,KAAKuJ,+BAA+B7J,EAAMwJ,WAG1D,MAAO9F,IAGXmG,+BAAgC,SAAS7J,GACrC,GAAI0D,GAAQ,KACR+F,EAAYzJ,EAAMkJ,KAAK,yBAC3B,IAAIO,GAAaA,EAAUpF,QAAUoF,EAAU,GAAGC,YAAYrF,OAC1DX,EAAQ+F,EAAU,GAAGC,YAAYC,WAC9B,CACH,GAAIC,GAAS5J,EAAMkJ,KAAK,sBACpBU,IAAUA,EAAOvF,QAAUuF,EAAO,GAAGF,YAAYrF,SACjDX,EAAQkG,EAAO,GAAGF,YAAYC,QAGtC,MAAOjG,IAGXlC,UAAY,WACR,GAAIC,GAAa/B,EAAE6B,KAAKjB,KAAKiK,cAAejK,KAC5C,QACIqB,QAASF,EACTG,QAASH,IAGjBC,MAAQ,WACApB,KAAKsC,MAAQtC,KAAKsC,KAAKC,SAASvC,KAAKY,aACrCZ,KAAKsC,KAAK0C,YAAYhF,KAAKY,WAE/B,KAAK,GAAIc,KAAQ1B,MAAKC,QAClBD,KAAKsC,KAAK0C,YAAYhF,KAAKC,QAAQyB,UAC5B1B,MAAKC,QAAQyB,IAI5BuI,cAAgB,WACZ,IAAK,GAAIvI,KAAQ1B,MAAKC,cACXD,MAAKC,QAAQyB,IAK5BW,iBAAkB,SAASrB,GACvB,GAAY,GAARA,GAAaA,GAAQhB,KAAKE,cAAwB,MAARc,GAAiC,GAAjBhB,KAAKuF,SAC/D,MAAOvF,MAAKY,UAEhB,IAAIZ,KAAKC,QAAQ0B,eAAeX,GAC5B,MAAOhB,MAAKC,QAAQe,EAExB,IAAIwI,GAAcxJ,KAAKyJ,gBAAgBzI,EACvC,IAAIhB,KAAKC,QAAQ0B,eAAe6H,GAC5B,MAAOxJ,MAAKC,QAAQuJ,EAGxB,IAAItD,GAAYlG,KAAKY,WAAWf,OAChCqG,GAAUlF,KAAOoD,OAAOoF,GAAaE,MAAMC,OAAO,0BAClDzD,EAAU0D,YAAcxF,OAAOpE,KAAKuF,UAAUmE,MAAMC,OAAO,yBAC3D,IAAIxF,GAAW,GAAInE,MAAKY,WAAWiJ,YAAY7J,KAAKY,WAAWqF,SAAUC,EA0BzE,OAxBAlG,MAAKC,QAAQe,GAAQmD,EAErBA,EAAStD,GAAG,OAAQ,SAAUnB,EAAOsB,GACjCtB,EAAMoB,WAAU,GAGXd,KAAKC,QAAQe,KACdhB,KAAKC,QAAQe,GAAQtB,GAErBM,KAAKwB,gBAAkBR,GAAQhB,KAAKwB,eAAeC,mBAAqBzB,KAAKwB,eAAe6C,aAC5FrE,KAAKgD,WAAWtD,EAAOsB,GAG3BhB,KAAKe,KAAK,YACNC,KAAMA,KAEXC,KAAKjB,KAAMmE,EAAUnD,IAIxBmD,EAASG,MAAQ,SAAUC,GACvBC,OAAOC,eAAezE,MAAMsE,MAAMvE,KAAKC,KAAMuE,GAC7CvE,KAAKyC,QACNxB,KAAKkD,GACDA,KAKf/E,EAAE6F,cAAcvF,MAAMoK,IAAII,YAAc,SAASxK,EAAOG,GACpD,MAAO,IAAIT,GAAEC,cAAcC,MAAM+F,IAAI2E,YAAYtK,EAAOG","file":"L.TimeDimension.layer.weather.min.js"}
\ No newline at end of file
{"version":3,"sources":["L.TimeDimension.layer.weather.js"],"names":["L","TimeDimension","Layer","Weather","extend","initialize","layer","validtimes","getLayerFn","options","prototype","call","this","_layers","_defaultTime","_timeCacheBackward","cacheBackward","cache","_timeCacheForward","cacheForward","_getLayerFn","_validtimes","_onLoadFn","onLoadFn","_baseLayer","on","setLoaded","fire","time","bind","getEvents","clearCache","clear","moveend","zoomend","_unvalidateCache","_timeDimension","getCurrentTime","prop","hasOwnProperty","cacheLayer","off","redraw","eachLayer","method","context","_onNewTimeLoading","ev","_getAvailableTime","_getLayerForTime","_map","hasLayer","addLayer","hide","getPlayerTimes","forcePlayerTimes","isReady","isLoaded","_update","_currentLayer","_showLayer","_evictCachedTimes","keepforward","keepbackward","times","_getLoadedTimes","strTime","String","_currentTime","index","indexOf","remove","objectsToRemove","splice","_removeLayers","length","setMinimumForwardCache","value","show","newLayer","moment","isLoading","onAdd","map","Object","getPrototypeOf","validtime","i","result","push","sort","l","removeLayer","timeDimension","weather","stores","source","WMS","Picasso","_refTime","_tileCoordsToKey","coords","x","y","z","Math","random","_getCapabilitiesUrl","url","getURL","wmsParams","layers","params","_getCapabilitiesParams","request","service","version","_wmsVersion","Util","getParamString","uppercase","_requestTimeDimensionFromCapabilities","_capabilitiesRequested","_proxy","encodeURIComponent","$","get","data","_getRefTimeFromCapabilities","_setDefaultTime","getAvailableTimes","timeString","_parseTimesFromCapabilities","timeperiods","split","timeperiod","startDate","endDate","hours","duration","diff","asHours","interval","j","date","add","valueOf","setAvailableTimes","setCurrentTime","_availableTimes","_updateTimeDimensionAvailableTimes","xml","find","layerName","layerNameElement","filter","text","refTime","parent","dimension","textContent","trim","extent","_getTimesFromLayerCapabilities","nearestTime","_getNearestTime","utc","format","DIM_REFTIME","constructor","wms","picasso","TESTPicasso","clearMoveZoom","testpicasso"],"mappings":";;AAAAA,EAAEC,cAAcC,MAAMC,QAAUH,EAAEC,cAAcC,MAAME,QAElDC,WAAY,SAAUC,EAAOC,EAAYC,EAAYC,GACjDT,EAAEC,cAAcC,MAAMQ,UAAUL,WAAWM,KAAKC,KAAMN,EAAOG,GAC7DG,KAAKC,WACLD,KAAKE,aAAe,EACpBF,KAAKG,mBAAqBH,KAAKH,QAAQO,eAAiBJ,KAAKH,QAAQQ,OAAS,EAC9EL,KAAKM,kBAAoBN,KAAKH,QAAQU,cAAgBP,KAAKH,QAAQQ,OAAS,EAC5EL,KAAKQ,YAAcZ,EACnBI,KAAKS,YAAcd,EAEnBK,KAAKU,UAAYV,KAAKH,QAAQc,SAE9BX,KAAKY,WAAWC,GAAG,OAAQ,WACvBb,KAAKY,WAAWE,WAAU,GAC1Bd,KAAKe,KAAK,YACNC,KAAMhB,KAAKE,gBAEhBe,KAAKjB,QAGZkB,UAAY,WACR,GAAIC,GAAa/B,EAAE6B,KAAKjB,KAAKoB,MAAOpB,KACpC,QACIqB,QAASF,EACTG,QAASH,IAIjBI,iBAAmB,WACf,GAAIP,GAAOhB,KAAKwB,eAAeC,gBAC/B,KAAK,GAAIC,KAAQ1B,MAAKC,QAClB,GAAIe,GAAQU,GAAQ1B,KAAKC,QAAQ0B,eAAeD,GAAO,CACtD,GAAIE,GAAa5B,KAAKC,QAAQyB,EAC9BE,GAAWd,WAAU,EAClB,IAAIH,GAAU,SAAUjB,EAAOsB,GAC3BtB,EAAMoB,WAAU,GAChBc,EAAWC,IAAI,OAAQlB,IACxBM,KAAKjB,KAAM4B,EAAYZ,EAC1BY,GAAWf,GAAG,OAAQF,GACtBiB,EAAWE,WAKvBV,MAAQ,WACJ,IAAK,GAAIM,KAAQ1B,MAAKC,cACdD,MAAKC,QAAQyB,IAIzBK,UAAW,SAASC,EAAQC,GACxB,IAAK,GAAIP,KAAQ1B,MAAKC,QACdD,KAAKC,QAAQ0B,eAAeD,IAC5BM,EAAOjC,KAAKkC,EAASjC,KAAKC,QAAQyB,GAG1C,OAAOtC,GAAEC,cAAcC,MAAMQ,UAAUiC,UAAUhC,KAAKC,KAAMgC,EAAQC,IAGxEC,kBAAmB,SAASC,GAC3B,GAAInB,GAAOmB,EAAGnB,IACXA,GAAOhB,KAAKoC,kBAAkBpB,EAE9B,IAAItB,GAAQM,KAAKqC,iBAAiBrB,EAC7BhB,MAAKsC,KAAKC,SAAS7C,KACpBM,KAAKsC,KAAKE,SAAS9C,GACnBA,EAAM+C,SAIdC,eAAgB,WACf,MAAO1C,MAAKS,aAGbkC,iBAAkB,WACd,OAAO,GAGXC,QAAS,SAAS5B,GAId,MAHAA,GAAOhB,KAAKoC,kBAAkBpB,GAElBhB,KAAKqC,iBAAiBrB,GACrB6B,YAGjBC,QAAS,WACL,GAAK9C,KAAKsC,KAAV,CAEA,GAAItB,GAAOhB,KAAKwB,eAAeC,gBAC/BT,GAAOhB,KAAKoC,kBAAkBpB,EAE9B,IAAItB,GAAQM,KAAKqC,iBAAiBrB,EACR,OAAtBhB,KAAK+C,gBACL/C,KAAK+C,cAAgBrD,GAEpBM,KAAKsC,KAAKC,SAAS7C,GAGpBM,KAAKgD,WAAWtD,EAAOsB,GAFvBhB,KAAKsC,KAAKE,SAAS9C,KAM3BuD,kBAAoB,SAASC,EAAaC,GAEtC,GAAIC,GAAQpD,KAAKqD,kBACbC,EAAUC,OAAOvD,KAAKwD,cACtBC,EAAQL,EAAMM,QAAQJ,GACtBK,IAEJ,IAAIR,GAAgB,EAAG,CACnB,GAAIS,GAAkBH,EAAQN,CAC1BS,GAAkB,IAClBD,EAASP,EAAMS,OAAO,EAAGD,GACzB5D,KAAK8D,cAAcH,IAG3B,GAAIT,GAAe,EAAG,CAClBO,EAAQL,EAAMM,QAAQJ,EACtB,IAAIM,GAAkBR,EAAMW,OAASN,EAAQP,EAAc,CACvDU,GAAkB,IAClBD,EAASP,EAAMS,OAAOJ,EAAQP,EAAc,EAAGU,GAC/C5D,KAAK8D,cAAcH,MAK/BK,uBAAwB,SAASC,GACzBA,EAAQjE,KAAKM,oBACbN,KAAKM,kBAAoB2D,IAGjCjB,WAAY,SAAStD,EAAOsB,GACpBhB,KAAK+C,eAAiB/C,KAAK+C,gBAAkBrD,GAC7CM,KAAK+C,cAAcN,OAEvB/C,EAAMwE,OACFlE,KAAK+C,eAAiB/C,KAAK+C,gBAAkBrD,IAGjDM,KAAK+C,cAAgBrD,EACrBM,KAAKwD,aAAexC,EACpBhB,KAAKiD,kBAAkBjD,KAAKM,kBAAmBN,KAAKG,sBAGxDkC,iBAAkB,SAASrB,GACvB,GAAY,GAARA,GAAaA,GAAQhB,KAAKE,aAC1B,MAAOF,MAAKY,UAEhB,IAAIZ,KAAKC,QAAQ0B,eAAeX,GAC5B,MAAOhB,MAAKC,QAAQe,EAExB,IAAImD,GAAWnE,KAAKQ,YAAY4D,OAAOpD,GACvChB,MAAKC,QAAQe,GAAQmD,CACrB,IAAIxD,GAAU,SAAUjB,EAAOsB,GAC3BtB,EAAMoB,WAAU,GACZd,KAAKwB,gBAAkBR,GAAQhB,KAAKwB,eAAeC,mBAAqBzB,KAAKwB,eAAe6C,aAC5FrE,KAAKgD,WAAWtD,EAAOsB,GAEvBhB,KAAKU,WAAWV,KAAKU,YACzBV,KAAKe,KAAK,YACNC,KAAMA,IAEVmD,EAAStC,IAAI,OAAQlB,IACtBM,KAAKjB,KAAMmE,EAAUnD,EASxB,OARAmD,GAAStD,GAAG,OAAQF,GAIpBwD,EAASG,MAAQ,SAAUC,GACvBC,OAAOC,eAAezE,MAAMsE,MAAMvE,KAAKC,KAAMuE,GAC7CvE,KAAKyC,QACNxB,KAAKkD,GACDA,GAGX/B,kBAAmB,SAASpB,GAC3B,GAAIhB,KAAKS,YAAY,GAAKO,GAASA,EAAOhB,KAAKS,YAAYT,KAAKS,YAAYsD,OAAO,GAClF,MAAO/C,EAIR,KAAK,GADD0D,GAAY1E,KAAKS,YAAY,GACxBkE,EAAI,EAAGA,EAAI3E,KAAKS,YAAYsD,OAAQY,IACxC3D,GAAQhB,KAAKS,YAAYkE,KAC5BD,EAAY1E,KAAKS,YAAYkE,GAG5B,OAAOD,IAIXrB,gBAAiB,WACb,GAAIuB,KACJ,KAAK,GAAIlD,KAAQ1B,MAAKC,QACdD,KAAKC,QAAQ0B,eAAeD,IAC5BkD,EAAOC,KAAKnD,EAGpB,OAAOkD,GAAOE,QAGlBhB,cAAe,SAASV,GACpB,IAAK,GAAIuB,GAAI,EAAGI,EAAI3B,EAAMW,OAAQY,EAAII,EAAGJ,IACrC3E,KAAKsC,KAAK0C,YAAYhF,KAAKC,QAAQmD,EAAMuB,WAClC3E,MAAKC,QAAQmD,EAAMuB,OAMtCvF,EAAE6F,cAAcvF,MAAMwF,QAAU,SAASC,EAAQC,EAAQ1F,EAAOC,EAAYE,GACxE,MAAO,IAAIT,GAAEC,cAAcC,MAAMC,QAAQ4F,EAAQC,EAAQ1F,EAAOC,EAAYE,IAGhFT,EAAEC,cAAcC,MAAM+F,IAAIC,QAAUlG,EAAEC,cAAcC,MAAM+F,IAAI7F,QAEtDC,WAAY,SAASC,EAAOG,GACxBT,EAAEC,cAAcC,MAAM+F,IAAIvF,UAAUL,WAAWM,KAAKC,KAAMN,EAAOG,GACjEG,KAAKuF,SAAW,EAChB7F,EAAM8F,iBAAmB,SAAUC,GAC/B,MAAOA,GAAOC,EAAI,IAAMD,EAAOE,EAAI,IAAMF,EAAOG,EAAI,IAAMC,KAAKC,WAGvEC,oBAAqB,WACjB,GAAIC,GAAMhG,KAAKY,WAAWqF,QACtBjG,MAAKY,WAAWsF,UAAUC,SAAQH,GAAOhG,KAAKY,WAAWsF,UAAUC,OACvE,IAAIC,GAAShH,EAAEI,UAAWQ,KAAKqG,wBAC7BC,QAAW,kBACXC,QAAW,MACXC,QAAWxG,KAAKyG,aAGlB,OADAT,IAAY5G,EAAEsH,KAAKC,eAAeP,EAAQJ,EAAKI,EAAOQ,YAK1DC,sCAAuC,WACnC,IAAI7G,KAAK8G,uBAAT,CAGA9G,KAAK8G,wBAAyB,CAC9B,IAAId,GAAMhG,KAAK+F,qBACX/F,MAAK+G,SACLf,EAAMhG,KAAK+G,OAAS,QAAUC,mBAAmBhB,IAErDiB,EAAEC,IAAIlB,EAAK,SAAUmB,GACjBnH,KAAKE,aAAe,EACpBF,KAAKuF,SAAWvF,KAAKoH,4BAA4BD,GACjDnH,KAAKqH,gBAAkBrH,KAAKqH,iBAAoBrH,KAAKwB,gBAAoE,GAAlDxB,KAAKwB,eAAe8F,oBAAoBvD,MAI/G,KAAK,GAHDwD,GAAavH,KAAKwH,4BAA4BL,GAC9CM,EAAcF,EAAWG,MAAM,KAC/BtE,KACKuB,EAAI,EAAGA,EAAI8C,EAAY1D,OAAOY,IAAK,CACxC,GAAIgD,GAAaF,EAAY9C,GAAG+C,MAAM,KAClCE,EAAYxD,OAAOuD,EAAW,IAC9BE,EAAUzD,OAAOuD,EAAW,IAC5BG,EAAQ1D,OAAO2D,SAASF,EAAQG,KAAKJ,IAAYK,UAAU,EAC3DC,EAAW9D,OAAO2D,SAASJ,EAAW,IAAIM,SAC9B,IAAZC,IAAeA,EAAW,EAC9B,KAAM,GAAIC,GAAI,EAAGA,EAAIL,EAAOK,GAAGD,EAAU,CACrC,GAAIE,GAAOhE,OAAOwD,GAAWS,IAAIF,EAAE,SAASG,SAC5ClF,GAAMyB,KAAKuD,IAInBpI,KAAKuI,kBAAkBnF,GACnBpD,KAAKqH,iBAAmBrH,KAAKwB,gBAC9BxB,KAAKwB,eAAegH,eAAexI,KAAKE,cAEvCkD,EAAMW,OAAS,GACf/D,KAAKe,KAAK,iBAEfE,KAAKjB,SAGZuI,kBAAmB,SAASnF,GACxBpD,KAAKyI,gBAAkBrF,EACvBpD,KAAK0I,sCAGThG,eAAgB,WACZ,MAAO1C,MAAKyI,iBAGhB9F,iBAAkB,WACd,OAAO,GAGXyE,4BAA6B,SAASuB,GAClC,GAAIxC,GAASc,EAAE0B,GAAKC,KAAK,wBACrBC,EAAY7I,KAAKY,WAAWsF,UAAUC,OACtC2C,EAAmB3C,EAAOyC,KAAK,QAAQG,OAAO,SAAStF,GACvD,MAAOwD,GAAEjH,MAAMgJ,SAAWH,IAE1BI,EAAS,EACb,IAAIH,EAAkB,CAClB,GAAIpJ,GAAQoJ,EAAiBI,SACzBC,EAAYzJ,EAAMkJ,KAAK,4BAC3B,IAAIO,GAAaA,EAAUpF,QAAUoF,EAAU,GAAGC,YAAYrF,OAC1DkF,EAAUE,EAAU,GAAGC,YAAYC,WAChC,CACH,GAAIC,GAAS5J,EAAMkJ,KAAK,yBACpBU,IAAUA,EAAOvF,QAAUuF,EAAO,GAAGF,YAAYrF,SACjDkF,EAAUK,EAAO,GAAGF,YAAYC,SAI5C,MAAOJ,IAEXzB,4BAA6B,SAASmB,GAClC,GAAIxC,GAASc,EAAE0B,GAAKC,KAAK,wBACrBC,EAAY7I,KAAKY,WAAWsF,UAAUC,OACtC2C,EAAmB3C,EAAOyC,KAAK,QAAQG,OAAO,SAAStF,GACvD,MAAOwD,GAAEjH,MAAMgJ,SAAWH,IAE1BzF,EAAQ,IACZ,IAAI0F,EAAkB,CAClB,GAAIpJ,GAAQoJ,EAAiBI,QAC7B9F,GAAQpD,KAAKuJ,+BAA+B7J,GACvC0D,IACDA,EAAQpD,KAAKuJ,+BAA+B7J,EAAMwJ,WAG1D,MAAO9F,IAGXmG,+BAAgC,SAAS7J,GACrC,GAAI0D,GAAQ,KACR+F,EAAYzJ,EAAMkJ,KAAK,yBAC3B,IAAIO,GAAaA,EAAUpF,QAAUoF,EAAU,GAAGC,YAAYrF,OAC1DX,EAAQ+F,EAAU,GAAGC,YAAYC,WAC9B,CACH,GAAIC,GAAS5J,EAAMkJ,KAAK,sBACpBU,IAAUA,EAAOvF,QAAUuF,EAAO,GAAGF,YAAYrF,SACjDX,EAAQkG,EAAO,GAAGF,YAAYC,QAGtC,MAAOjG,IAGXf,iBAAkB,SAASrB,GACvB,GAAY,GAARA,GAAaA,GAAQhB,KAAKE,cAAwB,MAARc,GAAiC,GAAjBhB,KAAKuF,SAC/D,MAAOvF,MAAKY,UAEhB,IAAIZ,KAAKC,QAAQ0B,eAAeX,GAC5B,MAAOhB,MAAKC,QAAQe,EAExB,IAAIwI,GAAcxJ,KAAKyJ,gBAAgBzI,EACvC,IAAIhB,KAAKC,QAAQ0B,eAAe6H,GAC5B,MAAOxJ,MAAKC,QAAQuJ,EAIxB,IAAItD,GAAYlG,KAAKY,WAAWf,OAChCqG,GAAUlF,KAAOoD,OAAOoF,GAAaE,MAAMC,OAAO,0BAClDzD,EAAU0D,YAAcxF,OAAOpE,KAAKuF,UAAUmE,MAAMC,OAAO,yBAC3D,IAAIxF,GAAW,GAAInE,MAAKY,WAAWiJ,YAAY7J,KAAKY,WAAWqF,SAAUC,EA0BzE,OAxBAlG,MAAKC,QAAQe,GAAQmD,EAErBA,EAAStD,GAAG,OAAQ,SAAUnB,EAAOsB,GACjCtB,EAAMoB,WAAU,GAGXd,KAAKC,QAAQe,KACdhB,KAAKC,QAAQe,GAAQtB,GAErBM,KAAKwB,gBAAkBR,GAAQhB,KAAKwB,eAAeC,mBAAqBzB,KAAKwB,eAAe6C,aAC5FrE,KAAKgD,WAAWtD,EAAOsB,GAG3BhB,KAAKe,KAAK,YACNC,KAAMA,KAEXC,KAAKjB,KAAMmE,EAAUnD,IAIxBmD,EAASG,MAAQ,SAAUC,GACvBC,OAAOC,eAAezE,MAAMsE,MAAMvE,KAAKC,KAAMuE,GAC7CvE,KAAKyC,QACNxB,KAAKkD,GACDA,KAMf/E,EAAE6F,cAAcvF,MAAMoK,IAAIC,QAAU,SAASrK,EAAOG,GAChD,MAAO,IAAIT,GAAEC,cAAcC,MAAM+F,IAAIC,QAAQ5F,EAAOG,IAE5DT,EAAEC,cAAcC,MAAM+F,IAAI2E,YAAc5K,EAAEC,cAAcC,MAAM+F,IAAI7F,QAE1DC,WAAY,SAASC,EAAOG,GACxBT,EAAEC,cAAcC,MAAM+F,IAAIvF,UAAUL,WAAWM,KAAKC,KAAMN,EAAOG,GACjEG,KAAKuF,SAAW,EAChB7F,EAAM8F,iBAAmB,SAAUC,GAC/B,MAAOA,GAAOC,EAAI,IAAMD,EAAOE,EAAI,IAAMF,EAAOG,EAAI,IAAMC,KAAKC,WAGvEC,oBAAqB,WACjB,GAAIC,GAAMhG,KAAKY,WAAWqF,QACtBjG,MAAKY,WAAWsF,UAAUC,SAAQH,GAAOhG,KAAKY,WAAWsF,UAAUC,OACvE,IAAIC,GAAShH,EAAEI,UAAWQ,KAAKqG,wBAC7BC,QAAW,kBACXC,QAAW,MACXC,QAAWxG,KAAKyG,aAGlB,OADAT,IAAY5G,EAAEsH,KAAKC,eAAeP,EAAQJ,EAAKI,EAAOQ,YAK1DC,sCAAuC,WACnC,IAAI7G,KAAK8G,uBAAT,CAGA9G,KAAK8G,wBAAyB,CAC9B,IAAId,GAAMhG,KAAK+F,qBACX/F,MAAK+G,SACLf,EAAMhG,KAAK+G,OAAS,QAAUC,mBAAmBhB,IAErDiB,EAAEC,IAAIlB,EAAK,SAAUmB,GACjBnH,KAAKE,aAAe,EACpBF,KAAKuF,SAAWvF,KAAKoH,4BAA4BD,GACjDnH,KAAKqH,gBAAkBrH,KAAKqH,iBAAoBrH,KAAKwB,gBAAoE,GAAlDxB,KAAKwB,eAAe8F,oBAAoBvD,MAI/G,KAAK,GAHDwD,GAAavH,KAAKwH,4BAA4BL,GAC9CM,EAAcF,EAAWG,MAAM,KAC/BtE,KACKuB,EAAI,EAAGA,EAAI8C,EAAY1D,OAAOY,IAAK,CACxC,GAAIgD,GAAaF,EAAY9C,GAAG+C,MAAM,KAClCE,EAAYxD,OAAOuD,EAAW,IAC9BE,EAAUzD,OAAOuD,EAAW,IAC5BG,EAAQ1D,OAAO2D,SAASF,EAAQG,KAAKJ,IAAYK,UAAU,EAC3DC,EAAW9D,OAAO2D,SAASJ,EAAW,IAAIM,SAC9B,IAAZC,IAAeA,EAAW,EAC9B,KAAM,GAAIC,GAAI,EAAGA,EAAIL,EAAOK,GAAGD,EAAU,CACrC,GAAIE,GAAOhE,OAAOwD,GAAWS,IAAIF,EAAE,SAASG,SAC5ClF,GAAMyB,KAAKuD,IAInBpI,KAAKuI,kBAAkBnF,GACnBpD,KAAKqH,iBAAmBrH,KAAKwB,gBAC9BxB,KAAKwB,eAAegH,eAAexI,KAAKE,cAEvCkD,EAAMW,OAAS,GACf/D,KAAKe,KAAK,iBAEfE,KAAKjB,SAGZuI,kBAAmB,SAASnF,GACxBpD,KAAKyI,gBAAkBrF,EACvBpD,KAAK0I,sCAGThG,eAAgB,WACZ,MAAO1C,MAAKyI,iBAGhB9F,iBAAkB,WACd,OAAO,GAGXyE,4BAA6B,SAASuB,GAClC,GAAIxC,GAASc,EAAE0B,GAAKC,KAAK,wBACrBC,EAAY7I,KAAKY,WAAWsF,UAAUC,OACtC2C,EAAmB3C,EAAOyC,KAAK,QAAQG,OAAO,SAAStF,GACvD,MAAOwD,GAAEjH,MAAMgJ,SAAWH,IAE1BI,EAAS,EACb,IAAIH,EAAkB,CAClB,GAAIpJ,GAAQoJ,EAAiBI,SACzBC,EAAYzJ,EAAMkJ,KAAK,4BAC3B,IAAIO,GAAaA,EAAUpF,QAAUoF,EAAU,GAAGC,YAAYrF,OAC1DkF,EAAUE,EAAU,GAAGC,YAAYC,WAChC,CACH,GAAIC,GAAS5J,EAAMkJ,KAAK,yBACpBU,IAAUA,EAAOvF,QAAUuF,EAAO,GAAGF,YAAYrF,SACjDkF,EAAUK,EAAO,GAAGF,YAAYC,SAI5C,MAAOJ,IAEXzB,4BAA6B,SAASmB,GAClC,GAAIxC,GAASc,EAAE0B,GAAKC,KAAK,wBACrBC,EAAY7I,KAAKY,WAAWsF,UAAUC,OACtC2C,EAAmB3C,EAAOyC,KAAK,QAAQG,OAAO,SAAStF,GACvD,MAAOwD,GAAEjH,MAAMgJ,SAAWH,IAE1BzF,EAAQ,IACZ,IAAI0F,EAAkB,CAClB,GAAIpJ,GAAQoJ,EAAiBI,QAC7B9F,GAAQpD,KAAKuJ,+BAA+B7J,GACvC0D,IACDA,EAAQpD,KAAKuJ,+BAA+B7J,EAAMwJ,WAG1D,MAAO9F,IAGXmG,+BAAgC,SAAS7J,GACrC,GAAI0D,GAAQ,KACR+F,EAAYzJ,EAAMkJ,KAAK,yBAC3B,IAAIO,GAAaA,EAAUpF,QAAUoF,EAAU,GAAGC,YAAYrF,OAC1DX,EAAQ+F,EAAU,GAAGC,YAAYC,WAC9B,CACH,GAAIC,GAAS5J,EAAMkJ,KAAK,sBACpBU,IAAUA,EAAOvF,QAAUuF,EAAO,GAAGF,YAAYrF,SACjDX,EAAQkG,EAAO,GAAGF,YAAYC,QAGtC,MAAOjG,IAGXlC,UAAY,WACR,GAAIC,GAAa/B,EAAE6B,KAAKjB,KAAKiK,cAAejK,KAC5C,QACIqB,QAASF,EACTG,QAASH,IAGjBC,MAAQ,WACApB,KAAKsC,MAAQtC,KAAKsC,KAAKC,SAASvC,KAAKY,aACrCZ,KAAKsC,KAAK0C,YAAYhF,KAAKY,WAE/B,KAAK,GAAIc,KAAQ1B,MAAKC,QAClBD,KAAKsC,KAAK0C,YAAYhF,KAAKC,QAAQyB,UAC5B1B,MAAKC,QAAQyB,IAI5BuI,cAAgB,WACZ,IAAK,GAAIvI,KAAQ1B,MAAKC,cACXD,MAAKC,QAAQyB,IAK5BW,iBAAkB,SAASrB,GACvB,GAAY,GAARA,GAAaA,GAAQhB,KAAKE,cAAwB,MAARc,GAAiC,GAAjBhB,KAAKuF,SAC/D,MAAOvF,MAAKY,UAEhB,IAAIZ,KAAKC,QAAQ0B,eAAeX,GAC5B,MAAOhB,MAAKC,QAAQe,EAExB,IAAIwI,GAAcxJ,KAAKyJ,gBAAgBzI,EACvC,IAAIhB,KAAKC,QAAQ0B,eAAe6H,GAC5B,MAAOxJ,MAAKC,QAAQuJ,EAGxB,IAAItD,GAAYlG,KAAKY,WAAWf,OAChCqG,GAAUlF,KAAOoD,OAAOoF,GAAaE,MAAMC,OAAO,0BAClDzD,EAAU0D,YAAcxF,OAAOpE,KAAKuF,UAAUmE,MAAMC,OAAO,yBAC3D,IAAIxF,GAAW,GAAInE,MAAKY,WAAWiJ,YAAY7J,KAAKY,WAAWqF,SAAUC,EA0BzE,OAxBAlG,MAAKC,QAAQe,GAAQmD,EAErBA,EAAStD,GAAG,OAAQ,SAAUnB,EAAOsB,GACjCtB,EAAMoB,WAAU,GAGXd,KAAKC,QAAQe,KACdhB,KAAKC,QAAQe,GAAQtB,GAErBM,KAAKwB,gBAAkBR,GAAQhB,KAAKwB,eAAeC,mBAAqBzB,KAAKwB,eAAe6C,aAC5FrE,KAAKgD,WAAWtD,EAAOsB,GAG3BhB,KAAKe,KAAK,YACNC,KAAMA,KAEXC,KAAKjB,KAAMmE,EAAUnD,IAIxBmD,EAASG,MAAQ,SAAUC,GACvBC,OAAOC,eAAezE,MAAMsE,MAAMvE,KAAKC,KAAMuE,GAC7CvE,KAAKyC,QACNxB,KAAKkD,GACDA,KAKf/E,EAAE6F,cAAcvF,MAAMoK,IAAII,YAAc,SAASxK,EAAOG,GACpD,MAAO,IAAIT,GAAEC,cAAcC,MAAM+F,IAAI2E,YAAYtK,EAAOG","file":"L.TimeDimension.layer.weather.min.js"}
\ No newline at end of file
/*! L.TimeDimension.layer.weather 2017-10-27 */
/*! L.TimeDimension.layer.weather 2017-11-01 */
L.TimeDimension.Layer.Weather=L.TimeDimension.Layer.extend({initialize:function(a,b,c,d){L.TimeDimension.Layer.prototype.initialize.call(this,a,d),this._layers={},this._defaultTime=0,this._timeCacheBackward=this.options.cacheBackward||this.options.cache||0,this._timeCacheForward=this.options.cacheForward||this.options.cache||0,this._getLayerFn=c,this._validtimes=b,this._onLoadFn=this.options.onLoadFn,this._baseLayer.on("load",function(){this._baseLayer.setLoaded(!0),this.fire("timeload",{time:this._defaultTime})}.bind(this))},getEvents:function(){var a=L.bind(this.clear,this);return{moveend:a,zoomend:a}},_unvalidateCache:function(){var a=this._timeDimension.getCurrentTime();for(var b in this._layers)if(a!=b&&this._layers.hasOwnProperty(b)){var c=this._layers[b];c.setLoaded(!1);var d=function(a,b){a.setLoaded(!0),c.off("load",d)}.bind(this,c,a);c.on("load",d),c.redraw()}},clear:function(){for(var a in this._layers)delete this._layers[a]},eachLayer:function(a,b){for(var c in this._layers)this._layers.hasOwnProperty(c)&&a.call(b,this._layers[c]);return L.TimeDimension.Layer.prototype.eachLayer.call(this,a,b)},_onNewTimeLoading:function(a){var b=a.time;b=this._getAvailableTime(b);var c=this._getLayerForTime(b);this._map.hasLayer(c)||(this._map.addLayer(c),c.hide())},getPlayerTimes:function(){return this._validtimes},forcePlayerTimes:function(){return!1},isReady:function(a){return a=this._getAvailableTime(a),this._getLayerForTime(a).isLoaded()},_update:function(){if(this._map){var a=this._timeDimension.getCurrentTime();a=this._getAvailableTime(a);var b=this._getLayerForTime(a);null==this._currentLayer&&(this._currentLayer=b),this._map.hasLayer(b)?this._showLayer(b,a):this._map.addLayer(b)}},_evictCachedTimes:function(a,b){var c=this._getLoadedTimes(),d=String(this._currentTime),e=c.indexOf(d),f=[];if(b>-1){var g=e-b;g>0&&(f=c.splice(0,g),this._removeLayers(f))}if(a>-1){e=c.indexOf(d);var g=c.length-e-a-1;g>0&&(f=c.splice(e+a+1,g),this._removeLayers(f))}},setMinimumForwardCache:function(a){a>this._timeCacheForward&&(this._timeCacheForward=a)},_showLayer:function(a,b){this._currentLayer&&this._currentLayer!==a&&this._currentLayer.hide(),a.show(),this._currentLayer&&this._currentLayer===a||(this._currentLayer=a,this._currentTime=b,this._evictCachedTimes(this._timeCacheForward,this._timeCacheBackward))},_getLayerForTime:function(a){if(0==a||a==this._defaultTime)return this._baseLayer;if(this._layers.hasOwnProperty(a))return this._layers[a];var b=this._getLayerFn(moment(a));this._layers[a]=b;var c=function(a,d){a.setLoaded(!0),this._timeDimension&&d==this._timeDimension.getCurrentTime()&&!this._timeDimension.isLoading()&&this._showLayer(a,d),this._onLoadFn&&this._onLoadFn(),this.fire("timeload",{time:d}),b.off("load",c)}.bind(this,b,a);return b.on("load",c),b.onAdd=function(a){Object.getPrototypeOf(this).onAdd.call(this,a),this.hide()}.bind(b),b},_getAvailableTime:function(a){if(this._validtimes[0]>a||a>this._validtimes[this._validtimes.length-1])return a;for(var b=this._validtimes[0],c=0;c<this._validtimes.length;c++)a>=this._validtimes[c]&&(b=this._validtimes[c]);return b},_getLoadedTimes:function(){var a=[];for(var b in this._layers)this._layers.hasOwnProperty(b)&&a.push(b);return a.sort()},_removeLayers:function(a){for(var b=0,c=a.length;b<c;b++)this._map.removeLayer(this._layers[a[b]]),delete this._layers[a[b]]}}),L.timeDimension.layer.weather=function(a,b,c,d,e){return new L.TimeDimension.Layer.Weather(a,b,c,d,e)},L.TimeDimension.Layer.WMS.Picasso=L.TimeDimension.Layer.WMS.extend({initialize:function(a,b){L.TimeDimension.Layer.WMS.prototype.initialize.call(this,a,b),this._refTime=0,a._tileCoordsToKey=function(a){return a.x+":"+a.y+":"+a.z+":"+Math.random()}},_getCapabilitiesUrl:function(){var a=this._baseLayer.getURL();this._baseLayer.wmsParams.layers&&(a+=this._baseLayer.wmsParams.layers);var b=L.extend({},this._getCapabilitiesParams,{request:"GetCapabilities",service:"WMS",version:this._wmsVersion});return a+=L.Util.getParamString(b,a,b.uppercase)},_requestTimeDimensionFromCapabilities:function(){if(!this._capabilitiesRequested){this._capabilitiesRequested=!0;var a=this._getCapabilitiesUrl();this._proxy&&(a=this._proxy+"?url="+encodeURIComponent(a)),$.get(a,function(a){this._defaultTime=0,this._refTime=this._getRefTimeFromCapabilities(a),this._setDefaultTime=this._setDefaultTime||this._timeDimension&&0==this._timeDimension.getAvailableTimes().length;for(var b=this._parseTimesFromCapabilities(a),c=b.split(","),d=[],e=0;e<c.length;e++){var f=c[e].split("/"),g=moment(f[0]),h=moment(f[1]),i=moment.duration(h.diff(g)).asHours()+1,j=moment.duration(f[2]).asHours();0==j&&(j=1);for(var k=0;k<i;k+=j){var l=moment(g).add(k,"hours").valueOf();d.push(l)}}this.setAvailableTimes(d),this._setDefaultTime&&this._timeDimension&&this._timeDimension.setCurrentTime(this._defaultTime),d.length>0&&this.fire("metadataload")}.bind(this))}},setAvailableTimes:function(a){this._availableTimes=a,this._updateTimeDimensionAvailableTimes()},getPlayerTimes:function(){return this._availableTimes},forcePlayerTimes:function(){return!1},_getRefTimeFromCapabilities:function(a){var b=$(a).find('Layer[queryable="0"]'),c=this._baseLayer.wmsParams.layers,d=b.find("Name").filter(function(a){return $(this).text()===c}),e="";if(d){var f=d.parent(),g=f.find("Dimension[name='reftime']");if(g&&g.length&&g[0].textContent.length)e=g[0].textContent.trim();else{var h=f.find("Extent[name='reftime']");h&&h.length&&h[0].textContent.length&&(e=h[0].textContent.trim())}}return e},_parseTimesFromCapabilities:function(a){var b=$(a).find('Layer[queryable="0"]'),c=this._baseLayer.wmsParams.layers,d=b.find("Name").filter(function(a){return $(this).text()===c}),e=null;if(d){var f=d.parent();e=this._getTimesFromLayerCapabilities(f),e||(e=this._getTimesFromLayerCapabilities(f.parent()))}return e},_getTimesFromLayerCapabilities:function(a){var b=null,c=a.find("Dimension[name='time']");if(c&&c.length&&c[0].textContent.length)b=c[0].textContent.trim();else{var d=a.find("Extent[name='time']");d&&d.length&&d[0].textContent.length&&(b=d[0].textContent.trim())}return b},_getLayerForTime:function(a){if(0==a||a==this._defaultTime||null==a)return this._baseLayer;if(this._layers.hasOwnProperty(a))return this._layers[a];var b=this._getNearestTime(a);if(this._layers.hasOwnProperty(b))return this._layers[b];var c=this._baseLayer.options;c.time=moment(b).utc().format("YYYY-MM-DDTHH:mm:ss[Z]"),c.DIM_REFTIME=moment(this._refTime).utc().format("YYYY-MM-DDTHH:mm:ss[Z]");var d=new this._baseLayer.constructor(this._baseLayer.getURL(),c);return this._layers[a]=d,d.on("load",function(a,b){a.setLoaded(!0),this._layers[b]||(this._layers[b]=a),this._timeDimension&&b==this._timeDimension.getCurrentTime()&&!this._timeDimension.isLoading()&&this._showLayer(a,b),this.fire("timeload",{time:b})}.bind(this,d,a)),d.onAdd=function(a){Object.getPrototypeOf(this).onAdd.call(this,a),this.hide()}.bind(d),d}}),L.timeDimension.layer.wms.picasso=function(a,b){return new L.TimeDimension.Layer.WMS.Picasso(a,b)},L.TimeDimension.Layer.WMS.TESTPicasso=L.TimeDimension.Layer.WMS.extend({initialize:function(a,b){L.TimeDimension.Layer.WMS.prototype.initialize.call(this,a,b),this._refTime=0,a._tileCoordsToKey=function(a){return a.x+":"+a.y+":"+a.z+":"+Math.random()}},_getCapabilitiesUrl:function(){var a=this._baseLayer.getURL();this._baseLayer.wmsParams.layers&&(a+=this._baseLayer.wmsParams.layers);var b=L.extend({},this._getCapabilitiesParams,{request:"GetCapabilities",service:"WMS",version:this._wmsVersion});return a+=L.Util.getParamString(b,a,b.uppercase)},_requestTimeDimensionFromCapabilities:function(){if(!this._capabilitiesRequested){this._capabilitiesRequested=!0;var a=this._getCapabilitiesUrl();this._proxy&&(a=this._proxy+"?url="+encodeURIComponent(a)),$.get(a,function(a){this._defaultTime=0,this._refTime=this._getRefTimeFromCapabilities(a),this._setDefaultTime=this._setDefaultTime||this._timeDimension&&0==this._timeDimension.getAvailableTimes().length;for(var b=this._parseTimesFromCapabilities(a),c=b.split(","),d=[],e=0;e<c.length;e++){var f=c[e].split("/"),g=moment(f[0]),h=moment(f[1]),i=moment.duration(h.diff(g)).asHours()+1,j=moment.duration(f[2]).asHours();0==j&&(j=1);for(var k=0;k<i;k+=j){var l=moment(g).add(k,"hours").valueOf();d.push(l)}}this.setAvailableTimes(d),this._setDefaultTime&&this._timeDimension&&this._timeDimension.setCurrentTime(this._defaultTime),d.length>0&&this.fire("metadataload")}.bind(this))}},setAvailableTimes:function(a){this._availableTimes=a,this._updateTimeDimensionAvailableTimes()},getPlayerTimes:function(){return this._availableTimes},forcePlayerTimes:function(){return!1},_getRefTimeFromCapabilities:function(a){var b=$(a).find('Layer[queryable="0"]'),c=this._baseLayer.wmsParams.layers,d=b.find("Name").filter(function(a){return $(this).text()===c}),e="";if(d){var f=d.parent(),g=f.find("Dimension[name='reftime']");if(g&&g.length&&g[0].textContent.length)e=g[0].textContent.trim();else{var h=f.find("Extent[name='reftime']");h&&h.length&&h[0].textContent.length&&(e=h[0].textContent.trim())}}return e},_parseTimesFromCapabilities:function(a){var b=$(a).find('Layer[queryable="0"]'),c=this._baseLayer.wmsParams.layers,d=b.find("Name").filter(function(a){return $(this).text()===c}),e=null;if(d){var f=d.parent();e=this._getTimesFromLayerCapabilities(f),e||(e=this._getTimesFromLayerCapabilities(f.parent()))}return e},_getTimesFromLayerCapabilities:function(a){var b=null,c=a.find("Dimension[name='time']");if(c&&c.length&&c[0].textContent.length)b=c[0].textContent.trim();else{var d=a.find("Extent[name='time']");d&&d.length&&d[0].textContent.length&&(b=d[0].textContent.trim())}return b},getEvents:function(){var a=L.bind(this.clearMoveZoom,this);return{moveend:a,zoomend:a}},clear:function(){this._map&&this._map.hasLayer(this._baseLayer)&&this._map.removeLayer(this._baseLayer);for(var a in this._layers)this._map.removeLayer(this._layers[a]),delete this._layers[a]},clearMoveZoom:function(){for(var a in this._layers)delete this._layers[a]},_getLayerForTime:function(a){if(0==a||a==this._defaultTime||null==a||0==this._refTime)return this._baseLayer;if(this._layers.hasOwnProperty(a))return this._layers[a];var b=this._getNearestTime(a);if(this._layers.hasOwnProperty(b))return this._layers[b];var c=this._baseLayer.options;c.time=moment(b).utc().format("YYYY-MM-DDTHH:mm:ss[Z]"),c.DIM_REFTIME=moment(this._refTime).utc().format("YYYY-MM-DDTHH:mm:ss[Z]");var d=new this._baseLayer.constructor(this._baseLayer.getURL(),c);return this._layers[a]=d,d.on("load",function(a,b){a.setLoaded(!0),this._layers[b]||(this._layers[b]=a),this._timeDimension&&b==this._timeDimension.getCurrentTime()&&!this._timeDimension.isLoading()&&this._showLayer(a,b),this.fire("timeload",{time:b})}.bind(this,d,a)),d.onAdd=function(a){Object.getPrototypeOf(this).onAdd.call(this,a),this.hide()}.bind(d),d}}),L.timeDimension.layer.wms.testpicasso=function(a,b){return new L.TimeDimension.Layer.WMS.TESTPicasso(a,b)};
L.TimeDimension.Layer.Weather=L.TimeDimension.Layer.extend({initialize:function(a,b,c,d){L.TimeDimension.Layer.prototype.initialize.call(this,a,d),this._layers={},this._defaultTime=0,this._timeCacheBackward=this.options.cacheBackward||this.options.cache||0,this._timeCacheForward=this.options.cacheForward||this.options.cache||0,this._getLayerFn=c,this._validtimes=b,this._onLoadFn=this.options.onLoadFn,this._baseLayer.on("load",function(){this._baseLayer.setLoaded(!0),this.fire("timeload",{time:this._defaultTime})}.bind(this))},getEvents:function(){var a=L.bind(this.clear,this);return{moveend:a,zoomend:a}},_unvalidateCache:function(){var a=this._timeDimension.getCurrentTime();for(var b in this._layers)if(a!=b&&this._layers.hasOwnProperty(b)){var c=this._layers[b];c.setLoaded(!1);var d=function(a,b){a.setLoaded(!0),c.off("load",d)}.bind(this,c,a);c.on("load",d),c.redraw()}},clear:function(){for(var a in this._layers)delete this._layers[a]},eachLayer:function(a,b){for(var c in this._layers)this._layers.hasOwnProperty(c)&&a.call(b,this._layers[c]);return L.TimeDimension.Layer.prototype.eachLayer.call(this,a,b)},_onNewTimeLoading:function(a){var b=a.time;b=this._getAvailableTime(b);var c=this._getLayerForTime(b);this._map.hasLayer(c)||(this._map.addLayer(c),c.hide())},getPlayerTimes:function(){return this._validtimes},forcePlayerTimes:function(){return!1},isReady:function(a){return a=this._getAvailableTime(a),this._getLayerForTime(a).isLoaded()},_update:function(){if(this._map){var a=this._timeDimension.getCurrentTime();a=this._getAvailableTime(a);var b=this._getLayerForTime(a);null==this._currentLayer&&(this._currentLayer=b),this._map.hasLayer(b)?this._showLayer(b,a):this._map.addLayer(b)}},_evictCachedTimes:function(a,b){var c=this._getLoadedTimes(),d=String(this._currentTime),e=c.indexOf(d),f=[];if(b>-1){var g=e-b;g>0&&(f=c.splice(0,g),this._removeLayers(f))}if(a>-1){e=c.indexOf(d);var g=c.length-e-a-1;g>0&&(f=c.splice(e+a+1,g),this._removeLayers(f))}},setMinimumForwardCache:function(a){a>this._timeCacheForward&&(this._timeCacheForward=a)},_showLayer:function(a,b){this._currentLayer&&this._currentLayer!==a&&this._currentLayer.hide(),a.show(),this._currentLayer&&this._currentLayer===a||(this._currentLayer=a,this._currentTime=b,this._evictCachedTimes(this._timeCacheForward,this._timeCacheBackward))},_getLayerForTime:function(a){if(0==a||a==this._defaultTime)return this._baseLayer;if(this._layers.hasOwnProperty(a))return this._layers[a];var b=this._getLayerFn(moment(a));this._layers[a]=b;var c=function(a,d){a.setLoaded(!0),this._timeDimension&&d==this._timeDimension.getCurrentTime()&&!this._timeDimension.isLoading()&&this._showLayer(a,d),this._onLoadFn&&this._onLoadFn(),this.fire("timeload",{time:d}),b.off("load",c)}.bind(this,b,a);return b.on("load",c),b.onAdd=function(a){Object.getPrototypeOf(this).onAdd.call(this,a),this.hide()}.bind(b),b},_getAvailableTime:function(a){if(this._validtimes[0]>a||a>this._validtimes[this._validtimes.length-1])return a;for(var b=this._validtimes[0],c=0;c<this._validtimes.length;c++)a>=this._validtimes[c]&&(b=this._validtimes[c]);return b},_getLoadedTimes:function(){var a=[];for(var b in this._layers)this._layers.hasOwnProperty(b)&&a.push(b);return a.sort()},_removeLayers:function(a){for(var b=0,c=a.length;b<c;b++)this._map.removeLayer(this._layers[a[b]]),delete this._layers[a[b]]}}),L.timeDimension.layer.weather=function(a,b,c,d,e){return new L.TimeDimension.Layer.Weather(a,b,c,d,e)},L.TimeDimension.Layer.WMS.Picasso=L.TimeDimension.Layer.WMS.extend({initialize:function(a,b){L.TimeDimension.Layer.WMS.prototype.initialize.call(this,a,b),this._refTime=0,a._tileCoordsToKey=function(a){return a.x+":"+a.y+":"+a.z+":"+Math.random()}},_getCapabilitiesUrl:function(){var a=this._baseLayer.getURL();this._baseLayer.wmsParams.layers&&(a+=this._baseLayer.wmsParams.layers);var b=L.extend({},this._getCapabilitiesParams,{request:"GetCapabilities",service:"WMS",version:this._wmsVersion});return a+=L.Util.getParamString(b,a,b.uppercase)},_requestTimeDimensionFromCapabilities:function(){if(!this._capabilitiesRequested){this._capabilitiesRequested=!0;var a=this._getCapabilitiesUrl();this._proxy&&(a=this._proxy+"?url="+encodeURIComponent(a)),$.get(a,function(a){this._defaultTime=0,this._refTime=this._getRefTimeFromCapabilities(a),this._setDefaultTime=this._setDefaultTime||this._timeDimension&&0==this._timeDimension.getAvailableTimes().length;for(var b=this._parseTimesFromCapabilities(a),c=b.split(","),d=[],e=0;e<c.length;e++){var f=c[e].split("/"),g=moment(f[0]),h=moment(f[1]),i=moment.duration(h.diff(g)).asHours()+1,j=moment.duration(f[2]).asHours();0==j&&(j=1);for(var k=0;k<i;k+=j){var l=moment(g).add(k,"hours").valueOf();d.push(l)}}this.setAvailableTimes(d),this._setDefaultTime&&this._timeDimension&&this._timeDimension.setCurrentTime(this._defaultTime),d.length>0&&this.fire("metadataload")}.bind(this))}},setAvailableTimes:function(a){this._availableTimes=a,this._updateTimeDimensionAvailableTimes()},getPlayerTimes:function(){return this._availableTimes},forcePlayerTimes:function(){return!1},_getRefTimeFromCapabilities:function(a){var b=$(a).find('Layer[queryable="0"]'),c=this._baseLayer.wmsParams.layers,d=b.find("Name").filter(function(a){return $(this).text()===c}),e="";if(d){var f=d.parent(),g=f.find("Dimension[name='reftime']");if(g&&g.length&&g[0].textContent.length)e=g[0].textContent.trim();else{var h=f.find("Extent[name='reftime']");h&&h.length&&h[0].textContent.length&&(e=h[0].textContent.trim())}}return e},_parseTimesFromCapabilities:function(a){var b=$(a).find('Layer[queryable="0"]'),c=this._baseLayer.wmsParams.layers,d=b.find("Name").filter(function(a){return $(this).text()===c}),e=null;if(d){var f=d.parent();e=this._getTimesFromLayerCapabilities(f),e||(e=this._getTimesFromLayerCapabilities(f.parent()))}return e},_getTimesFromLayerCapabilities:function(a){var b=null,c=a.find("Dimension[name='time']");if(c&&c.length&&c[0].textContent.length)b=c[0].textContent.trim();else{var d=a.find("Extent[name='time']");d&&d.length&&d[0].textContent.length&&(b=d[0].textContent.trim())}return b},_getLayerForTime:function(a){if(0==a||a==this._defaultTime||null==a||0==this._refTime)return this._baseLayer;if(this._layers.hasOwnProperty(a))return this._layers[a];var b=this._getNearestTime(a);if(this._layers.hasOwnProperty(b))return this._layers[b];var c=this._baseLayer.options;c.time=moment(b).utc().format("YYYY-MM-DDTHH:mm:ss[Z]"),c.DIM_REFTIME=moment(this._refTime).utc().format("YYYY-MM-DDTHH:mm:ss[Z]");var d=new this._baseLayer.constructor(this._baseLayer.getURL(),c);return this._layers[a]=d,d.on("load",function(a,b){a.setLoaded(!0),this._layers[b]||(this._layers[b]=a),this._timeDimension&&b==this._timeDimension.getCurrentTime()&&!this._timeDimension.isLoading()&&this._showLayer(a,b),this.fire("timeload",{time:b})}.bind(this,d,a)),d.onAdd=function(a){Object.getPrototypeOf(this).onAdd.call(this,a),this.hide()}.bind(d),d}}),L.timeDimension.layer.wms.picasso=function(a,b){return new L.TimeDimension.Layer.WMS.Picasso(a,b)},L.TimeDimension.Layer.WMS.TESTPicasso=L.TimeDimension.Layer.WMS.extend({initialize:function(a,b){L.TimeDimension.Layer.WMS.prototype.initialize.call(this,a,b),this._refTime=0,a._tileCoordsToKey=function(a){return a.x+":"+a.y+":"+a.z+":"+Math.random()}},_getCapabilitiesUrl:function(){var a=this._baseLayer.getURL();this._baseLayer.wmsParams.layers&&(a+=this._baseLayer.wmsParams.layers);var b=L.extend({},this._getCapabilitiesParams,{request:"GetCapabilities",service:"WMS",version:this._wmsVersion});return a+=L.Util.getParamString(b,a,b.uppercase)},_requestTimeDimensionFromCapabilities:function(){if(!this._capabilitiesRequested){this._capabilitiesRequested=!0;var a=this._getCapabilitiesUrl();this._proxy&&(a=this._proxy+"?url="+encodeURIComponent(a)),$.get(a,function(a){this._defaultTime=0,this._refTime=this._getRefTimeFromCapabilities(a),this._setDefaultTime=this._setDefaultTime||this._timeDimension&&0==this._timeDimension.getAvailableTimes().length;for(var b=this._parseTimesFromCapabilities(a),c=b.split(","),d=[],e=0;e<c.length;e++){var f=c[e].split("/"),g=moment(f[0]),h=moment(f[1]),i=moment.duration(h.diff(g)).asHours()+1,j=moment.duration(f[2]).asHours();0==j&&(j=1);for(var k=0;k<i;k+=j){var l=moment(g).add(k,"hours").valueOf();d.push(l)}}this.setAvailableTimes(d),this._setDefaultTime&&this._timeDimension&&this._timeDimension.setCurrentTime(this._defaultTime),d.length>0&&this.fire("metadataload")}.bind(this))}},setAvailableTimes:function(a){this._availableTimes=a,this._updateTimeDimensionAvailableTimes()},getPlayerTimes:function(){return this._availableTimes},forcePlayerTimes:function(){return!1},_getRefTimeFromCapabilities:function(a){var b=$(a).find('Layer[queryable="0"]'),c=this._baseLayer.wmsParams.layers,d=b.find("Name").filter(function(a){return $(this).text()===c}),e="";if(d){var f=d.parent(),g=f.find("Dimension[name='reftime']");if(g&&g.length&&g[0].textContent.length)e=g[0].textContent.trim();else{var h=f.find("Extent[name='reftime']");h&&h.length&&h[0].textContent.length&&(e=h[0].textContent.trim())}}return e},_parseTimesFromCapabilities:function(a){var b=$(a).find('Layer[queryable="0"]'),c=this._baseLayer.wmsParams.layers,d=b.find("Name").filter(function(a){return $(this).text()===c}),e=null;if(d){var f=d.parent();e=this._getTimesFromLayerCapabilities(f),e||(e=this._getTimesFromLayerCapabilities(f.parent()))}return e},_getTimesFromLayerCapabilities:function(a){var b=null,c=a.find("Dimension[name='time']");if(c&&c.length&&c[0].textContent.length)b=c[0].textContent.trim();else{var d=a.find("Extent[name='time']");d&&d.length&&d[0].textContent.length&&(b=d[0].textContent.trim())}return b},getEvents:function(){var a=L.bind(this.clearMoveZoom,this);return{moveend:a,zoomend:a}},clear:function(){this._map&&this._map.hasLayer(this._baseLayer)&&this._map.removeLayer(this._baseLayer);for(var a in this._layers)this._map.removeLayer(this._layers[a]),delete this._layers[a]},clearMoveZoom:function(){for(var a in this._layers)delete this._layers[a]},_getLayerForTime:function(a){if(0==a||a==this._defaultTime||null==a||0==this._refTime)return this._baseLayer;if(this._layers.hasOwnProperty(a))return this._layers[a];var b=this._getNearestTime(a);if(this._layers.hasOwnProperty(b))return this._layers[b];var c=this._baseLayer.options;c.time=moment(b).utc().format("YYYY-MM-DDTHH:mm:ss[Z]"),c.DIM_REFTIME=moment(this._refTime).utc().format("YYYY-MM-DDTHH:mm:ss[Z]");var d=new this._baseLayer.constructor(this._baseLayer.getURL(),c);return this._layers[a]=d,d.on("load",function(a,b){a.setLoaded(!0),this._layers[b]||(this._layers[b]=a),this._timeDimension&&b==this._timeDimension.getCurrentTime()&&!this._timeDimension.isLoading()&&this._showLayer(a,b),this.fire("timeload",{time:b})}.bind(this,d,a)),d.onAdd=function(a){Object.getPrototypeOf(this).onAdd.call(this,a),this.hide()}.bind(d),d}}),L.timeDimension.layer.wms.testpicasso=function(a,b){return new L.TimeDimension.Layer.WMS.TESTPicasso(a,b)};
//# sourceMappingURL=L.TimeDimension.layer.weather.map
\ No newline at end of file
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment